مطالعات زبان و ترجمه
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 55
دوره ۵۵ - شماره ۴ 1401/10/11 1401/6/11 ۷
دوره ۵۵ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/4/12 ۷
دوره ۵۵ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/1 ۷
دوره ۵۵ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/15 ۷
دوره 50
دوره ۵۰ - شماره ۳ 1397/7/14 1397/7/15 ۷
دوره ۵۰ - شماره ۲ 1397/3/28 1397/3/29 ۶
دوره ۵۰ - شماره ۱ 1396/10/11 1396/11/2 ۶
دوره 49
دوره ۴۹ - شماره ۴ 1396/3/11 1396/4/1 ۶
دوره ۴۹ - شماره ۳ 1396/2/11 1396/3/8 ۶
دوره ۴۹ - شماره ۲ 1395/12/11 1395/12/20 ۶
دوره ۴۹ - شماره ۱ 1395/10/12 1395/11/7 ۶
دوره 48
دوره ۴۸ - شماره ۴ 1395/8/11 1395/9/8 ۶
دوره ۴۸ - شماره ۳ 1395/5/11 1395/9/8 ۶
دوره ۴۸ - شماره ۲ 1394/12/11 1395/9/8 ۶
دوره ۴۸ - شماره ۱ 1394/12/11 1395/9/8 ۶
دوره 47
دوره ۴۷ - شماره ۴ 1394/12/11 1395/9/8 ۶
دوره ۴۷ - شماره ۲ 1394/10/11 1395/9/8 ۶
دوره ۴۷ - شماره ۳ 1394/4/10 1395/9/8 ۶
دوره ۴۷ - شماره ۱ 1393/9/10 1395/9/8 ۶
دوره 46
دوره ۴۶ - شماره ۴ 1393/8/10 1395/9/8 ۷
دوره ۴۶ - شماره ۳ 1393/7/9 1395/9/8 ۷
دوره ۴۶ - شماره ۲ 1393/6/10 1395/9/8 ۶
دوره ۴۶ - شماره ۱ 1393/2/11 1395/9/8 ۸
دوره 45
دوره ۴۵ - شماره ۳ 1393/1/12 1395/9/8 ۶
دوره 44
دوره ۴۴ - شماره ۲ 1393/1/12 1395/9/8 ۷
دوره ۴۴ - شماره ۱ 1391/10/12 1395/9/8 ۷
دوره 42
دوره ۴۲ - شماره ۳ 1391/10/12 1395/9/8 ۸
دوره ۴۲ - شماره ۲ 1391/10/12 1395/9/8 ۸
تعداد کل مقالات: ۱۸۳ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |