فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2476-4108 2476-3772 International Journal of Reproductive BioMedicine International Journal of Reproductive BioMedicine 1111 ۱۳۹۹/۲/۲۲
2 2383-0425 2383-0433 Archives of Breast Cancer Archives of Breast Cancer 126 ۱۳۹۹/۲/۱۷
3 1606-9366 2322-4231 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 1129 ۱۳۹۹/۲/۱۳
4 - - ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal 199 ۱۳۹۹/۲/۷
5 2645-5048 2645-5706 فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه Parseh Journal of Archaeological Studies 0 ۱۳۹۹/۱/۱۸
6 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
7 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 479 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
8 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 129 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
9 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
10 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research Avicenna Journal of Dental Research 143 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
11 2588-722X 2588-7238 مجله پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine 1023 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
12 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
13 1684-0240 - فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی Journal of Medicinal Plants 1069 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
14 2345-279X 2345-2714 مجله چشم پزشکی ایران 0 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
15 2228-5245 - زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) 237 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
16 2345-3834 2538-2853 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان scientific journal of Pazhuhesh-e Honar 53 ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
17 2345-3842 2538-2969 مطالعات تطبیقی هنر Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar 48 ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
18 2345-3850 2538-2624 مرمت و معماری ایران Scientific Journal of Maremat and Memari-e Iran 105 ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
19 - 2676-7031 Journal of Research in Orthopedic Science Journal of Research in Orthopedic Science 179 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
20 2476-5236 2476-5244 Physiology and Pharmacology Physiology and Pharmacology 710 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
21 2676-7414 - Plant Biotechnology Persa Plant Biotechnology Persa 8 ۱۳۹۸/۱۰/۹
22 1735-9007 2322-2816 Medical Laboratory Journal Medical Laboratory Journal 513 ۱۳۹۸/۹/۱۸
23 2588-2562 2588-2570 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 1073 ۱۳۹۸/۹/۵
24 2322-3960 2322-2522 Bulletin of Emergency and Trauma Bulletin of Emergency and Trauma 361 ۱۳۹۸/۸/۲۰
25 1735-403X 2383-2886 Pharmaceutical Sciences Pharmaceutical Sciences 0 ۱۳۹۸/۸/۱۲
26 - 2383-4498 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 39 ۱۳۹۸/۸/۵
27 - 2008-2207 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 491 ۱۳۹۸/۷/۱۵
28 2345-6426 2345-6434 Razavi International Journal of Medicine Razavi International Journal of Medicine 119 ۱۳۹۸/۷/۱۰
29 1735-3327 2008-0255 Dental Research Journal Dental Research Journal 1040 ۱۳۹۸/۷/۱۰
30 2322-1232 2322-5106 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 85 ۱۳۹۸/۷/۸
31 - 2645-3614 Men's Health Journal Men's Health Journal 0 ۱۳۹۸/۶/۲۶
32 2588-4042 2588-4050 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Iranian Journal of Physiology and Pharmacology 0 ۱۳۹۸/۶/۱۳
33 - 2645-3835 Health Technology Assessment in Action Health Technology Assessment in Action 0 ۱۳۹۸/۶/۹
34 - 2345-3176 Journal of Pediatric Nephrology Journal of Pediatric Nephrology 0 ۱۳۹۸/۶/۶
35 - - آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب Mathematical Analysis and Convex Optimization 0 ۱۳۹۸/۶/۵
36 - - دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان Journal of epic literature 30 ۱۳۹۸/۶/۵
37 - - دوفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام The history of culture and civilization of iran and islam 0 ۱۳۹۸/۶/۵
38 - - مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران Iranian journal of plant physiology and biochemistry 16 ۱۳۹۸/۶/۵
39 - - مجله تنوع جانوری 12 ۱۳۹۸/۶/۵
40 - - فصلنامه مهندسی عمران و سازه Journal of Civil Engineering and Structures 32 ۱۳۹۸/۶/۵
41 - - دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان Journal of koranic studies in literature 40 ۱۳۹۸/۶/۵
42 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 79 ۱۳۹۸/۶/۵
43 2008-3645 2008-4161 Jundishapur Journal of Microbiology Jundishapur Journal of Microbiology 2885 ۱۳۹۸/۴/۲۵
44 - 2345-5837 Frontiers in Biomedical Technologies Frontiers in Biomedical Technologies 104 ۱۳۹۸/۴/۱۰
45 2345-5756 2345-5764 Journal of Nursing and Midwifery Sciences Journal of Nursing and Midwifery Sciences 117 ۱۳۹۸/۴/۳
46 2322-178X 2322-4169 پرستاری داخلی - جراحی Medical-Surgical Nursing Journal 225 ۱۳۹۸/۳/۷
47 2645-338X 2645-3398 Journal of Iranian Medical Council Journal of Iranian Medical Council 36 ۱۳۹۸/۲/۲۸
48 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 180 ۱۳۹۸/۲/۲۱
49 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 562 ۱۳۹۸/۲/۱۵
50 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 80 ۱۳۹۸/۲/۱۵
51 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 194 ۱۳۹۸/۲/۱۵
52 - 2588-400X Advanced Journal of Emergency Medicine Advanced Journal of Emergency Medicine 0 ۱۳۹۸/۲/۱۰
53 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 898 ۱۳۹۸/۲/۸
54 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 812 ۱۳۹۸/۲/۸
55 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 28 ۱۳۹۸/۱/۲۰
56 2345-4563 2345-4571 Emergency Emergency 349 ۱۳۹۸/۱/۲۰
57 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 269 ۱۳۹۸/۱/۱۸
58 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 62 ۱۳۹۸/۱/۱۷
59 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 821 ۱۳۹۸/۱/۱۷
60 - 2645-5560 Food and Health Food and Health 25 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
61 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 225 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
62 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 286 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
63 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
64 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 132 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
65 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 143 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
66 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 287 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
67 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
68 2008-7446 2008-2169 منظر 5406 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
69 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 174 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
70 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 154 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
71 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 257 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
72 - - تعالی حقوق 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
73 2423-5261 2538-6344 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 127 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
74 2251-936X - آموزه های فقه مدنی 188 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
75 2538-4775 - مهندسی مکانیک ایران Iranian Journal of Mechanical Engineering 161 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
76 2322-1356 - مواد پیشرفته و پوششهای نوین 37 ۱۳۹۷/۱۲/۷
77 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Applications 106 ۱۳۹۷/۱۲/۶
78 2008-6032 2476-3446 مهندسی مکانیک امیرکبیر 645 ۱۳۹۷/۱۲/۶
79 2588-2988 2588-297X مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering 384 ۱۳۹۷/۱۲/۶
80 2588-2953 2588-2961 AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation 142 ۱۳۹۷/۱۲/۶
81 2588-2910 2588-2929 AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering 142 ۱۳۹۷/۱۲/۶
82 - - هیدروفیزیک 68 ۱۳۹۷/۱۲/۶
83 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 161 ۱۳۹۷/۱۲/۵
84 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 207 ۱۳۹۷/۱۲/۵
85 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 277 ۱۳۹۷/۱۲/۵
86 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 223 ۱۳۹۷/۱۲/۵
87 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 240 ۱۳۹۷/۱۲/۵
88 1022-4211 2645-6443 اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 838 ۱۳۹۷/۱۲/۴
89 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 383 ۱۳۹۷/۱۲/۴
90 2538-2942 2538-2950 مطالعات روان شناختی 405 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
91 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 438 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
92 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 312 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
93 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 90 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
94 1735-6415 - اقتصاد و تجارت نوین Journal of New Economy and Commerce 51 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
95 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 69 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
96 2322-4835 2322-2476 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 265 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
97 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
98 2588-6657 2476-2962 مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 224 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
99 2423-4613 2645-498X حسابداری دولتی 54 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
100 1735-3033 - Caspian Journal of Enviromental Sciences Caspian Journal of Enviromental Sciences 418 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
برگشت به فهرست