بیماری های پستان، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۵۶-۶۶

عنوان فارسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر سلامت روان و راهبردهای مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان زنان است که جنبه‌های مختلف سلامت فردی، از جمله سلامت روان را به مخاطره می‌اندازد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی- ‌رفتاری مدیریت استرس بر سلامت روان و راهبردهای مقابله با درد زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش بررسی: طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. به این منظور 30 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران سرطانی یاس کرمان در پاییز 1389 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سلامت روان گلدبرک (GHQ) و پرسشنامه راهبردهای مقابله با درد بود که قبل از آغاز گروه درمانی و در پایان دوره درمان به وسیله بیماران دو گروه تکمیل شد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی شناختی-‌رفتاری مدیریت استرس سبب ارتقای سلامت روان، اضطراب (01/0P<)، افسردگی (01/0P<)، علائم جسمانی (01/0P<) و عملکرد اجتماعی (01/0P<) در گروه آزمایش شده است. همچنین در زمینه استفاده از راهبردهای مقابله با درد بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P<). پیگیری بعد از 2 ماه نتایج به دست آمده در دو گروه را تأیید کرد (01/0P<). نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد که گروه درمانی شناختی-‌رفتاری مدیریت استرس باعث افزایش سلامت روان و افزایش استفاده از راهبردهای مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان پستان شده است. بنابراین از این روش می‌توان در مراکز انکولوژی به عنوان یک درمان تکمیلی در کنار درمان‌های پزشکی سود جست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Impact of Cognitive – Behavioral Group therapy Stress Management Intervention on mental health and pain coping strategies breast cancer patients
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهسا کارآموزیان | mahsa karamoozian


مسعود باقری | masood baghery


علی دره کردی | ali darekordi


محسن امینی زاده | mohsen aminizadehنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-49&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88464.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات