فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - - عصر برق عصر برق 0 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
2 7387-7476 - نقد و نظریه ادبی Literary Theory and Criticism 28 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
3 2423-3277 2476-6488 آموزش و توسعه منابع انسانی Training and Development 105 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
4 1735-8787 - Banach Journal of Mathematical Analysis 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
5 2538-5941 - دراسات الادب المعاصر دراسات الادب المعاصر 283 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
6 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
7 2588-2597 2588-3054 Journal of Stress Analysis 18 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
8 2008-4226 - Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
9 2008-9112 - فلسفه و کلام 112 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
10 2588-4867 - اقتصاد شهری Urban Economics 8 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
11 - - International Journal of Supply and Operations Management International journal of supply and operations management 91 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
12 2008-4048 2008-4056 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences 866 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
13 - - نشریه هیدروفیزیک 12 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
14 - - فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
15 2252-0503 2383-322X مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1584 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
16 1022-4211 - اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 404 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
17 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 379 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
18 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 197 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
19 1735-8582 1735-8604 Iranian Journal of Kidney Diseases 858 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
20 1735-3327 2008-0255 Dental Research Journal 788 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
21 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 107 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
22 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
23 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 289 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
24 2228-5865 - علوم و فناوری های پدافند نوین 241 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
25 2008-4722 - اقتصاد و توسعه کشاورزی Agricultural Economics and Development 339 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
26 2322-3278 - مکانیک سیالات و آیرودینامیک 86 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
27 - - الکترو مغناطیس کاربردی Journal of Applied Electromagnetic 59 ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
28 2345-4024 2345-4032 رادار Radar 101 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
29 2383-1251 2383-1480 پژوهشهای بذر ایران Journal of iranian seed research 99 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
30 1562-1057 2476-6755 اقیانوس شناسی Journal of Oceanography 314 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
31 2008-6849 - پدافند غیر عامل 192 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
32 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
33 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
34 2008-5362 2252-0910 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی Geography and Environmental Planning 487 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
35 2322-2514 2383-2495 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 235 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
36 2008-725X - پژوهش های حبوبات ایران 176 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
37 2476-5775 - اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) Journal of Economics and Modeling 152 ۱۳۹۶/۱۰/۹
38 - - التیام 0 ۱۳۹۶/۱۰/۹
39 2538-3345 - پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 143 ۱۳۹۶/۱۰/۹
40 2008-9120 2538-4198 علوم قرآن و حدیث 112 ۱۳۹۶/۱۰/۹
41 2008-7462 2423-5881 مهندسی متالورژی و مواد 128 ۱۳۹۶/۱۰/۹
