مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۱۰
دوره ۹ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/13 ۱۰
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۴ 1398/9/10 1398/11/19 ۱۰
دوره ۸ - شماره ۳ 1398/6/10 1398/8/12 ۹
دوره ۸ - شماره ۲ 1398/3/11 1398/4/25 ۸
دوره ۸ - شماره ۱ 1397/12/10 1398/2/22 ۸
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۴ 1397/9/10 1397/11/17 ۸
دوره ۷ - شماره ۳ 1397/6/10 1397/10/3 ۸
دوره ۷ - شماره ۲ 1397/3/11 1397/6/28 ۸
دوره ۷ - شماره ۱ 1396/12/10 1397/3/29 ۸
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۴ 1396/9/10 1396/12/23 ۸
دوره ۶ - شماره ۳ 1396/6/10 1396/10/17 ۸
دوره ۶ - شماره ۲ 1396/3/11 1396/7/18 ۸
دوره ۶ - شماره ۱ 1395/12/11 1396/3/17 ۷
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۴ 1395/11/13 1396/1/19 ۱۴
دوره ۵ - شماره ۳ 1395/9/11 1395/10/19 ۷
دوره ۵ - شماره ۲ 1395/7/10 1395/9/8 ۷
دوره ۵ - شماره ۱ 1395/6/11 1395/9/8 ۹
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۴ 1394/9/10 1395/9/8 ۷
دوره ۴ - شماره ۲ 1394/9/10 1395/9/8 ۷
دوره ۴ - شماره ۱ 1394/7/9 1395/9/8 ۷
دوره ۴ - شماره ۳ 1394/6/10 1395/9/8 ۸
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۴ 1394/4/10 1395/9/8 ۹
دوره ۳ - شماره ۳ 1393/12/10 1395/9/8 ۷
دوره ۳ - شماره ۲ 1393/12/10 1395/9/8 ۷
دوره ۳ - شماره ۱ 1393/10/11 1395/9/8 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۳ 1392/11/12 1395/9/8 ۸
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ 1392/9/10 1395/9/8 ۷
دوره ۲ - شماره ۳ 1392/7/9 1395/9/8 ۸
دوره ۲ - شماره ۲ 1392/3/11 1395/9/8 ۹
دوره ۲ - شماره ۱ 1392/1/12 1395/9/8 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۴ 1391/9/11 1395/9/8 ۷
دوره ۱ - شماره ۲ 1391/3/12 1395/9/8 ۷
دوره ۱ - شماره ۱ 1390/12/11 1395/9/8 ۷
تعداد کل مقالات: ۲۷۴ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |