فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۶/۹/۲۱
2 2322-116X 2322-1178 پژوهشنامه اقتصاد کلان پژوهشنامه اقتصاد کلان 193 ۱۳۹۶/۹/۲۰
3 2588-3895 - مطالعات فهم حدیث 49 ۱۳۹۶/۹/۲۰
4 2322-3219 - Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal 167 ۱۳۹۶/۹/۲۰
5 1735-3955 2251-6638 ARYA Atherosclerosis 536 ۱۳۹۶/۹/۱۹
6 2588-4123 - پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی 120 ۱۳۹۶/۹/۱۴
7 1025-4285 2251-662X مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences 966 ۱۳۹۶/۹/۱۴
8 2423-4621 - مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 0 ۱۳۹۶/۹/۷
9 1682-9220 - پژوهش های‌ حقوقی Journal of Legal Research 390 ۱۳۹۶/۹/۵
10 2345-2986 - پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی Journal of Criminal Law and Criminology 56 ۱۳۹۶/۹/۵
11 - - زیست شناسی تکوینی Developmental Biology 62 ۱۳۹۶/۹/۵
12 2228-5229 2476-3845 پژوهش و برنامه ریزی شهری 236 ۱۳۹۶/۹/۵
13 2008-5850 - اقتصاد مقداری Quantitative Economics 224 ۱۳۹۶/۹/۵
14 2383-054 2383-0557 ادبیات پارسی معاصر Contemporary Persian Literature 151 ۱۳۹۶/۹/۵
15 2251-9238 2251-9238 ادب عربی Arabic Literature 204 ۱۳۹۶/۹/۵
16 2476-4647 2476-4639 پژوهه باستان سنجی Journal of research on archaeometry 25 ۱۳۹۶/۹/۴
17 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۶/۹/۱
18 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 545 ۱۳۹۶/۸/۲۹
19 2008-4897 - مطالعات دفاعی استراتژیک 0 ۱۳۹۶/۸/۲۹
20 2588-4131 - پژوهش ادبیات معاصر جهان 642 ۱۳۹۶/۸/۲۷
21 - - پدافند غیر عامل و امنیت 0 ۱۳۹۶/۸/۲۴
22 7180-1022 - رسانه 188 ۱۳۹۶/۸/۲۴
23 2383-1006 - رایانش نرم و فناوری اطلاعات 49 ۱۳۹۶/۸/۲۳
24 2423-6926 2423-6918 گردشگری شهری 53 ۱۳۹۶/۸/۲۳
25 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 103 ۱۳۹۶/۸/۲۲
26 2008-6032 2476-3446 مهندسی مکانیک امیرکبیر 253 ۱۳۹۶/۸/۲۲
27 2345-2358 - اسناد بهارستان 0 ۱۳۹۶/۸/۲۲
28 2322-3057 2538-5984 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار Environmental Research 95 ۱۳۹۶/۸/۲۱
29 2008-2576 2008-2584 Journal of Modern Rehabilitation 377 ۱۳۹۶/۸/۲۰
30 - 2423-480X Auditory and Vestibular Research 105 ۱۳۹۶/۸/۲۰
31 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 63 ۱۳۹۶/۸/۲۰
32 1735-8671 - امنیت پژوهی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۷
33 2251-8894 2252-0554 Iranian Journal of Veterinary Medicine Iranian Journal of Veterinary Medicine 444 ۱۳۹۶/۸/۱۷
34 2588-2953 2588-2961 AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation 128 ۱۳۹۶/۸/۱۷
35 2588-2910 2588-2929 AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering 107 ۱۳۹۶/۸/۱۷
36 2588-2988 2588-297X مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering 276 ۱۳۹۶/۸/۱۷
37 2383-0689 2383-0697 حکمت معاصر Contemporary Wisdom 163 ۱۳۹۶/۸/۱۷
38 2538-2276 - پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 71 ۱۳۹۶/۸/۱۷
39 1605-2749 - آینده پژوهی مدیریت 518 ۱۳۹۶/۸/۱۷
40 1735-4545 - معرفت فلسفی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۷
41 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 0 ۱۳۹۶/۸/۱۶
42 1561-4174 - تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science 0 ۱۳۹۶/۸/۱۶
43 2383-062X 2383-0638 رسانه و فرهنگ 96 ۱۳۹۶/۸/۱۶
44 2252-0740 2322-4975 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 171 ۱۳۹۶/۸/۱۶
45 1735-9589 - کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 136 ۱۳۹۶/۸/۱۶
46 2008-7357 - تاریخ ایران Journal of History of Iran 146 ۱۳۹۶/۸/۱۶
47 2008-4617 - نامه آموزش عالی 215 ۱۳۹۶/۸/۱۶
48 2008-465X 2423-6306 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 125 ۱۳۹۶/۸/۱۶
49 2008-0875 4752-345X Desert 376 ۱۳۹۶/۸/۱۶
50 1735-0875 2383-1138 تحقیقات مرتع و بیابان ایران Iranian Journal of Range and Desert Research 668 ۱۳۹۶/۸/۱۶
51 - - علوم و فنون باغبانی ایران 22 ۱۳۹۶/۸/۱۶
52 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 379 ۱۳۹۶/۸/۱۶
53 2476-4612 2476-4620 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 82 ۱۳۹۶/۸/۱۶
54 1735-0670 - چغندرقند Journal of Sugar Beet 289 ۱۳۹۶/۸/۱۶
55 2322-5998 - علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal 482 ۱۳۹۶/۸/۱۶
56 1735-0913 2383-112X تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research 306 ۱۳۹۶/۸/۱۶
57 2008-6113 - جنگل ایران Iranian Journal of Forest 324 ۱۳۹۶/۸/۱۶
58 2476-3594 2476-5554 علوم آب و خاک 1728 ۱۳۹۶/۸/۱۶
59 2322-1305 - مهندسی و مدیریت کیفیت 0 ۱۳۹۶/۸/۱۶
60 2345-5462 - فناوری آموزش 225 ۱۳۹۶/۸/۱۶
61 2423-5822 - Practice in Clinical Psychology 160 ۱۳۹۶/۸/۱۵
62 2423-5830 - Physical Treatments 160 ۱۳۹۶/۸/۱۵
63 2476-4132 2476-4132 Journal of Client-Centered Nursing Care 69 ۱۳۹۶/۸/۱۵
64 1735-3602 1735-3610 Iranian Rehabilitation Journal 414 ۱۳۹۶/۸/۱۵
65 - 2345-4210 Health in Emergencies and Disasters Quarterly 83 ۱۳۹۶/۸/۱۵
66 2008-126X 2228-7442 Basic and Clinical Neuroscience 337 ۱۳۹۶/۸/۱۵
67 1728-6158 1728-6158 Anatomical Sciences Journal 121 ۱۳۹۶/۸/۱۵
68 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 475 ۱۳۹۶/۸/۱۵
69 1606-7487 - مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 816 ۱۳۹۶/۸/۱۵
70 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 837 ۱۳۹۶/۸/۱۵
71 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 751 ۱۳۹۶/۸/۱۵
72 2008-7373 2008-7373 پژوهش های روستایی Journal of Rural Research 320 ۱۳۹۶/۸/۱۵
73 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 190 ۱۳۹۶/۸/۱۴
74 - - علوم و فناوری پیشرفته دفاعی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
75 1021-9986 - Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1059 ۱۳۹۶/۸/۱۴
76 2008-448X - International Journal of Business and Development Studies 66 ۱۳۹۶/۸/۱۴
77 2008-4226 - Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
78 2008-5834 - مطالعات انقلاب اسلامی 83 ۱۳۹۶/۸/۱۴
79 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 60 ۱۳۹۶/۸/۱۴
80 1735-9880 - فیزیولوژی و تکوین جانوری 16 ۱۳۹۶/۸/۱۴
81 2008-9112 - فلسفه و کلام 112 ۱۳۹۶/۸/۱۴
82 2008-9139 2538-3892 فقه و اصول 211 ۱۳۹۶/۸/۱۴
83 - - علوم رایانشی Computing Science Journal 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
84 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
85 1027-2690 - رهیافت 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
86 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
87 1563-3314 - دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 392 ۱۳۹۶/۸/۱۴
88 2322-3545 - توسعه آبزی پروری Journal of Aquaculture Development 209 ۱۳۹۶/۸/۱۴
89 2008-8000 - آموزش عالی ایران Iranian Higher Education 129 ۱۳۹۶/۸/۱۴
90 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 369 ۱۳۹۶/۸/۱۴
91 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 196 ۱۳۹۶/۸/۱۴
92 2423-3277 2476-6488 آموزش و توسعه منابع انسانی Training and Development 98 ۱۳۹۶/۸/۱۴
93 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 49 ۱۳۹۶/۸/۱۴
94 1753-0689 - سفینه 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
95 2008-5362 2252-0910 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی Geography and Environmental Planning 457 ۱۳۹۶/۸/۱۴
96 - - روانشناسی نظامی 116 ۱۳۹۶/۸/۱۴
97 1735-5400 2008-2797 مهندسی شیمی ایران 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
98 1735-0239 - تئاتر teater 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
99 - - پژوهشنامه خراسان بزرگ 206 ۱۳۹۶/۸/۱۳
100 1735-5354 - پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
برگشت به فهرست