سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


پاتوبیولوژی مقایسه ای، جلد ۱۸، شماره ۳، صفحات ۳۶۴۳-۳۶۵۰

عنوان فارسی اثر تزریق داخل بطنی مغزی ال- دوپا و ۶-هیدروکسی دوپامین بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجه‌های نژاد تخمگذار
چکیده فارسی مقاله دریافت غذا توسط سیستم پیچیده ای از سیگنال های مرکزی و محیطی تنظیم می شود که به منظور تعدیل اشتها با هم تعامل دارند. نورآدرنالین نقش مهمی در کنترل مرکزی اخذ غذا در پرندگان دارد. از طرفی دوپامین اخذ غذا در پرندگان را کاهش می­دهد. مطالعه حاضر به ‌منظور بررسی اثر ال- دوپا و  6- هیدروکسی دوپامین بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجه­های نژاد تخمگذار صورت گرفته است. تعداد 96 جوجه ماده نژاد تخمگذار (هایلاین) بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. بلافاصله پس از تزریق داخل بطن مغزی محلول کنترل یا داروها، مصرف غذا (گرم) بر اساس درصد وزن بدن (%BW) ‎اندازه گیری شد. در آزمایش اول، به جوجه ها درگروه اول محلول کنترل(سرم فیزیولوژی)، گروه دوم ال- دوپا (پیش ساز ‌دوپامین، 125 نانومول)، گروه سوم نورآدرنالین (300 نانومول) و گروه چهارم نورآدرنالین + ال- دوپا به صورت داخل بطنی مغزی تزریق شد. در ‌آزمایش دوم، به جوجه ها در گروه اول محلول کنترل، گروه دوم 6- هیدروکسی دوپامین (نوروتوکسین نورونهای دوپامینرژیک)  (5/2 نانومول)، گروه سوم نورآدرنالین (300 نانومول)  و گروه چهارم 6-هیدروکسی دوپامین + نورآدرنالین تزریق شد.‌ نتایج نشان داد، تزریق نورآدرنالین اخذ غذا را کاهش داد (05/0>p). تزریق هم‌زمان درون بطن مغزی ال-دوپا و نورآدرنالین موجب تقویت کاهش اخذ غذای ناشی از  نورآدرنالین ‌شد (05/0 > p). در حالیکه تزریق هم‌زمان درون بطن مغزی 6- هیدروکسی دوپامین و نورآدرنالین کاهش اخذ غذای ناشی از  نورآدرنالین ‌را مهار کرد (05/0 > p). با توجه به نتایج، احتمالا اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجه­های نژاد تخمگذار توسط سیستم دوپامینرژیک میانجی گری می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اخذ غذا، نورآدرنالین، 6- هیدروکسی دوپامین، ال- دوپا، جوجه،

عنوان انگلیسی The effect of intracerebroventricular injection of L-DOPA and 6-hydroxy-dopamine on noradrenaline-induced food intake in layer chickens
چکیده انگلیسی مقاله Food intake is regulated by a complex system of central and peripheral signals which ‎interact ‎together to modulate appetite. Noradrenaline has an essential role in the central ‎control of food ‎intake in birds. On the other hand, dopamine (DA) is a hypophagic ‎agent in birds. ‎The present ‎study aimed to investigate the effect of L-DOPA and 6-‎hydroxy-dopamine on noradrenaline-induced food intake in neonatal chickens. A total ‎of ninety-six neonatal female laying hens (Hy‎line) were randomly divided into two ‎experimental groups. Immediately after ‎intracerebroventricular (ICV) injection of ‎control diluent (normal saline) or drug solution, ‎cumulative food intake (g) was ‎measured based on the ‎percentage of the body weight (%BW). ‎Control solution (normal ‎saline, group1), L-DOPA (125 nmol, group 2), noradrenaline (300 nmol, ‎group 3), and ‎L-DOPA + noradrenaline (group 4) were injected in the first experiment.‎ In the ‎second ‎experiment, the control solution (group1), 6-hydroxy-dopamine (6-OH-DA, 2.5 nmol, ‎‎group 2), noradrenaline (300 nmol, group 3), and 6-OH-DA + noradrenaline (group 4) ‎were ‎injected. The results showed that ICV injection of noradrenaline decreased food ‎intake (P<0.05). ‎Furthermore, co-injection of L-DOPA and noradrenaline significantly ‎amplified noradrenaline-induced hypophagia in neonatal chicks (P<0.05). In contrast, ‎co-injection of 6-OH-DA and ‎noradrenaline significantly reduced hypophagia induced ‎by noradrenaline in chicks (P<0.05). ‎According to the results, noradrenaline-induced ‎food intake is probably mediated by the ‎dopaminergic system in neonatal chickens.‎
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اخذ غذا, نورآدرنالین, 6- هیدروکسی دوپامین, ال- دوپا, جوجه

نویسندگان مقاله فرهاد زنگنه |
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نگار پناهی |
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مرتضی زنده دل |
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcp.srbiau.ac.ir/article_19933_b0f5b72f9dd1615b49c91ec801d13d36.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات