پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 16
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/4/12 ۱
دوره 15
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/2/29 ۲
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/26 ۲
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/2/15 ۷
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1399/11/13 1401/2/15 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1399/9/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1399/6/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1399/3/12 1399/4/7 ۷
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1398/11/12 1398/12/28 ۷
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1398/9/10 1398/10/2 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1398/6/10 1398/7/3 ۷
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1398/2/11 1398/3/31 ۱
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1397/11/12 1398/1/6 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1397/8/10 1397/9/29 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1397/5/10 1397/7/1 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1397/2/11 1397/3/24 ۷
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1396/11/12 1396/12/24 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1396/8/10 1396/10/13 ۹
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1396/5/10 1396/7/18 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1396/2/11 1396/4/1 ۹
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1395/11/13 1396/1/19 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1395/8/11 1395/9/28 ۸
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1395/3/12 1395/9/9 ۷
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1395/3/12 1395/9/9 ۷
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۴ 1394/11/12 1395/9/9 ۸
دوره ۹ - شماره ۳ 1394/8/10 1395/9/9 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1394/8/10 1395/9/9 ۷
دوره ۹ - شماره ۲ 1394/2/11 1395/9/9 ۸
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۳ 1393/9/10 1395/9/9 ۷
دوره ۸ - شماره ۲ 1393/6/10 1395/9/9 ۷
دوره ۸ - شماره ۱ 1393/3/11 1395/9/9 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۳ 1393/3/11 1395/9/9 ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ 1392/12/10 1395/9/9 ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ 1392/12/10 1395/9/9 ۷
دوره ۷ - شماره ۲ 1392/12/10 1395/9/9 ۷
دوره ۷ - شماره ۱ 1392/9/10 1395/9/9 ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴ 1392/9/10 1395/9/9 ۷
دوره ۶ - شماره ۱ 1391/9/11 1395/9/9 ۷
دوره ۶ - شماره ۳ 1391/6/11 1395/9/9 ۷
دوره ۶ - شماره ۲ 1391/6/11 1395/9/9 ۶
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۲ 1390/12/11 1395/9/9 ۷
دوره ۵ - شماره ۱ 1390/6/10 1395/9/9 ۷
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۲ 1389/12/10 1395/9/9 ۷
دوره ۴ - شماره ۱ 1389/6/10 1395/9/9 ۷
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴ 1388/11/12 1395/9/9 ۷
دوره ۳ - شماره ۳ 1388/8/10 1395/9/9 ۷
دوره ۳ - شماره ۱ 1388/2/11 1395/9/9 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ 1387/12/11 1395/9/9 ۷
تعداد کل مقالات: ۳۲۱ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |