تعامل انسان و اطلاعات Human Information Interaction
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/31 ۶
دوره ۹ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/3 ۴
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ 1400/11/12 1401/2/15 ۶
دوره ۸ - شماره ۳ 1400/8/10 1401/2/15 ۶
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/6/10 1401/2/15 ۶
دوره ۸ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/2/15 ۶
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ 1399/12/11 1401/2/15 ۶
دوره ۷ - شماره ۳ 1399/9/11 1401/2/15 ۶
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/9/11 1401/2/15 ۶
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/3/12 1401/2/15 ۶
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴ 1398/12/11 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۳ 1398/7/9 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۲ 1398/5/10 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۱ 1398/1/12 1401/2/15 ۷
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۴ 1397/12/10 1401/2/15 ۷
دوره ۵ - شماره ۳ 1397/9/10 1398/5/23 ۳
دوره ۵ - شماره ۲ 1397/6/10 1398/2/21 ۴
دوره ۵ - شماره ۱ 1397/3/11 1397/9/16 ۷
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۴ 1396/12/10 1397/5/3 ۷
دوره ۴ - شماره ۳ 1396/9/10 1396/11/18 ۸
دوره ۴ - شماره ۲ 1396/6/10 1396/10/21 ۷
دوره ۴ - شماره ۱ 1396/3/11 1396/8/29 ۸
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴ 1395/12/11 1396/6/23 ۷
دوره ۳ - شماره ۳ 1395/9/11 1396/2/26 ۷
دوره ۳ - شماره ۲ 1395/6/11 1395/10/16 ۷
دوره ۳ - شماره ۱ 1395/3/12 1395/9/5 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ 1394/12/11 1395/9/5 ۷
دوره ۲ - شماره ۳ 1394/9/10 1395/9/5 ۷
دوره ۲ - شماره ۲ 1394/6/10 1395/9/5 ۷
دوره ۲ - شماره ۱ 1394/1/12 1395/9/5 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۴ 1393/12/10 1395/9/5 ۸
دوره ۱ - شماره ۳ 1393/9/10 1395/9/5 ۸
دوره ۱ - شماره ۲ 1393/4/10 1395/9/5 ۸
دوره ۱ - شماره ۱ 1393/1/12 1395/9/5 ۷
تعداد کل مقالات: ۲۲۴ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |