مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم Hakim Health System Research
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 24
دوره ۲۴ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/4/1 ۹
دوره 23
دوره ۲۳ - شماره ۴ 1399/9/11 1400/12/18 ۹
دوره ۲۳ - شماره ۳ 1399/7/10 1400/12/18 ۱۱
دوره ۲۳ - شماره ۲ 1399/3/12 1400/12/18 ۱۱
دوره ۲۳ - شماره ۱ 1398/12/11 1400/12/18 ۱۴
دوره 22
دوره ۲۲ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/3/26 ۱۰
دوره ۲۲ - شماره ۳ 1398/7/9 1398/12/6 ۹
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1398/1/12 1398/4/18 ۷
دوره 21
دوره ۲۱ - شماره ۴ 1397/10/11 1398/2/25 ۸
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1397/7/9 1397/12/14 ۹
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1397/1/12 1397/6/15 ۵
دوره 20
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1396/4/10 1396/11/21 ۷
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1396/1/12 1396/11/21 ۷
دوره 19
دوره ۱۹ - شماره ۴ 1395/10/12 1396/10/17 ۷
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1395/7/10 1396/6/13 ۷
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1395/4/11 1396/3/31 ۸
دوره ۱۹ - شماره ۱ 1395/1/13 1395/9/27 ۷
دوره 18
دوره ۱۸ - شماره ۴ 1394/10/11 1395/8/25 ۸
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1394/7/9 1395/8/25 ۸
دوره ۱۸ - شماره ۲ 1394/1/12 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۸ - شماره ۱ 1394/1/12 1395/8/25 ۱۰
دوره 17
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1393/10/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1393/7/9 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1393/4/10 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1393/1/12 1395/8/25 ۱۰
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۴ 1392/10/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1392/7/9 1395/8/25 ۱۱
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1392/4/10 1395/8/25 ۱۱
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1392/1/12 1395/8/25 ۹
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1391/10/12 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1391/7/10 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1391/4/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1391/1/13 1395/8/25 ۱۰
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1390/10/11 1395/8/25 ۸
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1390/7/9 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1390/4/10 1395/8/25 ۸
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1390/1/12 1395/8/25 ۸
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1389/10/11 1395/8/25 ۸
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1389/7/9 1395/8/25 ۸
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1389/4/10 1395/8/25 ۸
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1389/1/12 1395/8/25 ۸
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1388/10/11 1395/8/25 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1388/7/9 1395/8/25 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1388/4/10 1395/8/25 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1388/1/12 1395/8/25 ۸
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1387/10/12 1395/8/25 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1387/7/10 1395/8/25 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1387/4/11 1395/8/25 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1387/1/13 1395/8/25 ۸
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1386/10/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1386/7/9 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1386/4/10 1395/8/25 ۱۱
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1386/1/12 1395/8/25 ۱۱
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۴ 1385/10/11 1395/8/25 ۱۱
دوره ۹ - شماره ۳ 1385/7/9 1395/8/25 ۹
دوره ۹ - شماره ۲ 1385/4/10 1395/8/25 ۱۰
دوره ۹ - شماره ۱ 1385/1/12 1395/8/25 ۱۰
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ 1384/10/11 1395/8/25 ۸
دوره ۸ - شماره ۳ 1384/7/9 1395/8/25 ۸
دوره ۸ - شماره ۲ 1384/4/10 1395/8/25 ۱۰
دوره ۸ - شماره ۱ 1384/1/12 1395/8/25 ۸
تعداد کل مقالات: ۵۵۰ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |