فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2251-628X 2251-631X Iranian Journal of Applied Animal Science Iranian Journal of Applied Animal Science 660 ۱۳۹۶/۱۲/۲
2 1735-790X - پژوهشنامه علوم سیاسی 317 ۱۳۹۶/۱۲/۲
3 2008-6571 2322-469X مطالعات زبان فرانسه Revue des Études de la Langue Française 110 ۱۳۹۶/۱۲/۲
4 - - مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 0 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
5 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
6 1735-0212 ند-ار مطالعات ترجمه 0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
7 1026-1338 - تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی Journal of Academic librarianship and Information Research 356 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
8 - - مبانی نظری هنرهای تجسمی 0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
9 2252-0678 - مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی 125 ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
10 2322-5203 2423-3390 Journal of Textiles and Polymers Journal of Textiles and Polymers 34 ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
11 2228-6012 - هنرهای نمایشی و موسیقی 152 ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
12 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 60 ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
13 2228-6675 - علوم و فنون بسته بندی 202 ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
14 1026-3098 2345-3605 Scientia Iranica Scientia Iranica 0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
15 2588-3828 - عصر برق عصر برق 0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
16 - 2382-9656 Mycologia Iranica Mycologia Iranica 49 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
17 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 143 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
18 2228-6705 2228-6500 بیوتکنولوژی کشاورزی Journal of Agricultural Biotechnology 0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
19 1735-9767 2423-6187 اللغه العربیه و آدابها اللغه العربیه و آدابها 270 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
20 2008-4897 - مطالعات دفاعی استراتژیک 0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
21 1735-8671 - امنیت پژوهی 0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
22 2251-6344 2423-401X پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی 238 ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
23 2008-4226 - Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
24 2008-4439 - ژنتیک نوین 0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
25 2252-0872 2538-6107 تحقیقات تولیدات دامی Animal Production Research 180 ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
26 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 418 ۱۳۹۶/۱۱/۹
27 2008-9023 2538-3280 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 227 ۱۳۹۶/۱۱/۹
28 2008-9139 2538-3892 فقه و اصول 225 ۱۳۹۶/۱۱/۷
29 2538-5941 - دراسات الادب المعاصر دراسات الادب المعاصر 283 ۱۳۹۶/۱۱/۷
30 2096-1375 - پژوهشنامه انسان شناسی 51 ۱۳۹۶/۱۱/۷
31 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 379 ۱۳۹۶/۱۱/۷
32 2345-3419 - هواشناسی کشاورزی 51 ۱۳۹۶/۱۱/۷
33 2251-9351 - آموزه های حقوق کیفری Criminal Law Doctrines 133 ۱۳۹۶/۱۱/۷
34 2251-9378 - آموزه های قرآنی 140 ۱۳۹۶/۱۱/۷
35 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 110 ۱۳۹۶/۱۱/۷
36 1735-692X - Plume Plume 30 ۱۳۹۶/۱۱/۷
37 2251-8452 2251-8452 اقتصاد پولی مالی Monetary And Financial Economics 231 ۱۳۹۶/۱۱/۷
38 1735-1235 - نوآوری های آموزشی 0 ۱۳۹۶/۱۱/۷
39 2008-7462 2423-5881 مهندسی متالورژی و مواد 129 ۱۳۹۶/۱۱/۷
40 2228-5040 2228-5040 پژوهش های اقلیم شناسی 97 ۱۳۹۶/۱۱/۷
41 2008-8000 - آموزش عالی ایران Iranian Higher Education 137 ۱۳۹۶/۱۱/۷
42 2155-8222 2322-2808 Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology 83 ۱۳۹۶/۱۱/۷
43 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۶/۱۱/۷
44 2322-4398 2322-4401 Journal of Pediatrics Review 52 ۱۳۹۶/۱۱/۲
45 7387-7476 - نقد و نظریه ادبی Literary Theory and Criticism 25 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
46 2423-3277 2476-6488 آموزش و توسعه منابع انسانی Training and Development 91 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
47 1735-8787 - Banach Journal of Mathematical Analysis 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
48 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
49 2588-2597 2588-3054 Journal of Stress Analysis 18 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
50 2008-9112 - فلسفه و کلام 112 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
51 2588-4867 - اقتصاد شهری Urban Economics 8 ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
52 - - International Journal of Supply and Operations Management International journal of supply and operations management 91 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
53 2008-4048 2008-4056 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences 820 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
54 - - نشریه هیدروفیزیک 12 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55 - - فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56 2252-0503 2383-322X مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1258 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
57 1022-4211 - اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 402 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
58 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 379 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
59 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 194 ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
60 1735-8582 1735-8604 Iranian Journal of Kidney Diseases 869 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
61 1735-3327 2008-0255 Dental Research Journal 788 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
62 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 107 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
63 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
64 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 289 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
65 2228-5865 - علوم و فناوری های پدافند نوین 253 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
66 2008-4722 - اقتصاد و توسعه کشاورزی Agricultural Economics and Development 338 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
67 2322-3278 - مکانیک سیالات و آیرودینامیک 86 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
68 - - الکترو مغناطیس کاربردی Journal of Applied Electromagnetic 65 ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
69 2345-4024 2345-4032 رادار Radar 105 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
70 2383-1251 2383-1480 پژوهشهای بذر ایران Journal of iranian seed research 100 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
71 1562-1057 2476-6755 اقیانوس شناسی Journal of Oceanography 314 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
72 2008-6849 - پدافند غیر عامل 188 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
73 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
74 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
75 2008-5362 2252-0910 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی Geography and Environmental Planning 405 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
76 2322-2514 2383-2495 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 242 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
77 2008-725X - پژوهش های حبوبات ایران 181 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
78 2476-5775 - اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) Journal of Economics and Modeling 155 ۱۳۹۶/۱۰/۹
79 - - التیام 0 ۱۳۹۶/۱۰/۹
80 2538-3345 - پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 51 ۱۳۹۶/۱۰/۹
81 2008-9120 2538-4198 علوم قرآن و حدیث 112 ۱۳۹۶/۱۰/۹
82 2008-7713 - بوم شناسی کشاورزی 458 ۱۳۹۶/۱۰/۹
83 2008-1472 - پژوهش های زراعی ایران 810 ۱۳۹۶/۱۰/۹
84 2251-7790 2251-7790 اقتصاد و توسعه منطقه ای Economy and regional development 102 ۱۳۹۶/۱۰/۹
85 2008-4749 - حفاظت گیاهان 582 ۱۳۹۶/۱۰/۹
86 2008-7349 - پژوهشنامه نقد ادب عربی 116 ۱۳۹۶/۱۰/۹
87 2476-3136 2476-3144 جغرافیای سیاسی 28 ۱۳۹۶/۱۰/۹
88 2008-787X 2008-787X رخساره های رسوبی 117 ۱۳۹۶/۱۰/۹
89 2008-7233 2383-269X زبان شناسی و گویش‌های خراسان 98 ۱۳۹۶/۱۰/۹
90 2383-4064 - پژوهشنامه مدیریت تحول 113 ۱۳۹۶/۱۰/۹
91 2008-1391 2383-2487 جغرافیا و توسعه ناحیه ای 271 ۱۳۹۶/۱۰/۹
92 2008-7187 2383-2479 جستارهای ادبی 273 ۱۳۹۶/۱۰/۹
93 - - امنیت ملی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۹
94 2008-4757 - آب و خاک Journal of Water and Soil 1174 ۱۳۹۶/۱۰/۹
95 2423-4621 - مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 0 ۱۳۹۶/۱۰/۹
96 2423-4826 2423-7043 Mechanics of Advanced Composite Structures Mechanics of Advanced Composite Structures 64 ۱۳۹۶/۱۰/۶
97 2008-9163 - International Journal of Energy and Environmental Engineering International Journal of Energy and Environmental Engineering 36 ۱۳۹۶/۱۰/۶
98 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 79 ۱۳۹۶/۱۰/۶
99 2008-465X 2423-6306 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 147 ۱۳۹۶/۱۰/۶
100 2008-9147 2008-2762 Journal of Cell and Molecular Research Journal of Cell and Molecular Research 129 ۱۳۹۶/۱۰/۶
برگشت به فهرست