سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


پاتوبیولوژی مقایسه ای، جلد ۱۸، شماره ۳، صفحات ۳۵۹۳-۳۶۰۴

عنوان فارسی مقایسه بیان ژن CYP۵۱A ایزوله های آسپرژیلوس فومیگاتوس در مقابل فلوکونازول و نانو فلوکونازول
چکیده فارسی مقاله آسپرژیلوزیس عفونت قارچی فرصت طلب در انسان و حیوان می­باشد. بیماری در طیور عمدتاً تنفسی است ولی سایر تظاهرات بیماری نیز اتفاق می­افتد. محققین یکی از علل افزایش مقاومت دارویی در گونه­های آسپرژیلوس را، افزایش بیان ژن CYP51A می­دانند. هدف از این مطالعه مقایسه بیان ژن CYP51A ایزوله­های آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از طیور در مقابل فلوکونازول و نانو­فلوکونازول بود. نانوذرات لیپوزومی فلوکونازول به روش هیدراسیون لایه نازک تهیه شد. مقدار 12/5 میلی­گرم از پودر فلوکونازول را در 1 میلی‌لیتر آب مقطر استریل و سپس در 6 میلی‌لیتر حلال آلی کلروفرم-متانول حل کردیم و لسیتین و کلسترول به آن اضافه نمودیم. اندازه نانوذرات لیپوزومی فلوکونازول 1/12±9/88 نانومتر و بار سطحی این نانوذرات 88/1±12/20- میلی­ولت بدست آمد. همچنین به منظور بررسی ساختار نانو­ذرات‌ از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده کردیم. 30 نمونه آسپرژیلوس­ فومیگاتوس از ندول­های ریه طیور جمع­آوری گردید. تست حساسیت دارویی به روش استاندارد Broth microdilution طبق NCCLS-M38A2 جهت بررسی MIC  فلوکونازول و نانوفلوکونازول در مقابل ایزوله­ها انجام شد. تعداد دو عدد از ایزوله­های نشان­دهنده مقاومت بالا به داروی فلوکونازول را انتخاب و برای بررسی بیان ژن CYP51A به روش Real-time PCR استفاده کردیم. نتایج نشان داد، نانوفلوکونازول دارای مقادیر MIC پایین­تری نسبت به فلوکونازول بود و در غلظت­های پایین­تری باعث مهار رشد ایزوله­های آسپرژیلوس فومیگاتوس گردید. بیان ژن CYP51A در ایزوله­های تحت تیمار با فلوکونازول و نانوفلوکونازول نسبت به حالت بدون تیمار افزایش پیدا کرد و همچنین یک روند کاهشی در بیان ژن CYP51A در مواجهه با نانودارو در مقایسه با داروی نرمال مشاهده شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسپرژیلوس فومیگاتوس، فلوکونازول، ژن CYP51A، نانوذره، تست حساسیت دارویی،

عنوان انگلیسی Comparison of CYP51A gene expression of Aspergillus fumigatus isolates against fluconazole and nano-fluconazole
چکیده انگلیسی مقاله Aspergillosis is an opportunistic fungal infection in animals. The disease is mainly respiratory, but other disease manifestations also occur in poultry. Researchers have shown that, one of the reasons for the increase in drug resistance in Aspergillus species is the overexpression of the CYP51A gene. This study compared CYP51A gene expression of Aspergillus fumigatus isolated from poultry against fluconazole and nano-fluconazole. Fluconazole liposomal-nanoparticles were prepared by the thin layer hydration method. We dissolved 5.12 mg of fluconazole powder in 1 ml of sterile distilled water and 6 ml of chloroform-methanol organic solvent. We added 51 mg of lecithin and 5 mg of cholesterol to it. The size of nanoparticles was 88.9±12.1 nm and the surface charge of these nanoparticles was -20.12±1.88 mv. We also used a Scanning-Electron Microscope to study the structure of nanoparticles. Thirty samples of A. fumigatus were collected from poultry lung nodules. Minimum inhibitory concentration (MIC) was performed by standard Broth Microdilution method according to NCCLS-M38A2 to evaluate the MIC of fluconazole and nano-fluconazole against isolates. We selected two high-resistance isolates to fluconazole and used them to determine the CYP51A gene expression level by real-time PCR. The results showed that nano-fluconazole had a lower MIC than fluconazole and in lower concentrations of the drug inhibited the growth of Aspergillus fumigatus isolates. CYP51A gene expression was increased in fluconazole and nano-fluconazole-treated isolates compared to the untreated state. Conversely, a decrease in CYP51A gene expression was observed in the exposure to nano-drug compared with the normal drug.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آسپرژیلوس فومیگاتوس, فلوکونازول, ژن CYP51A, نانوذره, تست حساسیت دارویی

نویسندگان مقاله محمد رضا صرافها |
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سید جمال هاشمی هزاوه |
استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

ساسان رضایی |
استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

منصور بیات |
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jcp.srbiau.ac.ir/article_19928_57919a0733484f69b26a9054d7238231.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات