فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - - Plant Biotechnology Persa Plant Biotechnology Persa 0 ۱۳۹۸/۶/۲۴
2 - - آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب Mathematical Analysis and Convex Optimization 0 ۱۳۹۸/۶/۵
3 - - دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان Journal of epic literature 30 ۱۳۹۸/۶/۵
4 - - دوفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام The history of culture and civilization of iran and islam 0 ۱۳۹۸/۶/۵
5 - - مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران Iranian journal of plant physiology and biochemistry 16 ۱۳۹۸/۶/۵
6 - - مجله تنوع جانوری 0 ۱۳۹۸/۶/۵
7 - - فصلنامه مهندسی عمران و سازه Journal of Civil Engineering and Structures 32 ۱۳۹۸/۶/۵
8 - - دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان Journal of koranic studies in literature 40 ۱۳۹۸/۶/۵
9 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 68 ۱۳۹۸/۶/۵
10 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences 413 ۱۳۹۸/۵/۹
11 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 103 ۱۳۹۸/۵/۹
12 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 ۱۳۹۸/۵/۹
13 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 ۱۳۹۸/۵/۹
14 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research 143 ۱۳۹۸/۵/۹
15 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 ۱۳۹۸/۵/۹
16 2008-3645 2008-4161 Jundishapur Journal of Microbiology 2004 ۱۳۹۸/۴/۲۵
17 2345-5756 2345-5764 Journal of Nursing and Midwifery Sciences 117 ۱۳۹۸/۴/۳
18 2345-6426 2345-6434 Razavi International Journal of Medicine 119 ۱۳۹۸/۳/۱۳
19 2322-178X 2322-4169 پرستاری داخلی - جراحی Medical-Surgical Nursing Journal 146 ۱۳۹۸/۳/۷
20 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 179 ۱۳۹۸/۲/۲۱
21 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 550 ۱۳۹۸/۲/۱۵
22 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 78 ۱۳۹۸/۲/۱۵
23 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 186 ۱۳۹۸/۲/۱۵
24 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 883 ۱۳۹۸/۲/۸
25 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 790 ۱۳۹۸/۲/۸
26 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 22 ۱۳۹۸/۱/۲۰
27 2345-4563 2345-4571 Emergency 348 ۱۳۹۸/۱/۲۰
28 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 197 ۱۳۹۸/۱/۱۸
29 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 49 ۱۳۹۸/۱/۱۷
30 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 699 ۱۳۹۸/۱/۱۷
31 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 210 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
32 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 257 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
33 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
34 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 114 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
35 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
36 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
37 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
38 2008-7446 2008-2169 منظر 4108 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
39 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 154 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
40 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 147 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
41 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 242 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
42 - - تعالی حقوق 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
43 2423-5261 2538-6344 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 127 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
44 2251-936X - آموزه های فقه مدنی 188 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
45 2538-4775 - مهندسی مکانیک ایران Iranian Journal of Mechanical Engineering 142 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
46 2322-1356 - مواد پیشرفته و پوششهای نوین 30 ۱۳۹۷/۱۲/۷
47 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Applications 79 ۱۳۹۷/۱۲/۶
48 2008-6032 2476-3446 مهندسی مکانیک امیرکبیر 350 ۱۳۹۷/۱۲/۶
49 2588-2988 2588-297X مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering 382 ۱۳۹۷/۱۲/۶
50 2588-2953 2588-2961 AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation 142 ۱۳۹۷/۱۲/۶
51 2588-2910 2588-2929 AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering 130 ۱۳۹۷/۱۲/۶
52 - - هیدروفیزیک 36 ۱۳۹۷/۱۲/۶
53 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 161 ۱۳۹۷/۱۲/۵
54 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 200 ۱۳۹۷/۱۲/۵
55 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 277 ۱۳۹۷/۱۲/۵
56 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 223 ۱۳۹۷/۱۲/۵
57 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 240 ۱۳۹۷/۱۲/۵
58 1022-4211 2645-6443 اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 665 ۱۳۹۷/۱۲/۴
59 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 377 ۱۳۹۷/۱۲/۴
60 2538-2942 2538-2950 مطالعات روان شناختی 404 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
61 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 438 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
62 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 312 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
63 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 65 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
64 1735-6415 - اقتصاد و تجارت نوین Journal of New Economy and Commerce 40 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
65 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 55 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
66 2322-4835 2322-2476 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 241 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
67 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
68 2588-6657 2476-2962 مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 200 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
69 2423-4613 2645-498x حسابداری دولتی 45 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
70 1735-3033 - Caspian Journal of Enviromental Sciences 404 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
71 - - Control and Optimization in Applied Mathematics Control and Optimization in Applied Mathematics 24 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
72 - - دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه 32 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
73 - - فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل 24 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
74 2251-9270 - دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science 93 ۱۳۹۷/۱۱/۸
75 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 ۱۳۹۷/۱۱/۸
76 2383-319X 2383-3416 Journal of Nuts Journal of Nuts 163 ۱۳۹۷/۱۱/۷
77 2008-8779 2228-785X Iranian Journal of Earth Sciences Iranian Journal of Earth Science 139 ۱۳۹۷/۱۱/۶
78 - - هواشناسی و علوم جو هواشناسی و علوم جو 7 ۱۳۹۷/۱۱/۳
79 2423-3552 2476-5740 فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health 133 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
80 2588-6134 2588-4514 International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality 14 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
81 2008-5907 2423-5091 مدیریت بازرگانی 2260 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
82 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 121 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
83 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 600 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
84 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 91 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
85 2345-4911 2345-4911 فیزیک کاربردی 94 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
86 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
87 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 315 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
88 1027-9024 - پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 406 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
89 2383-0832 - مطالعات ساختار و کارکرد شهری مطالعات ساختار و کارکرد شهری 3014 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
90 1735-4463 2008-9473 نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 260 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
91 - - متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) 632 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
92 1726-0728 2476-6445 پژوهش های اقتصادی ایران 549 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
93 1735-210X 2476-6453 پژوهشنامه اقتصادی 1086 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
94 1735-8256 - مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان 87 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
95 2008-4641 2008-4846 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی 296 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
96 2008-8760 2538-2632 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 676 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
97 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 122 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
98 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 932 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
99 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 371 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
100 1683-870X - صفه 421 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
برگشت به فهرست