بیماری های پستان، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۶۷-۷۵

عنوان فارسی بررسی شیوع عوامل خطر سرطان سینه در زنان ۶۹-۲۰ ساله شهرستان دهاقان در سال ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه:سرطان پستان شایع‌ترین بدخیمی زنان در سراسر دنیاست، بطوری‌که 30% از کل سرطان‌ها و 15% از مرگ‌های ناشی از سرطان در میان زنان مربوط به آن است. سرطان پستان یک بیماری چند عاملی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن دخیل هستند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عوامل خطر سرطان سینه در زنان 69-20 سال جهت برنامه‌ریزی مناسب برای انجام مداخلات لازم برای کنترل و پیشگیری این سرطان است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در آن تعداد 1495 زن با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین زنان 69-20 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان دهاقان (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در سال 1391 انتخاب شدند و از نظر 23 عوامل خطر اثبات شده سرطان سینه توسط مامای دوره دیده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و شاخص‌های فراوانی و آزمون کای اسکوئر و فیشر دقیق، تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: از تعداد 1495 زن شرکت کننده در مطالعه تعداد 1086 (64/72%) نفر آنان ساکن مناطق روستایی و تعداد 409 نفر (36/27%) ساکن مناطق شهری بودند. میانگین سنی در شهر 28/38 سال با انحراف معیار 28/12 و در روستا 23/39 سال با انحراف معیار 34/12 بود. در حدود 79/78% (1178 نفر) شرکت‌کنندگان حداقل یک عامل خطر سرطان سینه را دارا بودند. از بین 23 عامل مورد بررسی، فعالیت جسمانی نامنظم شایع‌ترین عامل خطر بود. در حدود 98/75% (1136 نفر) زنان شرکت‌کننده در مطالعه فاقد فعالیت جسمانی منظم بودند. سابقه تماس با فرد سیگاری در منزل با 55/27% و نمایه توده بدنی 30 و بیشتر با 32/17% از نظر شیوع به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر عوامل خطر سرطان پستان با شیوع بالا در زنان 69-20، مربوط به سبک زندگی افراد است که با آموزش و ایجاد بسترهای مناسب می‌توان آنها را اصلاح و اثرات منفی آنها را تعدیل نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان سینه، عوامل خطر، زنان 69-20، شیوع، فعالیت بدنی نامنظم.

عنوان انگلیسی Prevalence of risk factors for breast cancer in 20 to 69 years old women
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مجید بدریان | majid badrian


پروین احمدی | parvin ahmadi


مریم امانی | maryam amani


نرگس معتمدی | narges motamedi



نشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-50&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88465.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات