فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - - پژوهش های ادبی 158 ۱۳۹۷/۳/۳۰
2 1735-2932 - پژوهش‌های ادبی Literary Research 156 ۱۳۹۷/۳/۳۰
3 2423-4060 - روانشناسی خانواده Journal of Family Psychology 47 ۱۳۹۷/۳/۳۰
4 - - حسابداری دولتی 40 ۱۳۹۷/۳/۳۰
5 2345-2986 - پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی Journal of Criminal Law and Criminology 56 ۱۳۹۷/۳/۳۰
6 2383-0700 2383-0719 تفکر و کودک 94 ۱۳۹۷/۳/۳۰
7 2008-9384 - ادبیات عرفانی Mystical Literature 111 ۱۳۹۷/۳/۳۰
8 2008-4870 - بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید International Journal of Industiral Engineering and Producion Management 427 ۱۳۹۷/۳/۳۰
9 2251-9254 - پژوهش های علوم تاریخی 132 ۱۳۹۷/۳/۳۰
10 2008-790X - خشکبوم 126 ۱۳۹۷/۳/۳۰
11 1735-3300 - جستارهای اقتصادی Journal of Iran Economic Essays 222 ۱۳۹۷/۳/۳۰
12 2008-9570 - مطالعات زبانی و بلاغی مطالعات زبانی و بلاغی 132 ۱۳۹۷/۳/۳۰
13 0142-008 - کاوش های مدیریت بازرگانی 179 ۱۳۹۷/۳/۳۰
14 - - مهندسی عمران شریف 1592 ۱۳۹۷/۳/۳۰
15 - - مهندسی مکانیک شریف 1146 ۱۳۹۷/۳/۳۰
16 - - مهندسی صنایع و مدیریت 703 ۱۳۹۷/۳/۳۰
17 2322-1976 - فقه مقارن فقه مقارن 62 ۱۳۹۷/۳/۳۰
18 2252-0678 - مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی 131 ۱۳۹۷/۳/۳۰
19 2423-6780 2476-3608 رویکردهای نوین آموزشی New Educational Approaches 128 ۱۳۹۷/۳/۳۰
20 - - Journal on Computer Science and Engineering 0 ۱۳۹۷/۳/۳۰
21 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 40 ۱۳۹۷/۳/۲۹
22 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 66 ۱۳۹۷/۳/۲۸
23 1735-8418 1735-8418 مدیریت اطلاعات 46 ۱۳۹۷/۳/۲۸
24 2252-0406 2383-4447 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 454 ۱۳۹۷/۳/۲۸
25 2345-4466 2423-7000 فرهنگ و ادبیات عامه 176 ۱۳۹۷/۳/۲۸
26 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 293 ۱۳۹۷/۳/۲۸
27 2251-9858 - پژوهشنامه حقوق اسلامی 155 ۱۳۹۷/۳/۲۸
28 2345-2188 2345-4784 روانشناسی بالینی و شخصیت Clinical Psychology Personality 299 ۱۳۹۷/۳/۲۸
29 2251-936X - آموزه های فقه مدنی 132 ۱۳۹۷/۳/۲۸
30 2345-3915 - مدیریت بحران 121 ۱۳۹۷/۳/۲۸
31 1028-3102 2588-6525 راهبرد 0 ۱۳۹۷/۳/۲۸
32 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۳/۲۳
33 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research 143 ۱۳۹۷/۳/۲۳
34 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 ۱۳۹۷/۳/۲۳
35 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 53 ۱۳۹۷/۳/۲۳
36 2322-2573 - پژوهش های انقلاب اسلامی 237 ۱۳۹۷/۳/۲۳
37 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۷/۳/۲۲
38 - 2588-6177 علوم محیطی Journal of Environmental Sciences 619 ۱۳۹۷/۳/۲۱
39 2251-9882 - چشم انداز مدیریت مالی 127 ۱۳۹۷/۳/۲۱
40 2008-739X 2008-7403 تولید گیاهان زراعی Journal of Crop Production 1212 ۱۳۹۷/۳/۲۱
41 2008-5893 2423-5059 مدیریت فناوری اطلاعات 351 ۱۳۹۷/۳/۲۱
42 2345-427X 2345-4288 بهره برداری و پرورش آبزیان 372 ۱۳۹۷/۳/۲۰
43 - - Journal of Epigenetics Journal of Epigenetics 0 ۱۳۹۷/۳/۲۰
44 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۷/۳/۲۰
45 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 303 ۱۳۹۷/۳/۱۹
46 2588-4158 - کنترل صنعتی 0 ۱۳۹۷/۳/۱۹
47 2008-9996 2423-642X Journal of Rangeland Science Journal of Rangeland Science 276 ۱۳۹۷/۳/۱۹
48 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۷/۳/۱۲
49 2228-7906 - پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی History Of Islamic Civilization 111 ۱۳۹۷/۳/۱۲
50 2008-7187 2383-2479 جستارهای ادبی 280 ۱۳۹۷/۳/۱۲
51 2476-4213 2476-4221 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 59 ۱۳۹۷/۳/۱۲
52 2476-6313 2476-566X فن آوری زیستی در کشاورزی 138 ۱۳۹۷/۳/۱۲
53 1735-000X - نامه انجمن جمعیت شناسی 48 ۱۳۹۷/۳/۱۲
54 2322-5351 - علوم آبزی پروری 17 ۱۳۹۷/۳/۱۲
55 2232-5084 - قرآن پژوهی خاورشناسان 0 ۱۳۹۷/۳/۱۲
56 2008-8116 - معرفت ادیان 0 ۱۳۹۷/۳/۱۲
57 - - فرهنگ ایلام 103 ۱۳۹۷/۳/۱۲
58 2008-5737 - پژوهشنامه ادب غنایی 286 ۱۳۹۷/۳/۱۲
59 1607-9884 2251-7901 زیست شناسی کاربردی 136 ۱۳۹۷/۳/۱۲
60 2383-0646 2383-0654 پژوهش های علم و دین 106 ۱۳۹۷/۳/۱۲
61 2228-6578 2228-6586 پژوهشنامه فلسفه دین 352 ۱۳۹۷/۳/۱۲
62 1021-5107 - پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 417 ۱۳۹۷/۳/۱۱
63 2008-9422 - فلسفه و کلام اسلامی 225 ۱۳۹۷/۳/۱۱
64 2008-1189 - مجله انجمن ایرانی تحقیق در عملیات Iranian Journal of Operations Research 98 ۱۳۹۷/۳/۱۱
65 - - مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 0 ۱۳۹۷/۳/۱۱
66 2423-3277 2476-6488 آموزش و توسعه منابع انسانی Training and Development 100 ۱۳۹۷/۳/۱۱
67 1735-0670 - چغندرقند Journal of Sugar Beet 287 ۱۳۹۷/۳/۱۱
68 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۷/۳/۱۱
69 2588-5618 2588-6622 حقوق خصوصی Private Law 277 ۱۳۹۷/۳/۱۱
70 - - پدافند غیر عامل و امنیت 0 ۱۳۹۷/۳/۹
71 2251-9769 - پژوهش اطلاعاتی- امنیتی 0 ۱۳۹۷/۳/۹
72 2251-9092 2251-9106 برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting 591 ۱۳۹۷/۳/۲
73 2252-0872 2538-6107 تحقیقات تولیدات دامی Animal Production Research 188 ۱۳۹۷/۳/۱
74 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 349 ۱۳۹۷/۳/۱
75 2476-6097 2476-6100 علوم و مهندسی زلزله 86 ۱۳۹۷/۳/۱
76 2382-9796 2538-4430 کارافن 53 ۱۳۹۷/۳/۱
77 2322-2352 - علم و مهندسی سرامیک Iranian Journal of Ceramic Science and Engineering 161 ۱۳۹۷/۳/۱
78 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۷/۲/۳۱
79 - - مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 0 ۱۳۹۷/۲/۳۱
80 2251-659X - Journal of Petroleum Science and Technology Journal of Petroleum Science and Technology 184 ۱۳۹۷/۲/۳۱
81 2345-2900 2383-4528 پژوهش نفت 618 ۱۳۹۷/۲/۳۱
82 2008-4838 2423-785X تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 756 ۱۳۹۷/۲/۳۱
83 1735-5362 1735-9414 Research in Pharmaceutical Sciences 1458 ۱۳۹۷/۲/۳۰
84 1735-1138 2538-2519 مطالعات تجربی حسابداری مالی 318 ۱۳۹۷/۲/۳۰
85 2345-3133 - مطالعات برنامه ریزی آموزشی 88 ۱۳۹۷/۲/۳۰
86 2345-6019 2538-2543 دانش های بومی ایران 59 ۱۳۹۷/۲/۳۰
87 2423-3757 2538-2586 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 79 ۱۳۹۷/۲/۳۰
88 2322-5165 2322-5165 قرآن و علم 0 ۱۳۹۷/۲/۳۰
89 2251-6026 - کتاب قیم 145 ۱۳۹۷/۲/۳۰
90 2008-725X - پژوهش های حبوبات ایران 196 ۱۳۹۷/۲/۳۰
91 2345-5306 - پژوهش های پنبه ایران 70 ۱۳۹۷/۲/۳۰
92 1024-3402 - پژوهش های تربیتی Educational Research 47 ۱۳۹۷/۲/۳۰
93 2383-1251 2383-1480 پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research 108 ۱۳۹۷/۲/۳۰
94 2476-4191 2476-4205 پژوهش های تفسیر تطبیقی 67 ۱۳۹۷/۲/۳۰
95 1027-1961 - جمعیت 343 ۱۳۹۷/۲/۳۰
96 2008-6598 - مهندسی حمل و نقل مهندسی حمل و نقل 312 ۱۳۹۷/۲/۲۹
97 - - Organic Chemistry Research Organic Chemistry Research 71 ۱۳۹۷/۲/۲۹
98 - - Journal of Quality Engineering and Production Optimization Journal of Quality Engineering and Production Optimization 18 ۱۳۹۷/۲/۲۹
99 2588-560X 2588-5901 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی quarterly of criminal law and criminology studies 271 ۱۳۹۷/۲/۲۹
100 2008-0131 - سیاست گذاری اقتصادی 209 ۱۳۹۷/۲/۲۹
برگشت به فهرست