سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


پاتوبیولوژی مقایسه ای، جلد ۱۸، شماره ۳، صفحات ۳۶۲۷-۳۶۳۶

عنوان فارسی مشاهده اثرات ضد سرطانی آفلاتوکسین B۱ در تومور پستانی رده ۴T۱ موش با تزریق اطراف توموری
چکیده فارسی مقاله درمان سرطان پستان به دلیل اثرات سیستمیک شیمی درمانی دارای مشکلات زیادی است. استفاده از برخی مولکول ها با اثرات سلول کشی مثل آفلاتوکسین B1، می تواند اثرات مهلک روی سلول های سرطان پستان داشته باشد. در این مطالعه، اثر مهاری استفاده موضعی آفلاتوکسین B1 برروی سرطان پستان را بررسی کردیم. سلول های سرطانی رده 4T1 به صورت زیر جلدی در موش های ماده تلقیح شدند. سپس دوز های 50 و 500 میکروگرم بر میلی لیتر از آفلاتوکسین B1 در مقایسه با دوکسوروبیسین در اطراف تومورها تزریق گردید. ارزیابی نسبت اندازه تومور به وزن حیوان در گروه های مختلف همراه با انجام هیستوپاتولوژی به روش ایمنوفلورسانس روی شاخص Ki-67  و VEGF صورت گرفت. آفلاتوکسین B1 به طور معنی داری باعث کوچک شدن حجم، نکروز و سرکوب رگزایی در تومور می شود. با این وجود، متاستاز کبدی در همه گروه ها اتفاق افتاد. آفلاتوکسین B1 در تزریق موضعی 50 و 500 میکروگرم بر میلی لیتر در اطراف تومور دارای اثرات ضد سرطانی پستان است. ولی نمی تواند مانع وقوع متاستاز شود.همچنین هپاتوتوکسیسیتی ناشی از سم آفلاتوکسین نیز مشاهده گردید.اثرات و بررسی اثرات در یک مطالعه تجربی صورت می گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان پستان، آفلاتوکسین B1، Ki-67، VEGF،

عنوان انگلیسی Observation of anti-cancer effects of aflatoxin B1 in breast tumor category 4T1 of mice by injection around the tumor
چکیده انگلیسی مقاله Treatment of breast cancer has many problems due to the systemic effects of chemotherapy. The use of certain molecules with cell killing effects, such as aflatoxin B1, can have fatal effects on breast cancer cells. In this study, we investigated the inhibitory effect of topical aflatoxin B1 use on breast cancer. Class 4T1 cancer cells were inoculated subcutaneously in female mice. Doses of 50 and 500 μg / ml of aflatoxin B1 were then injected around the tumors in comparison with doxorubicin. The ratio of tumor size to animal weight in different groups was evaluated along with histopathology by immunofluorescence on Ki-67 and VEGF indices. Aflatoxin B1 significantly reduces tumor volume, necrosis and suppresses angiogenesis in the tumor. However, liver metastasis occurred in all groups. Aflatoxin B1 in topical injections of 50 and 500 μg / ml around the tumor has anti-cancer effects on the breast. But it can not prevent metastasis.Aflatoxin-induced hepatotoxicity was also observed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سرطان پستان, آفلاتوکسین B1, Ki-67, VEGF

نویسندگان مقاله رویا موسی زاده |
دانش آموخته قارچ شناسی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

سعید حصارکی |
گروه پاتوبیولوژی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

منصور بیات |
گروه پاتوبیولوژی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

علیرضا جهاندیده |
گروه علوم درمانگاهی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

جمال هاشمی |
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcp.srbiau.ac.ir/article_19931_7c3af2bac3773305efadc035601d1954.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات