فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 148 ۱۳۹۸/۲/۲۱
2 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 530 ۱۳۹۸/۲/۱۵
3 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 75 ۱۳۹۸/۲/۱۵
4 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 186 ۱۳۹۸/۲/۱۵
5 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 875 ۱۳۹۸/۲/۸
6 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 782 ۱۳۹۸/۲/۸
7 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 21 ۱۳۹۸/۱/۲۰
8 2345-4563 2345-4571 Emergency 348 ۱۳۹۸/۱/۲۰
9 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 183 ۱۳۹۸/۱/۱۸
10 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 49 ۱۳۹۸/۱/۱۷
11 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 615 ۱۳۹۸/۱/۱۷
12 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 208 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
13 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 247 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
14 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
15 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 85 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
16 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
17 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
18 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
19 2008-7446 2008-2169 منظر 2966 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
20 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 135 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
21 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 130 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
22 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 224 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
23 - - تعالی حقوق 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
24 2423-5261 2538-6344 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 127 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
25 2251-936X - آموزه های فقه مدنی 185 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
26 2538-4775 - مهندسی مکانیک ایران Iranian Journal of Mechanical Engineering 132 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
27 2322-1356 - مواد پیشرفته و پوششهای نوین 26 ۱۳۹۷/۱۲/۷
28 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Applications 66 ۱۳۹۷/۱۲/۶
29 2008-6032 2476-3446 مهندسی مکانیک امیرکبیر 313 ۱۳۹۷/۱۲/۶
30 2588-2988 2588-297X مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering 350 ۱۳۹۷/۱۲/۶
31 2588-2953 2588-2961 AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation 142 ۱۳۹۷/۱۲/۶
32 2588-2910 2588-2929 AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering 126 ۱۳۹۷/۱۲/۶
33 - - هیدروفیزیک 36 ۱۳۹۷/۱۲/۶
34 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 161 ۱۳۹۷/۱۲/۵
35 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 186 ۱۳۹۷/۱۲/۵
36 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 268 ۱۳۹۷/۱۲/۵
37 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 220 ۱۳۹۷/۱۲/۵
38 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 226 ۱۳۹۷/۱۲/۵
39 1022-4211 2645-6443 اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 577 ۱۳۹۷/۱۲/۴
40 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 369 ۱۳۹۷/۱۲/۴
41 2538-2942 2538-2950 مطالعات روان شناختی 404 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
42 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 433 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
43 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 310 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
44 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 61 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
45 1735-6415 - اقتصاد و تجارت نوین Journal of New Economy and Commerce 34 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
46 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 53 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
47 2322-4835 2322-2476 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 233 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
48 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
49 2588-6657 2476-2962 مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 176 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
50 2423-4613 2645-498x حسابداری دولتی 43 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
51 1735-3033 - Caspian Journal of Enviromental Sciences 379 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
52 - - Control and Optimization in Applied Mathematics Control and Optimization in Applied Mathematics 24 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
53 - - دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه 26 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
54 - - فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل 24 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
55 2251-9270 - دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science 87 ۱۳۹۷/۱۱/۸
56 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 ۱۳۹۷/۱۱/۸
57 2383-319X 2383-3416 Journal of Nuts Journal of Nuts 152 ۱۳۹۷/۱۱/۷
58 2008-8779 2228-785X Iranian Journal of Earth Sciences Iranian Journal of Earth Science 133 ۱۳۹۷/۱۱/۶
59 - - هواشناسی و علوم جو هواشناسی و علوم جو 7 ۱۳۹۷/۱۱/۳
60 2423-3552 2476-5740 فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health 133 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
61 2588-6134 2588-4514 International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality 14 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
62 2008-5907 2423-5091 مدیریت بازرگانی 1774 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
63 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 119 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
64 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 541 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
65 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 79 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
66 2345-4911 2345-4911 فیزیک کاربردی 83 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
67 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
68 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 308 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
69 1027-9024 - پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 393 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
70 2383-0832 - مطالعات ساختار و کارکرد شهری مطالعات ساختار و کارکرد شهری 2074 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
71 1735-4463 2008-9473 نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 260 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
72 - - متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) 544 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
73 1726-0728 2476-6445 پژوهش های اقتصادی ایران 545 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
74 1735-210X 2476-6453 پژوهشنامه اقتصادی 962 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
75 1735-8256 - مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان 81 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
76 2008-4641 2008-4846 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی 283 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
77 2008-8760 2538-2632 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 532 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
78 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 111 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
79 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 607 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
80 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 357 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
81 1683-870X - صفه 413 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
82 2251-8002 - پژوهش های روانشناسی اجتماعی 70 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
83 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
84 2008-8345 - کنترل Journal of Control 217 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
85 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 610 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
86 2588-5367 2588-5359 پژوهشنامه ریخته گری پژوهشنامه ریخته گری 39 ۱۳۹۷/۱۰/۹
87 2588-5200 2588-6088 مقررات ایمنی Immunoregulation 23 ۱۳۹۷/۱۰/۸
88 2588-5375 2588-5375 International Journal of Biomedicine and Public Health 33 ۱۳۹۷/۱۰/۸
89 2538-3876 2538-3876 Journal of Sustainable Rural Development. 14 ۱۳۹۷/۱۰/۸
90 2645-4637 2645-4645 چشم انداز مدیریت مالی 141 ۱۳۹۷/۱۰/۸
91 2228-639X - مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
92 - - مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی 7 ۱۳۹۷/۱۰/۵
93 - 2588-6177 علوم محیطی Journal of Environmental Sciences 648 ۱۳۹۷/۱۰/۵
94 - 2588-6878 تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 177 ۱۳۹۷/۱۰/۵
95 - 2423-5628 نانو مقیاس 0 ۱۳۹۷/۱۰/۵
96 2345-2412 2345-2420 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 168 ۱۳۹۷/۱۰/۲
97 2008-918X 2423-6519 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 152 ۱۳۹۷/۱۰/۲
98 2008-5397 - پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 626 ۱۳۹۷/۱۰/۲
99 1027-2690 - رهیافت 1084 ۱۳۹۷/۱۰/۲
100 - - فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 183 ۱۳۹۷/۱۰/۲
برگشت به فهرست