فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2345-3230 - پژوهش های ادیانی 59 ۱۳۹۷/۱/۲۸
2 1024-0772 - تحقیقات حقوقی 770 ۱۳۹۷/۱/۲۷
3 2588-4867 - اقتصاد شهری Urban Economics 8 ۱۳۹۷/۱/۲۷
4 - - مطالعات جامعه شناختی 131 ۱۳۹۷/۱/۲۶
5 7387-7476 - نقد و نظریه ادبی Literary Theory and Criticism 25 ۱۳۹۷/۱/۲۶
6 2008-9570 - مطالعات زبانی و بلاغی The Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies 119 ۱۳۹۷/۱/۲۶
7 2252-0678 - مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی 131 ۱۳۹۷/۱/۲۶
8 2423-3757 2538-2586 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 64 ۱۳۹۷/۱/۲۶
9 2345-3133 - مطالعات برنامه ریزی آموزشی 80 ۱۳۹۷/۱/۲۶
10 2008-0867 2345-3117 مطالعات اوراسیای مرکزی 184 ۱۳۹۷/۱/۲۶
11 2538-5828 - مصالح و سازه های بتنی 23 ۱۳۹۷/۱/۲۶
12 2345-3915 - مدیریت بحران 111 ۱۳۹۷/۱/۲۶
13 2322-1429 - مدیریت برآموزش سازمان ها 72 ۱۳۹۷/۱/۲۶
14 2251-8088 - مدلسازی پیشرفته ریاضی 79 ۱۳۹۷/۱/۲۶
15 1735-496X 2423-3404 مجله مطالعات حقوق تطبیقی 198 ۱۳۹۷/۱/۲۶
16 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 60 ۱۳۹۷/۱/۲۶
17 1735-8183 - مجله علوم آماری Journal of Statistical Sciences 171 ۱۳۹۷/۱/۲۶
18 2251-6026 - کتاب قیم 133 ۱۳۹۷/۱/۲۶
19 0142-008 - کاوش های مدیریت بازرگانی 167 ۱۳۹۷/۱/۲۶
20 2322-5165 2322-5165 قرآن و علم 0 ۱۳۹۷/۱/۲۶
21 2232-5084 - قرآن پژوهی خاورشناسان 0 ۱۳۹۷/۱/۲۶
22 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 110 ۱۳۹۷/۱/۲۶
23 2322-1976 - فقه مقارن فقه مقارن 61 ۱۳۹۷/۱/۲۶
24 - - فرهنگ ایلام 93 ۱۳۹۷/۱/۲۶
25 - - شناخت Journal of Knowledge 167 ۱۳۹۷/۱/۲۶
26 2345-6876 2345-6876 زراعت دیم ایران 74 ۱۳۹۷/۱/۲۶
27 2008-9317 - طب ورزشی 133 ۱۳۹۷/۱/۲۶
28 2008-0131 - سیاست گذاری اقتصادی 198 ۱۳۹۷/۱/۲۶
29 1607-9884 2251-7901 زیست شناسی کاربردی 105 ۱۳۹۷/۱/۲۶
30 2008-7217 2383-2681 زبان و ادبیات عربی 131 ۱۳۹۷/۱/۲۶
31 2322-3847 2322-3847 زبان و زبان‌شناسی 216 ۱۳۹۷/۱/۲۶
32 2476-6585 - زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) Journal of Adab Pazhuhi 284 ۱۳۹۷/۱/۲۶
33 2423-6780 2476-3608 رویکردهای نوین آموزشی New Educational Approaches 126 ۱۳۹۷/۱/۲۶
34 2345-2188 2345-4784 روانشناسی بالینی و شخصیت Clinical Psychology Personality 279 ۱۳۹۷/۱/۲۶
35 2383-062X 2383-0638 رسانه و فرهنگ 91 ۱۳۹۷/۱/۲۶
36 2345-220X 2345-4768 راهبردهای بازرگانی Commercial Strategies 305 ۱۳۹۷/۱/۲۶
37 2008-9023 2538-3280 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 227 ۱۳۹۷/۱/۲۶
38 1735-3548 - دانش علف های هرز ایران 185 ۱۳۹۷/۱/۲۶
39 2008-0743 - دانش سیاسی 201 ۱۳۹۷/۱/۲۶
40 2008-790X - خشکبوم 118 ۱۳۹۷/۱/۲۶
41 2008-840X 2423-6209 حقوق خصوصی Private Law 222 ۱۳۹۷/۱/۲۶
42 1735-3300 - جستارهای اقتصادی Journal of Iran Economic Essays 186 ۱۳۹۷/۱/۲۶
43 2251-8290 - تحقیقات مالی اسلامی 147 ۱۳۹۷/۱/۲۶
44 2476-4647 2476-4639 پژوهه باستان سنجی Journal of research on archaeometry 31 ۱۳۹۷/۱/۲۶
45 2383-1251 2383-1480 پژوهشهای بذر ایران Journal of iranian seed research 108 ۱۳۹۷/۱/۲۶
46 2008-7349 - پژوهشنامه نقد ادب عربی 116 ۱۳۹۷/۱/۲۶
47 2008-5397 - پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 236 ۱۳۹۷/۱/۲۶
48 2008-6237 2476-5287 پژوهشنامه مدیریت اجرایی 180 ۱۳۹۷/۱/۲۶
49 2228-6578 2228-6586 پژوهشنامه فلسفه دین 261 ۱۳۹۷/۱/۲۶
50 2383-0859 2383-0867 پژوهشنامه علوی Imam Ali s Studies 102 ۱۳۹۷/۱/۲۶
51 2251-9858 - پژوهشنامه حقوق اسلامی 141 ۱۳۹۷/۱/۲۶
52 2322-3804 2538-614X پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن 88 ۱۳۹۷/۱/۲۶
53 2476-6712 - پژوهشنامه امامیه Journal of Imamiyyah Studies 31 ۱۳۹۷/۱/۲۶
54 2008-5737 - پژوهشنامه ادب غنایی 216 ۱۳۹۷/۱/۲۶
55 2345-3834 - پژوهش هنر scientific journal of Pazhuhesh-e Honar 37 ۱۳۹۷/۱/۲۶
56 2345-462 2345-4636 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 110 ۱۳۹۷/۱/۲۶
57 2383-0646 2383-0654 پژوهش های علم و دین 102 ۱۳۹۷/۱/۲۶
58 1026-2288 - پژوهش های زبانی 114 ۱۳۹۷/۱/۲۶
59 2008-6261 - پژوهش های زبان شناسی Researches in Linguistics 110 ۱۳۹۷/۱/۲۶
60 2008-725X - پژوهش های حبوبات ایران 181 ۱۳۹۷/۱/۲۶
61 2476-4191 2476-4205 پژوهش های تفسیر تطبیقی 57 ۱۳۹۷/۱/۲۶
62 1024-3402 - پژوهش های تربیتی Educational Research 47 ۱۳۹۷/۱/۲۶
63 2538-3930 2538-3949 پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق) 123 ۱۳۹۷/۱/۲۶
64 2008-6563 - پژوهش علف های هرز 113 ۱۳۹۷/۱/۲۶
65 2383-1464 2383-1472 پژوهش در توانبخشی ورزشی 72 ۱۳۹۷/۱/۲۶
66 2387-2322 - بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 23 ۱۳۹۷/۱/۲۶
67 2008-0751 - اندیشه مدیریت راهبردی Strategic Management Thought 140 ۱۳۹۷/۱/۲۶
68 - - امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) Monadi AFTA 42 ۱۳۹۷/۱/۲۶
69 2383-0565 2383-0573 اقتصاد تطبیقی Comparative Economics 50 ۱۳۹۷/۱/۲۶
70 2251-8452 2251-8452 اقتصاد پولی مالی Monetary And Financial Economics 241 ۱۳۹۷/۱/۲۶
71 2383-3025 - اخلاق وحیانی 89 ۱۳۹۷/۱/۲۶
72 2008-7047 2423-626 آمایش سرزمین Town And Country Planning 122 ۱۳۹۷/۱/۲۶
73 2008-9597 - پژوهش های محیط زیست 239 ۱۳۹۷/۱/۲۶
74 2345-5306 - پژوهش های پنبه ایران 63 ۱۳۹۷/۱/۲۶
75 2345-6019 2538-2543 دانش های بومی ایران 51 ۱۳۹۷/۱/۲۶
76 2096-1375 - پژوهشنامه انسان شناسی 52 ۱۳۹۷/۱/۲۶
77 2228-706X - تاریخ و فرهنگ 94 ۱۳۹۷/۱/۲۶
78 1561-4174 - تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science 0 ۱۳۹۷/۱/۲۶
79 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 0 ۱۳۹۷/۱/۲۶
80 2008-8299 - پژوهش های دانش زمین 281 ۱۳۹۷/۱/۲۶
81 2008-7314 - تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری 62 ۱۳۹۷/۱/۲۶
82 2008-7357 - تاریخ ایران Journal of History of Iran 154 ۱۳۹۷/۱/۲۶
83 - - تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 168 ۱۳۹۷/۱/۲۶
84 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 124 ۱۳۹۷/۱/۲۴
85 2322-2727 2383-3688 فرآیند و کارکرد گیاهی 279 ۱۳۹۷/۱/۲۲
86 2228-7604 2383-3084 تنش‌های محیطی در علوم زراعی 239 ۱۳۹۷/۱/۲۲
87 2423-4621 - مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 0 ۱۳۹۷/۱/۲۲
88 1735-1677 - پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 142 ۱۳۹۷/۱/۲۲
89 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 296 ۱۳۹۷/۱/۲۲
90 2382-9575 2382-9575 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت Journal of Literary Criticism and Rhetoric 121 ۱۳۹۷/۱/۲۲
91 2008-8302 2008-8310 International Journal of Information Science and Management International Journal of Information Science and Management 301 ۱۳۹۷/۱/۲۱
92 1680-9637 - کتابداری و اطلاع رسانی 745 ۱۳۹۷/۱/۲۱
93 2382-9796 2538-4430 کارافن 53 ۱۳۹۷/۱/۲۱
94 2322-1402 2322-1402 Iranian Journal of Economic Studies Iranian Journal of Economic Studies 70 ۱۳۹۷/۱/۲۱
95 2322-3715 2476-6194 Issues in Language Teaching Issues in Language Teaching 62 ۱۳۹۷/۱/۲۰
96 2476-504X - مهندسی ساخت و تولید 51 ۱۳۹۷/۱/۲۰
97 2008-8876 - معرفت کلامی 0 ۱۳۹۷/۱/۲۰
98 2345-2412 2345-2420 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 136 ۱۳۹۷/۱/۲۰
99 1016-1058 2228-7841 Progress in Biological Sciences Progress in Biological Sciences 139 ۱۳۹۷/۱/۲۰
100 2008-1472 - پژوهش های زراعی ایران 810 ۱۳۹۷/۱/۲۰
برگشت به فهرست