بیماری های پستان، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۷۶-۸۳

عنوان فارسی مقایسه نقش مادری و همسری زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: پستان در زنان به عنوان یک قسمت مهم بدن، هویت زنانه، حس زنانگی، تمایلات جنسی، جذابیت فیزیکی و پرورش حس مادری را با خود مرتبط ساخته است. هدف این پژوهش شناخت بازخورد زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده نسبت به خانواده، کنش‌های متقابل، خود و فعالیت‌های جنسی و مقایسه آن با زنان سالم بود. روش بررسی: در این پژوهش مقایسه‌ای، 26 زن مبتلا به سرطان پستان تحت عمل ماستکتومی از مراجعین بیمارستان شهدای تجریش، به صورت هدفمند انتخاب و با 26 نفر سالم همتاسازی شدند. هردو گروه با استفاده از آزمون جملات نیمه تمام ساکس از نظر نحوه بازخورد (متعادل- نامتعادل) نسبت به خانواده، کنش‌های متقابل، خود و فعالیت‌های جنسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که نمرات بازخوردهای زنان مبتلا به سرطان پستان در نقش مادری متعادل تر از زنان سالم است اما، بازخورد آنها نسبت به همسر، واحد خانوادگی، روابط جنسی، ترس‌ها، احساس گناه، توانایی‌های خود، گذشته و آینده، نامتعادل‌تر از زنان سالم است (P< 0.05). نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد که دیدگاه زنان مبتلا به سرطان پستان به نقش مادری در مقایسه با زنان سالم، مثبت‌تر بوده اما آنها در مقایسه با زنان سالم، سوگیری منفی و نامتعادلی نسبت به همسر، نسبت به روابط جنسی، ترس‌ها، احساس گناه، توانایی‌های خود، گذشته و آینده نشان می دهند. این موضوع بخصوص در اقدامات درمانی و حمایتی باید مد نظر قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان پستان، ماستکتومی، نقش مادری، نقش همسری.

عنوان انگلیسی Comparing the Motherhood and Spouse Role in Women with Breast Cancer and Healthy Women
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شهرام وزیری | shahram vaziri


فرح لطفی کاشانی | farah lotfi kashani


محمداسماعیل اکبری | mohammad esmaeil akbari


یاسمن قربانی عشین | yasaman ghorbani ashinنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-51&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88466.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات