سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/4 ۱
Journal of Occupational Health and Epidemiology Journal of Occupational Health and Epidemiology
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1400/10/11 1401/3/4 ۱
Journal of Family and Reproductive Health Journal of Family and Reproductive Health
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1401/3/3 1401/3/4 ۱۰
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۳۰ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/3/4 ۸
مجله سلامت و جامعه Journal of health and community
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/3 ۴
نشریه مهندسی فرایندها Journal of process engineering
دوره ۹ - شماره ۱۶ 1400/12/10 1401/3/3 ۱
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز journal of watershed management research
دوره ۱۳ - شماره ۲۵ 1401/2/11 1401/3/3 ۱۹
فرآیند و کارکرد گیاهی
دوره ۱۱ - شماره ۴۸ 1401/2/11 1401/3/3 ۲۰
تعامل انسان و اطلاعات Human Information Interaction
دوره ۹ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/3 ۴
Iranian Journal of Fuzzy Systems Iranian Journal of Fuzzy Systems
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/3/3 ۷
Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review
دوره ۱۰ - شماره Special Issue 1400/10/11 1401/3/3 ۱۰
پیاورد سلامت Journal of Payavard Salamat
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/3 ۲
journal of mahani mathematical research center
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/2 ۱۲
رسالت مدیریت دولتی Iranian Journal of Public Administration Mission
دوره ۱۳ - شماره ۱( پیاپی ۴۵ بهار ۱۴۰۱) 1401/1/12 1401/3/2 ۲
پژوهشنامه ادیان
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1400/11/12 1401/3/2 ۱۲
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/2 ۱۲
طلوع بهداشت یزد The Journal of Toloo-e-behdasht
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/2 ۸
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
دوره ۲۷ - شماره ۳ 1401/3/1 1401/3/2 ۲
پاتوبیولوژی مقایسه ای پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1400/7/9 1401/3/1 ۵
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
دوره ۲۳ - شماره ۵۲ 1401/2/11 1401/3/1 ۲
مهارت آموزی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1400/9/10 1401/3/1 ۶
مطالعات زبان و ترجمه
دوره ۵۵ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/1 ۷
شعر پژوهی شعر پژوهی
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/1 ۶
آب و خاک Journal of Water and Soil
دوره ۳۶ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/1 ۹
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of Psychiatric Nursing
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/1 ۱۱
بیمارستان Hospital
دوره ۲۰ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/3/1 ۴
طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/1 ۶
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۸۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/1 ۱۱
پژوهش های ریاضی Mosaheb mathematical researches
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/2/31 ۱۷
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری دانشنامه حقوق و سیاست
دوره ۱۸ - شماره ۲(پیاپی۵۲) 1401/3/11 1401/2/31 ۴
مجله مطالعات آموزشی نما Journal of educational studies
دوره ۱۹ - شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 1401/1/12 1401/2/29 ۷
پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/2/29 ۲
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/29 ۶
Basic and Clinical Cancer Research Basic and Clinical Cancer Research
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1401/2/28 1401/2/29 ۱
ارمغان دانش Armaghane-Danesh
دوره ۲۷ - شماره ۳ 1401/1/12 1401/2/29 ۸
پایش Payesh
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1401/2/11 1401/2/29 ۱
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/29 ۱۰
یافته YAFTEH
دوره ۲۴ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/2/29 ۱
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/29 ۸
مکانیک سازه ها و شاره ها
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/28 ۵
دانش سرمایه گذاری Journal of Investment Knowledge
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ 1401/6/10 1401/2/28 ۲۴
دانش حقوق عمومی Public Law knowledge Quarterly
دوره ۱۱ - شماره ۳۷ 1401/6/10 1401/2/28 ۶
Iranian Journal of Diabetes and Obesity Iranian Journal of Diabetes and Obesity
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/2/28 ۸
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/2/28 ۱
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/2/27 ۱
بیماری های پستان Iranian Journal of Breast Diseases
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/2/27 ۷
مجله دیابت و متابولیسم ایران Iranian Journal of Diabetes and Metabolism
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/2/27 ۶
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۲۳ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/2/27 ۸
پژوهشنامه ادب غنایی
دوره ۲۰ - شماره ۳۸ 1401/1/12 1401/2/26 ۱۱
پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/26 ۲
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |