روانشناسی شناختی Journal of Cognitive Psychology
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/4/1 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۴ 1400/10/11 1401/2/15 ۱۰
دوره ۹ - شماره ۳ 1400/7/9 1401/2/15 ۶
دوره ۹ - شماره ۲ 1400/5/10 1401/2/15 ۶
دوره ۹ - شماره ۱ 1399/12/11 1401/2/15 ۶
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ 1399/11/13 1401/2/15 ۶
دوره ۸ - شماره ۳ 1399/9/11 1401/2/15 ۷
دوره ۸ - شماره ۲ 1399/7/10 1401/2/15 ۷
دوره ۸ - شماره ۱ 1399/7/10 1401/2/15 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ 1399/1/13 1399/3/14 ۲
دوره ۷ - شماره ۳ 1398/12/11 1399/1/27 ۱
دوره ۷ - شماره ۲ 1398/9/10 1398/10/8 ۱
دوره ۷ - شماره ۱ 1398/7/9 1398/7/18 ۱
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴ 1397/12/10 1398/4/27 ۱
دوره ۶ - شماره ۳ 1397/9/10 1398/2/9 ۷
دوره ۶ - شماره ۲ 1397/6/10 1397/6/28 ۳
دوره ۶ - شماره ۱ 1397/3/11 1397/4/12 ۱
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۴ 1396/10/11 1396/10/17 ۱
دوره ۵ - شماره ۳ 1396/9/10 1396/10/7 ۷
دوره ۵ - شماره ۲ 1396/6/10 1396/7/18 ۹
دوره ۵ - شماره ۱ 1396/3/11 1396/3/17 ۷
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۴ 1395/10/12 1395/10/14 ۷
دوره ۴ - شماره ۳ 1395/9/11 1395/10/5 ۷
دوره ۴ - شماره ۱ 1395/6/11 1396/1/18 ۷
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴ 1394/12/11 1395/9/6 ۱
دوره ۳ - شماره ۳ 1394/9/10 1395/9/6 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ 1393/11/12 1395/9/6 ۷
دوره ۲ - شماره ۳ 1393/7/9 1395/9/6 ۷
دوره ۲ - شماره ۲ 1393/6/10 1395/9/6 ۷
دوره ۲ - شماره ۱ 1393/3/11 1395/9/6 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۲ 1392/12/10 1395/9/6 ۷
دوره ۱ - شماره ۱ 1392/9/10 1395/9/6 ۷
تعداد کل مقالات: ۱۷۴ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |