سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست مقالات


پژوهش های ریاضی، 1401، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نتایجی در مورد همگرایی های غیرکراندار در مشبکه های باناخ 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۲ منیفلدهای دو-هم‌تافته‌ی آماری و زیرمنیفلدهای آن‌ها 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۳ اعتیاد به اینترنت، مدلسازی و کنترل 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۴ بهینه سازی اندازه نمونه تصادفی در سانسور فزاینده نوع دو برمبنای معیار هزینه 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۵ رنگ پذیری در توپولوژِی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۶ عدد نظم توان دوم ایده آلهای یالی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۷ متغیرهای تصادفی پذیرفتنی در فضاهای احتمال ناجابجایی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۸ تعیین بردار وزن با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی بر اساس DEA و آنتروپی شانون 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۹ میانگین پذیری دوری حاصل ضرب لائو و گسترش مدولی جبرهای باناخ 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۰ انشعابات هم بعد-۲ سیستم گسسته‌ی شکار و شکار‌چی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۱ مقایسه شبیه سازی برآوردگرهای رگرسیونی بریج و لارس 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۲ توابع ماتریسی تعمیم یافته، دترمینان و پرمننت 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۳ مقادیر ویژه ی ماتریس فاصله ی گراف های کیلی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۴ شار گرادیان-بورگویگنون هذلولوی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۵ نابخش‌پذیری گروه‌های آبلی 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۶ مطالعه و دسته‌بندی برخی از کلاسهای ایده‌آلهای پلی‌ماترویدال 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۱۷ برآورد ناپارامتری مخاطره فضایی میدان تصادفی نامانای در میانگین 1401/2/31 - Get XML Data ۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه