فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2588-2562 2588-2570 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 867 ۱۳۹۸/۹/۵
2 2322-3960 2322-2522 Bulletin of Emergency and Trauma 351 ۱۳۹۸/۸/۲۰
3 1735-403X 2383-2886 Pharmaceutical Sciences 0 ۱۳۹۸/۸/۱۲
4 - - Journal of Research in Orthopedic Science 171 ۱۳۹۸/۸/۵
5 - 2383-4498 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 39 ۱۳۹۸/۸/۵
6 - 2008-2207 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 475 ۱۳۹۸/۷/۱۵
7 2345-6426 2345-6434 Razavi International Journal of Medicine 119 ۱۳۹۸/۷/۱۰
8 1735-3327 2008-0255 Dental Research Journal 1029 ۱۳۹۸/۷/۱۰
9 2322-1232 2322-5106 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 85 ۱۳۹۸/۷/۸
10 - 2645-3614 Men's Health Journal 0 ۱۳۹۸/۶/۲۶
11 - - Plant Biotechnology Persa Plant Biotechnology Persa 0 ۱۳۹۸/۶/۲۴
12 2588-4042 2588-4050 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Iranian Journal of Physiology and Pharmacology 0 ۱۳۹۸/۶/۱۳
13 - 2645-3835 Health Technology Assessment in Action 0 ۱۳۹۸/۶/۹
14 - 2345-3176 Journal of Pediatric Nephrology 0 ۱۳۹۸/۶/۶
15 - - آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب Mathematical Analysis and Convex Optimization 0 ۱۳۹۸/۶/۵
16 - - دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان Journal of epic literature 30 ۱۳۹۸/۶/۵
17 - - دوفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام The history of culture and civilization of iran and islam 0 ۱۳۹۸/۶/۵
18 - - مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران Iranian journal of plant physiology and biochemistry 16 ۱۳۹۸/۶/۵
19 - - مجله تنوع جانوری 6 ۱۳۹۸/۶/۵
20 - - فصلنامه مهندسی عمران و سازه Journal of Civil Engineering and Structures 32 ۱۳۹۸/۶/۵
21 - - دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان Journal of koranic studies in literature 40 ۱۳۹۸/۶/۵
22 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 68 ۱۳۹۸/۶/۵
23 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences 477 ۱۳۹۸/۵/۹
24 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 115 ۱۳۹۸/۵/۹
25 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 ۱۳۹۸/۵/۹
26 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 ۱۳۹۸/۵/۹
27 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research 143 ۱۳۹۸/۵/۹
28 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 ۱۳۹۸/۵/۹
29 2008-3645 2008-4161 Jundishapur Journal of Microbiology 2874 ۱۳۹۸/۴/۲۵
30 - 2345-5837 Frontiers in Biomedical Technologies 104 ۱۳۹۸/۴/۱۰
31 2345-5756 2345-5764 Journal of Nursing and Midwifery Sciences 117 ۱۳۹۸/۴/۳
32 2322-178X 2322-4169 پرستاری داخلی - جراحی Medical-Surgical Nursing Journal 224 ۱۳۹۸/۳/۷
33 2645-338X 2645-3398 Journal of Iranian Medical Council 0 ۱۳۹۸/۲/۲۸
34 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 179 ۱۳۹۸/۲/۲۱
35 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 560 ۱۳۹۸/۲/۱۵
36 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 78 ۱۳۹۸/۲/۱۵
37 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 186 ۱۳۹۸/۲/۱۵
38 - 2588-400X Advanced Journal of Emergency Medicine 0 ۱۳۹۸/۲/۱۰
39 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 891 ۱۳۹۸/۲/۸
40 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 798 ۱۳۹۸/۲/۸
41 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 22 ۱۳۹۸/۱/۲۰
42 2345-4563 2345-4571 Emergency 349 ۱۳۹۸/۱/۲۰
43 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 230 ۱۳۹۸/۱/۱۸
44 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 49 ۱۳۹۸/۱/۱۷
45 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 717 ۱۳۹۸/۱/۱۷
46 - 2645-5560 Food and Health 25 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
47 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 217 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
48 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 266 ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
49 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
50 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 122 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
51 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
52 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 1 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
53 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
54 2008-7446 2008-2169 منظر 4258 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
55 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 154 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
56 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 147 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
57 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 246 ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
58 - - تعالی حقوق 0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
59 2423-5261 2538-6344 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 127 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
60 2251-936X - آموزه های فقه مدنی 188 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
61 2538-4775 - مهندسی مکانیک ایران Iranian Journal of Mechanical Engineering 152 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
62 2322-1356 - مواد پیشرفته و پوششهای نوین 36 ۱۳۹۷/۱۲/۷
63 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Applications 88 ۱۳۹۷/۱۲/۶
64 2008-6032 2476-3446 مهندسی مکانیک امیرکبیر 350 ۱۳۹۷/۱۲/۶
65 2588-2988 2588-297X مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering 382 ۱۳۹۷/۱۲/۶
66 2588-2953 2588-2961 AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation 142 ۱۳۹۷/۱۲/۶
67 2588-2910 2588-2929 AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering 130 ۱۳۹۷/۱۲/۶
68 - - هیدروفیزیک 68 ۱۳۹۷/۱۲/۶
69 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 161 ۱۳۹۷/۱۲/۵
70 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 207 ۱۳۹۷/۱۲/۵
71 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 277 ۱۳۹۷/۱۲/۵
72 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 223 ۱۳۹۷/۱۲/۵
73 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 240 ۱۳۹۷/۱۲/۵
74 1022-4211 2645-6443 اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 686 ۱۳۹۷/۱۲/۴
75 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 383 ۱۳۹۷/۱۲/۴
76 2538-2942 2538-2950 مطالعات روان شناختی 405 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
77 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 438 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
78 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 312 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
79 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 86 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
80 1735-6415 - اقتصاد و تجارت نوین Journal of New Economy and Commerce 46 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
81 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 62 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
82 2322-4835 2322-2476 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 249 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
83 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
84 2588-6657 2476-2962 مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 212 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
85 2423-4613 2645-498x حسابداری دولتی 47 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
86 1735-3033 - Caspian Journal of Enviromental Sciences 406 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
87 - - Control and Optimization in Applied Mathematics Control and Optimization in Applied Mathematics 24 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
88 - - دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه 40 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
89 - - فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل 30 ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
90 2251-9270 - دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science 93 ۱۳۹۷/۱۱/۸
91 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 ۱۳۹۷/۱۱/۸
92 2383-319X 2383-3416 Journal of Nuts Journal of Nuts 163 ۱۳۹۷/۱۱/۷
93 2008-8779 2228-785X Iranian Journal of Earth Sciences Iranian Journal of Earth Science 139 ۱۳۹۷/۱۱/۶
94 - - هواشناسی و علوم جو هواشناسی و علوم جو 7 ۱۳۹۷/۱۱/۳
95 2423-3552 2476-5740 فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health 134 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
96 2588-6134 2588-4514 International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality 0 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
97 2008-5907 2423-5091 مدیریت بازرگانی 2540 ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
98 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 127 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
99 - 2645-5366 Journal of Ophthalmic and Optometric Sciences 0 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
100 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 624 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگشت به فهرست