پژوهش زبان و ادبیات فارسی
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۵۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۶
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۵۱ 1398/9/10 1398/9/13 ۶
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۴۰ 1398/9/10 1398/10/1 ۷
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۵۰ 1398/4/10 1398/4/25 ۵
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴۹ 1397/10/11 1397/10/18 ۱۰
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴۶ 1397/2/11 1397/2/23 ۸
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۴۸ 1396/12/10 1397/6/13 ۶
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴۵ 1396/10/11 1396/11/15 ۶
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۴۴ 1396/9/10 1396/10/5 ۱
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۴۳ 1396/7/9 1396/7/25 ۱۲
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴۲ 1395/9/11 1396/7/17 ۱۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴۱ 1395/6/11 1396/7/17 ۱۰
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۳۶ 1394/3/11 1396/7/17 ۷
تعداد کل مقالات: ۱۰۱ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |