فهرست مقالات


Iranian Journal of Otorhinolaryngology، 1398، جلد ۳۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Evaluation of SubcutaneousRush Immunotherapy Effectiveness in Perennial Allergic Rhinitis after a Year from Treatment 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۲ Physicians' Perspective on a Multidisciplinary Approach to Dysphagia Management 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۳ The Correlation of Acne with Anxiety after Rhinoplasty 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۴ Expression of Matrix Metalloproteinase-2/9 and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1/2 as Predictive Factors in Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۵ Effect of Adenotonsillectomy on Serum Levels of Total Antioxidant-A Prospective Cohort Study 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۶ Labyrinthine Fistulae in Squamosal Type of Chronic Otitis Media: Therapeutic Outcome 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۷ Extraskeletal Ewing’s Sarcoma of Neck in a Child- A Case Report 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۸ Hamartoma of the Vallecula in a Five-Month-Old Infant- A Case Report 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۹ Seek the Spindle Tumor in Submandibular Space 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ Synchronous Parotid and Homolateral Submandibular Gland Pleomorphic Adenoma 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
۱۱ Nasal Angiomyolipoma (AML) Mimicking Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma 1398/2/9 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه