فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2251-9777 - مطالعات اطلاعاتی 0 ۱۳۹۶/۷/۲۹
2 2008-7187 2383-2479 جستارهای ادبی 264 ۱۳۹۶/۷/۲۹
3 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 0 ۱۳۹۶/۷/۲۹
4 2588-2597 2588-3054 Journal of Stress Analysis 12 ۱۳۹۶/۷/۲۹
5 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 72 ۱۳۹۶/۷/۲۶
6 2008-9147 2008-2762 Journal of Cell and Molecular Research Journal of Cell and Molecular Research 122 ۱۳۹۶/۷/۲۶
7 2008-7462 2423-5881 مهندسی متالورژی و مواد 118 ۱۳۹۶/۷/۲۶
8 2228-5202 2383-2878 مطالعات زبان و ترجمه 136 ۱۳۹۶/۷/۲۶
9 2008-4730 - علوم باغبانی 463 ۱۳۹۶/۷/۲۶
10 2008-7217 2383-2681 زبان و ادبیات عربی 110 ۱۳۹۶/۷/۲۶
11 2251-6344 2423-401X پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی 211 ۱۳۹۶/۷/۲۶
12 2008-4749 - حفاظت گیاهان 513 ۱۳۹۶/۷/۲۶
13 2345-2153 2345-2153 دیرینه شناسی 30 ۱۳۹۶/۷/۲۶
14 2322-4177 2322-4177 دانشنامه حقوق اقتصادی Encyclopedia of Economic Rights 54 ۱۳۹۶/۷/۲۶
15 2322-1682 2383-3076 جغرافیا و مخاطرات محیطی 162 ۱۳۹۶/۷/۲۶
16 - 2383-0042 Iranian Journal of Materials Forming Iranian Journal of Materials Forming 42 ۱۳۹۶/۷/۲۶
17 2322-3472 - پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل 36 ۱۳۹۶/۷/۲۶
18 1735-4161 2228-5415 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 450 ۱۳۹۶/۷/۲۶
19 2322-2514 2383-2495 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 196 ۱۳۹۶/۷/۲۶
20 2008-7713 - بوم شناسی کشاورزی 397 ۱۳۹۶/۷/۲۶
21 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 225 ۱۳۹۶/۷/۲۶
22 - - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 116 ۱۳۹۶/۷/۲۶
23 - - شناخت Journal of Knowledge 164 ۱۳۹۶/۷/۲۶
24 1683-870X - صفه 405 ۱۳۹۶/۷/۲۶
25 - - علوم محیطی Journal of Environmental Sciences 550 ۱۳۹۶/۷/۲۶
26 - - فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 134 ۱۳۹۶/۷/۲۶
27 2008-7357 - تاریخ ایران Journal of History of Iran 146 ۱۳۹۶/۷/۲۶
28 - - تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 170 ۱۳۹۶/۷/۲۶
29 2008-8299 - پژوهش های دانش زمین 246 ۱۳۹۶/۷/۲۶
30 2476-5775 - اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) Journal of Economics and Modeling 130 ۱۳۹۶/۷/۲۶
31 2345-2544 2345-2552 سیاست های راهبردی و کلان 157 ۱۳۹۶/۷/۲۶
32 2228-7604 2383-3084 تنش‌های محیطی در علوم زراعی 225 ۱۳۹۶/۷/۲۵
33 2423-3773 2423-5563 پژوهشنامه علم سنجی 36 ۱۳۹۶/۷/۲۴
34 2008-8345 - کنترل Journal of Control 208 ۱۳۹۶/۷/۲۴
35 2008-0476 - پژوهشنامه ادیان 148 ۱۳۹۶/۷/۲۴
36 8442-251 - پژوهش های روابط بین الملل International Relations Research Quarterly 226 ۱۳۹۶/۷/۲۴
37 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 130 ۱۳۹۶/۷/۲۴
38 2322-5165 2322-5165 قرآن و علم 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
39 2345-3303 - Journal Of Research in Applied Linguistics Journal Of Research in Applied Linguistics 136 ۱۳۹۶/۷/۲۴
40 2251-9092 2251-9106 برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting 585 ۱۳۹۶/۷/۲۴
41 2096-1375 - پژوهشنامه انسان شناسی 44 ۱۳۹۶/۷/۲۴
42 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 196 ۱۳۹۶/۷/۲۴
43 2008-4757 - آب و خاک Journal of Water and Soil 1089 ۱۳۹۶/۷/۲۴
44 - - مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
45 1735-3572 1735-3645 Journal of Applied Fluid Mechanics Journal of Applied Fluid Mechanics 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
46 1735-434X 2423-4222 Iranian Journal of Animal Biosysematics Iranian Journal of Animal Biosystematics 156 ۱۳۹۶/۷/۲۴
47 2008-4226 - Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
48 2345-4318 - Environmental Resources Research 75 ۱۳۹۶/۷/۲۴
49 2008-7330 - نقد زبان و ادبیات خارجی 181 ۱۳۹۶/۷/۲۴
50 2008-8841 2538-3507 تاریخ نگری و تاریخ نگاری 116 ۱۳۹۶/۷/۲۳
51 2252-021X 2245-4075 Jundishapur Journal of Health Sciences 176 ۱۳۹۶/۷/۲۳
52 - 2345-4067 Jentashapir Journal of Health Research 270 ۱۳۹۶/۷/۲۳
53 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۶/۷/۲۳
54 2476-7042 2476-7042 مجله تحقیقات در ارولوژی Journal of Research In Urology 8 ۱۳۹۶/۷/۲۲
55 - - Journal of the Iranian Mathematical Society 271 ۱۳۹۶/۷/۲۲
56 - - اقتصاد شهری Urban Economics 12 ۱۳۹۶/۷/۲۲
57 2538-2802 2538-6301 فلسفه تربیت فلسفه تربیت 6 ۱۳۹۶/۷/۲۲
58 - - پژوهشنامه ریخته گری پژوهشنامه ریخته گری 0 ۱۳۹۶/۷/۲۲
59 2423-4257 2588-2589 Journal of Genetic Resources 24 ۱۳۹۶/۷/۲۲
60 - - اندیشه آماد 0 ۱۳۹۶/۷/۲۲
61 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 103 ۱۳۹۶/۷/۱۹
62 2008-7942 - آبیاری و زهکشی Iranian Journal of Irrigation and Drainage 0 ۱۳۹۶/۷/۱۹
63 2322-5793 - پژوهشنامه ادب حماسی 282 ۱۳۹۶/۷/۱۹
64 2322-3960 2322-2522 Bulletin of Emergency and Trauma 209 ۱۳۹۶/۷/۱۸
65 2423-3552 2476-5740 فصلنامه سلامت روانی کودک Quarterly Journal of Child Mental Health 116 ۱۳۹۶/۷/۱۷
66 - 2476-3071 Journal of Air Pollution and Health Journal of Air Pollution and Health 30 ۱۳۹۶/۷/۱۷
67 2345-5063 - Journal of Archives in Military Medicine Journal of Archives in Military Medicine 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
68 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 379 ۱۳۹۶/۷/۱۷
69 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
70 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
71 2476-4132 2476-4132 Journal of Client-Centered Nursing Care 69 ۱۳۹۶/۷/۱۷
72 1735-9325 2251-7235 Journal of Theoretical and Applied Physics Journal of Theoretical and Applied Physics 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
73 2008-0514 2008-0514 عرفان اسلامی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
74 2228-6713 - مطالعات تاریخ اسلام 245 ۱۳۹۶/۷/۱۵
75 1735-2010 - تاریخ روابط خارجی History of Foreign Relations 20 ۱۳۹۶/۷/۱۵
76 2322-1291 - Iranian Journal of Language Teaching Research Iranian Journal of Language Teaching Research 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
77 1735-059X - مطالعات ملی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
78 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
79 1561-4174 - تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
80 - - پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 48 ۱۳۹۶/۷/۱۵
81 - - Journal of Energy Management and Technology 8 ۱۳۹۶/۷/۱۵
82 - - نور 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
83 - - مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
84 - - علوم و مهندسی آب و فاضلاب Journal of Water and Wastewater Science and Engineering 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
85 - - پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
86 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
87 2423-8112 2423-8112 Journal of Insect Biodiversity and Systematics Journal of Insect Biodiversity and Systematics 71 ۱۳۹۶/۷/۱۵
88 2251-6158 2251-6166 Quran and Medicine 76 ۱۳۹۶/۷/۱۳
89 2423-5067 2426-7612 Iranian Journal of Pediatric Surgery 43 ۱۳۹۶/۷/۱۳
90 1735-7179 2322-2271 Journal of Arthropod-Borne Diseases 304 ۱۳۹۶/۷/۱۲
91 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 0 ۱۳۹۶/۷/۱۱
92 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 0 ۱۳۹۶/۷/۱۱
93 2383-1863 - حقوق اداری 48 ۱۳۹۶/۷/۱۰
94 2423-6497 2423-6829 Iranian Journal of Neurosurgery Iranian Journal of Neurosurgery 63 ۱۳۹۶/۷/۸
95 2345-6000 2476-5333 فناوری دریا International Journal of Maritime Technology 242 ۱۳۹۶/۷/۸
96 - - مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران Iranian journal of plant physiology and biochemistry 14 ۱۳۹۶/۷/۸
97 - - تفسیرالقرآن بالقرآن 0 ۱۳۹۶/۷/۸
98 1735-4463 2008-9473 نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 218 ۱۳۹۶/۷/۸
99 3629-1375 4978-1375 مواد پرانرژی تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 424 ۱۳۹۶/۷/۸
100 1735-5214 2345-4121 تحقیقات موتور The Journal of Engine Research 191 ۱۳۹۶/۷/۸
برگشت به فهرست