فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2716-9758 2716-9642 نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی Journal of research on islamic architecture and urbanism 36 1400/6/30
2 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 129 1400/5/4
3 2383-3572 2383-3866 Global Journal of Environmental Science and Management Global Journal of Environmental Science and Management 256 1400/4/26
4 - 2717-1884 Avicenna Journal of Pharmaceutical Research Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 0 1400/3/30
5 2383-2150 2383-2312 آموزش و سلامت جامعه Journal of Education and Community Health 131 1400/3/30
6 2008-6547 - حدیث پژوهی Hadith Studies 152 1400/2/16
7 2251-7871 2251-788X Journal of Nanostructures Journal of Nanostructures 442 1400/2/15
8 2538-3639 2476-4965 Mathematics Interdisciplinary Research 54 1400/2/15
9 2676-7686 2676-7694 نشریه کاشان شناسی Journal of Kashan Shenasi 163 1400/2/15
10 2322-5971 2322-598X سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 189 1400/2/12
11 2645-7504 2645-7709 نشریه هنرهای صناعی ایران Journal of iranian handicrafts 12 1400/2/12
12 2476-7042 2476-7042 تحقیقات در ارولوژی Journal of Research In Urology 25 1400/1/25
13 1029-7863 2423-6276 علمی پژوهان Pajouhan Scientific Journal 229 1400/1/25
14 2588-722X 2588-7238 پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine 1023 1400/1/24
15 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 479 1400/1/24
16 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 1400/1/24
17 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 1400/1/24
18 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research Avicenna Journal of Dental Research 143 1400/1/24
19 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 1400/1/24
20 2251-8010 - آینه معرفت Journal of Ayeneh Marefat 381 1399/12/23
21 2676-3338 2676-3338 مجله بین المللی اخلاق و جامعه International Journal of Ethics and Society 0 1399/11/14
22 2251-8460 2252-0112 Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery 468 1399/10/27
23 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 898 1399/10/27
24 - 2676-3451 International Journal of Motor Control and Learning International Journal of Motor Control and Learning 0 1399/9/24
25 2345-3834 2538-2853 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان scientific journal of Pazhuhesh-e Honar 53 1399/9/23
26 - 2383-4498 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 39 1399/8/10
27 - 2676-7031 Journal of Research in Orthopedic Science Journal of Research in Orthopedic Science 179 1399/8/10
28 2588-6304 2588-6304 Function and Disability Journal Function and Disability Journal 0 1399/8/10
29 0000-0000 - مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا Avicenna Interdisciplinary Journal of Religion and Health 0 1399/7/27
30 2251-8886 2588-4409 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت Human Resource Management in Oil Industry 157 1399/7/14
31 2383-336X 2383-3378 مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering 129 1399/6/30
32 2676-5748 2676-5748 مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty 405 1399/6/30
33 1735-1960 2345-5365 ارگونومی Journal of Ergonomics 194 1399/6/30
34 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 223 1399/6/12
35 2423-4443 - Archives of Critical Care Medicine Archives of Critical Care Medicine 44 1399/6/10
36 2008-2622 2008-2630 طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health 385 1399/5/23
37 1735-143X 1735-3408 Hepatitis Monthly Hepatitis Monthly 1333 1399/3/20
38 1735-7462 - علوم روانشناختی 466 1399/3/19
39 2476-4108 2476-3772 International Journal of Reproductive BioMedicine International Journal of Reproductive BioMedicine 1119 1399/2/22
40 2383-0425 2383-0433 Archives of Breast Cancer Archives of Breast Cancer 126 1399/2/17
41 1606-9366 2322-4231 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 1129 1399/2/13
42 - - ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal 206 1399/2/7
43 2645-5048 2645-5706 فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه Parseh Journal of Archaeological Studies 0 1399/1/18
44 1684-0240 - فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی Journal of Medicinal Plants 1085 1398/11/26
45 2345-279X 2345-2714 مجله چشم پزشکی ایران 0 1398/11/26
46 2228-5245 - زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) 237 1398/11/14
47 2345-3842 2538-2969 مطالعات تطبیقی هنر Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar 48 1398/11/10
48 2345-3850 2538-2624 مرمت و معماری ایران Scientific Journal of Maremat and Memari-e Iran 105 1398/11/10
49 2476-5236 2476-5244 Physiology and Pharmacology Physiology and Pharmacology 710 1398/10/21
50 2676-7414 - Plant Biotechnology Persa Plant Biotechnology Persa 29 1398/10/9
51 1735-9007 2322-2816 Medical Laboratory Journal Medical Laboratory Journal 513 1398/9/18
52 2588-2562 2588-2570 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 1073 1398/9/5
53 2322-3960 2322-2522 Bulletin of Emergency and Trauma Bulletin of Emergency and Trauma 361 1398/8/20
54 1735-403X 2383-2886 Pharmaceutical Sciences Pharmaceutical Sciences 0 1398/8/12
55 - 2008-2207 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 499 1398/7/15
56 2345-6426 2345-6434 Razavi International Journal of Medicine Razavi International Journal of Medicine 119 1398/7/10
57 1735-3327 2008-0255 Dental Research Journal Dental Research Journal 1051 1398/7/10
58 2322-1232 2322-5106 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 85 1398/7/8
59 - 2645-3614 Men's Health Journal Men's Health Journal 0 1398/6/26
60 2588-4042 2588-4050 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Iranian Journal of Physiology and Pharmacology 0 1398/6/13
61 - 2645-3835 Health Technology Assessment in Action Health Technology Assessment in Action 0 1398/6/9
62 - 2345-3176 Journal of Pediatric Nephrology Journal of Pediatric Nephrology 0 1398/6/6
63 - - آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب Mathematical Analysis and Convex Optimization 0 1398/6/5
64 - - دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان Journal of epic literature 30 1398/6/5
65 - - دوفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام The history of culture and civilization of iran and islam 0 1398/6/5
66 - - مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران Iranian journal of plant physiology and biochemistry 16 1398/6/5
67 - - مجله تنوع جانوری 12 1398/6/5
68 - - فصلنامه مهندسی عمران و سازه Journal of Civil Engineering and Structures 32 1398/6/5
69 - - دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان Journal of koranic studies in literature 40 1398/6/5
70 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 79 1398/6/5
71 2008-3645 2008-4161 Jundishapur Journal of Microbiology Jundishapur Journal of Microbiology 2885 1398/4/25
72 - 2345-5837 Frontiers in Biomedical Technologies Frontiers in Biomedical Technologies 104 1398/4/10
73 2345-5756 2345-5764 Journal of Nursing and Midwifery Sciences Journal of Nursing and Midwifery Sciences 117 1398/4/3
74 2322-178X 2322-4169 پرستاری داخلی - جراحی Medical-Surgical Nursing Journal 225 1398/3/7
75 2645-338X 2645-3398 Journal of Iranian Medical Council Journal of Iranian Medical Council 36 1398/2/28
76 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 180 1398/2/21
77 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 562 1398/2/15
78 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 89 1398/2/15
79 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 194 1398/2/15
80 - 2588-400X Advanced Journal of Emergency Medicine Advanced Journal of Emergency Medicine 0 1398/2/10
81 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 812 1398/2/8
82 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 28 1398/1/20
83 2345-4563 2345-4571 Emergency Emergency 349 1398/1/20
84 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 279 1398/1/18
85 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 62 1398/1/17
86 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 834 1398/1/17
87 - 2645-5560 Food and Health Food and Health 72 1397/12/26
88 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 225 1397/12/26
89 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 296 1397/12/26
90 - - امنیت دفاعی 0 1397/12/22
91 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 140 1397/12/20
92 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 143 1397/12/19
93 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 287 1397/12/19
94 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 1397/12/19
95 2008-7446 2008-2169 منظر 5515 1397/12/18
96 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 174 1397/12/18
97 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 154 1397/12/14
98 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 257 1397/12/14
99 - - تعالی حقوق 0 1397/12/13
100 2423-5261 2538-6344 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 127 1397/12/12
برگشت به فهرست