42 2008-7713 - بوم شناسی کشاورزی 457 ۱۳۹۶/۱۰/۹
43 2008-1472 - پژوهش های زراعی ایران 792 ۱۳۹۶/۱۰/۹
44 2251-7790 2251-7790 اقتصاد و توسعه منطقه ای Economy and regional development 100 ۱۳۹۶/۱۰/۹
45 2008-4749 - حفاظت گیاهان 567 ۱۳۹۶/۱۰/۹
46 2008-7349 - پژوهشنامه نقد ادب عربی 109 ۱۳۹۶/۱۰/۹
47 2008-9139 2538-3892 فقه و اصول 225 ۱۳۹۶/۱۰/۹
48 2476-3136 2476-3144 جغرافیای سیاسی 22 ۱۳۹۶/۱۰/۹
49 2008-787X 2008-787X رخساره های رسوبی 117 ۱۳۹۶/۱۰/۹
50 2008-7233 2383-269X زبان شناسی و گویش‌های خراسان 98 ۱۳۹۶/۱۰/۹
51 2383-4064 - پژوهشنامه مدیریت تحول 125 ۱۳۹۶/۱۰/۹
52 2008-1391 2383-2487 جغرافیا و توسعه ناحیه ای 271 ۱۳۹۶/۱۰/۹
53 2008-7187 2383-2479 جستارهای ادبی 272 ۱۳۹۶/۱۰/۹
54 - - امنیت ملی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۹
55 2251-8452 2251-8452 اقتصاد پولی مالی Monetary And Financial Economics 231 ۱۳۹۶/۱۰/۹
56 2008-4757 - آب و خاک Journal of Water and Soil 1176 ۱۳۹۶/۱۰/۹
57 2423-4621 - مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۹
58 2423-4826 2423-7043 Mechanics of Advanced Composite Structures Mechanics of Advanced Composite Structures 64 ۱۳۹۶/۱۰/۶
59 2008-9163 - International Journal of Energy and Environmental Engineering International Journal of Energy and Environmental Engineering 36 ۱۳۹۶/۱۰/۶
60 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 79 ۱۳۹۶/۱۰/۶
61 2008-465X 2423-6306 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 137 ۱۳۹۶/۱۰/۶
62 2008-9147 2008-2762 Journal of Cell and Molecular Research Journal of Cell and Molecular Research 129 ۱۳۹۶/۱۰/۶
63 2345-2811 - مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 0 ۱۳۹۶/۱۰/۶
64 2008-1383 - علوم اجتماعی Journal of Social Sciences 214 ۱۳۹۶/۱۰/۶
65 2008-7454 2423-6500 مهندسی عمران فردوسی 168 ۱۳۹۶/۱۰/۶
66 2228-5202 2383-2878 مطالعات زبان و ترجمه 136 ۱۳۹۶/۱۰/۶
67 2322-1682 2383-3076 جغرافیا و مخاطرات محیطی 182 ۱۳۹۶/۱۰/۶
68 2228-706X - تاریخ و فرهنگ 87 ۱۳۹۶/۱۰/۶
69 2251-9769 - پژوهش اطلاعاتی- امنیتی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۵
70 2251-9777 - مطالعات اطلاعاتی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۵
71 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۶/۱۰/۵
72 2383-3572 2383-3866 Global Journal of Environmental Science and Management 122 ۱۳۹۶/۱۰/۵
73 2251-8851 2252-0244 میکروبیولوژی دامپزشکی 54 ۱۳۹۶/۱۰/۵
74 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 259 ۱۳۹۶/۱۰/۴
75 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 555 ۱۳۹۶/۱۰/۲
76 2251-7146 2251-7154 اخلاق و تاریخ پزشکی Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 548 ۱۳۹۶/۹/۲۹
77 1016-1430 2251-6840 Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2277 ۱۳۹۶/۹/۲۹
78 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 0 ۱۳۹۶/۹/۲۹
79 2228-6012 - هنرهای موسیقی و نمایشی 174 ۱۳۹۶/۹/۲۸
80 2423-4710 2383-157X مجله علم سنجی کاسپین Caspian journal of scientometric 49 ۱۳۹۶/۹/۲۵
81 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 123 ۱۳۹۶/۹/۲۵
82 1735-7608 - مهندسی دریا Journal of Marine Engineering 207 ۱۳۹۶/۹/۲۵
83 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۶/۹/۲۱
84 2322-116X 2322-1178 پژوهشنامه اقتصاد کلان پژوهشنامه اقتصاد کلان 193 ۱۳۹۶/۹/۲۰
85 2588-3895 - مطالعات فهم حدیث 49 ۱۳۹۶/۹/۲۰
86 2322-3219 - Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal 167 ۱۳۹۶/۹/۲۰
87 1735-3955 2251-6638 ARYA Atherosclerosis 564 ۱۳۹۶/۹/۱۹
88 2588-4123 - پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی 122 ۱۳۹۶/۹/۱۴
89 1025-4285 2251-662X مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences 968 ۱۳۹۶/۹/۱۴
90 1682-9220 - پژوهش های‌ حقوقی Journal of Legal Research 390 ۱۳۹۶/۹/۵
91 2345-2986 - پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی Journal of Criminal Law and Criminology 56 ۱۳۹۶/۹/۵
92 - - زیست شناسی تکوینی Developmental Biology 68 ۱۳۹۶/۹/۵
93 2228-5229 2476-3845 پژوهش و برنامه ریزی شهری 254 ۱۳۹۶/۹/۵
94 2008-5850 - اقتصاد مقداری Quantitative Economics 224 ۱۳۹۶/۹/۵
95 2383-054 2383-0557 ادبیات پارسی معاصر Contemporary Persian Literature 151 ۱۳۹۶/۹/۵
96 2251-9238 2251-9238 ادب عربی Arabic Literature 222 ۱۳۹۶/۹/۵
97 2476-4647 2476-4639 پژوهه باستان سنجی Journal of research on archaeometry 25 ۱۳۹۶/۹/۴
98 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۶/۹/۱
99 2008-4897 - مطالعات دفاعی استراتژیک 0 ۱۳۹۶/۸/۲۹
100 2588-4131 - پژوهش ادبیات معاصر جهان 687 ۱۳۹۶/۸/۲۷
برگشت به فهرست