شعر پژوهی شعر پژوهی
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/1 ۶
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1400/10/11 1401/2/15 ۱۳
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1400/8/10 1401/2/15 ۱۲
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1400/5/10 1401/2/15 ۱۲
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/2/15 ۱۳
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1399/11/13 1401/2/15 ۱۲
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1399/8/11 1401/2/15 ۱۲
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1399/5/11 1401/2/15 ۱۲
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/4/9 ۱۲
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/1/27 ۱۱
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1398/8/10 1398/10/2 ۶
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1398/5/10 1398/7/2 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1398/2/11 1398/4/20 ۱۰
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1397/11/12 1397/12/28 ۹
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1397/8/10 1397/10/2 ۱۰
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1397/5/10 1397/7/12 ۱۳
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1397/2/11 1397/3/3 ۸
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۴ 1396/11/12 1396/12/15 ۹
دوره ۹ - شماره ۳ 1396/8/10 1396/9/22 ۸
دوره ۹ - شماره ۲ 1396/5/10 1396/6/23 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1396/2/11 1396/3/30 ۸
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ 1395/11/13 1395/12/5 ۱۳
دوره ۸ - شماره ۳ 1395/8/11 1395/9/28 ۱۰
دوره ۸ - شماره ۲ 1395/5/11 1395/9/6 ۹
دوره ۸ - شماره ۱ 1395/3/12 1395/9/6 ۱۱
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ 1394/11/12 1395/9/6 ۹
دوره ۷ - شماره ۳ 1394/9/10 1395/9/6 ۹
دوره ۷ - شماره ۲ 1394/4/10 1395/9/6 ۹
دوره ۷ - شماره ۱ 1394/4/10 1395/9/6 ۱۴
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴ 1393/11/12 1395/9/6 ۸
دوره ۶ - شماره ۳ 1393/8/10 1395/9/6 ۹
دوره ۶ - شماره ۲ 1393/5/10 1395/9/6 ۹
دوره ۶ - شماره ۱ 1393/2/11 1395/9/6 ۱۱
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۴ 1392/11/12 1395/9/6 ۹
دوره ۵ - شماره ۳ 1392/8/10 1395/9/6 ۹
دوره ۵ - شماره ۲ 1392/5/10 1395/9/6 ۹
دوره ۵ - شماره ۱ 1392/2/11 1395/9/6 ۸
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۳ 1391/8/11 1395/9/6 ۱۸
دوره ۴ - شماره ۴ 1391/7/10 1395/9/6 ۸
دوره ۴ - شماره ۲ 1391/7/10 1395/9/6 ۱۵
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴ 1391/6/11 1395/9/6 ۹
دوره ۳ - شماره ۳ 1391/6/11 1395/9/6 ۱۹
دوره ۳ - شماره ۲ 1391/6/11 1395/9/6 ۷۰۲
دوره ۳ - شماره ۱ 1391/6/11 1395/9/6 ۱۵
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ 1391/6/11 1395/9/6 ۹
دوره ۲ - شماره ۳ 1391/6/11 1395/9/6 ۱۰
دوره ۲ - شماره ۲ 1391/6/11 1395/9/6 ۸
دوره ۲ - شماره ۱ 1391/6/11 1395/9/6 ۸
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۲ 1391/6/11 1395/9/6 ۱۳
دوره ۱ - شماره ۱ 1391/6/11 1395/9/6 ۳۱
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۱ 1391/5/11 1395/9/6 ۲۰
تعداد کل مقالات: ۱۲۵۲ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |