یافته YAFTEH
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 24
دوره ۲۴ - شماره ۲ 1401/4/10 1401/4/9 ۵
دوره ۲۴ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/2/29 ۱
دوره 23
دوره ۲۳ - شماره ۵ 1400/10/11 1400/12/18 ۸
دوره ۲۳ - شماره ویژه نامه 1400/8/10 1400/12/18 ۲۹
دوره ۲۳ - شماره ۴ 1400/6/10 1400/12/18 ۱۴
دوره ۲۳ - شماره ۳ 1400/5/10 1400/12/18 ۱۴
دوره ۲۳ - شماره ۲ 1400/2/11 1400/12/18 ۱۴
دوره 22
دوره ۲۲ - شماره ۴ 1399/10/12 1400/12/18 ۱۴
دوره ۲۲ - شماره ۳ 1399/8/11 1400/12/18 ۱۴
دوره ۲۲ - شماره ۲ 1399/5/11 1400/12/18 ۱۴
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/2/28 ۳
دوره 21
دوره ۲۱ - شماره ۴ 1398/10/11 1398/11/20 ۴
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1398/8/10 1398/9/1 ۱
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1398/6/10 1398/6/6 ۱
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1398/2/11 1398/2/30 ۴
دوره 19
دوره ۱۹ - شماره ۵ 1396/11/12 1396/12/2 ۱۳
دوره ۱۹ - شماره ۴ 1396/7/9 1396/10/9 ۱۳
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1396/7/9 1396/7/20 ۱۳
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1396/7/9 1396/7/2 ۱۳
دوره ۱۹ - شماره ۱ 1396/3/11 1396/3/10 ۱۲
دوره 18
دوره ۱۸ - شماره ۴ 1395/12/11 1395/12/15 ۱۲
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1395/9/11 1395/9/27 ۱۳
دوره ۱۸ - شماره ۲ 1395/6/11 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۸ - شماره ۱ 1395/2/12 1395/8/25 ۱۲
دوره 17
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1394/11/12 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1394/9/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1394/6/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1394/2/11 1395/8/25 ۱۲
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۴ 1393/11/12 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1393/10/11 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1393/6/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1393/3/11 1395/8/25 ۱۲
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۵ 1392/12/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1392/10/11 1395/8/25 ۱۱
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1392/6/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1392/5/10 1395/8/25 ۱۳
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1392/2/11 1395/8/25 ۱۱
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۵ 1391/11/13 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1391/9/11 1395/8/25 ۱۱
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1391/6/11 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1391/4/11 1395/8/25 ۹
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1391/3/12 1395/8/25 ۱۲
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1390/12/11 1395/8/25 ۱۳
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1390/9/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1390/5/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1390/3/11 1395/8/25 ۱۶
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1389/12/10 1395/8/25 ۹
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1389/12/10 1395/8/25 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1389/12/10 1395/8/25 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1389/1/12 1395/8/25 ۸
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۵ 1388/12/10 1395/8/25 ۱۱
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1388/11/12 1395/8/25 ۱۳
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1388/8/10 1395/8/25 ۱۴
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1388/1/12 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1388/1/12 1395/8/25 ۱۱
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1387/12/11 1395/8/25 ۱۵
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1387/10/12 1395/8/25 ۹
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1387/7/10 1395/8/25 ۱۰
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1387/1/13 1395/8/25 ۱۰
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۴ 1386/11/12 1395/8/25 ۱۱
دوره ۹ - شماره ۳ 1386/7/9 1395/8/25 ۱۱
دوره ۹ - شماره ۲ 1386/6/10 1395/8/25 ۱۰
دوره ۹ - شماره ۱ 1386/1/12 1395/8/25 ۱۰
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ 1385/10/11 1395/8/25 ۱۱
دوره ۸ - شماره ۲ 1385/10/11 1395/8/25 ۱۲
دوره ۸ - شماره ۳ 1385/8/10 1395/8/25 ۱۲
دوره ۸ - شماره ۱ 1385/3/11 1395/8/25 ۱۵
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ 1384/11/12 1395/8/25 ۱۰
دوره ۷ - شماره ۱ 1384/10/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۷ - شماره ۳ 1384/9/10 1395/8/25 ۱۰
دوره ۷ - شماره ۲ 1384/5/10 1395/8/25 ۹
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴ 1383/11/13 1395/8/25 ۱۰
دوره ۶ - شماره ۳ 1383/8/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۶ - شماره ۲ 1383/5/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۶ - شماره ۱ 1383/3/12 1395/8/25 ۱۱
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۴ 1382/10/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۵ - شماره ۳ 1382/10/11 1395/8/25 ۱۱
دوره ۵ - شماره ۲ 1382/10/11 1395/8/25 ۱۰
دوره ۵ - شماره ۱ 1382/10/11 1395/8/25 ۱۳
تعداد کل مقالات: ۸۶۹ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |