بیماری های پستان، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۴۵-۵۵

عنوان فارسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر رفتارهای منجر به تشخیص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان سال ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان به‌شمار می‌آید. تشخیص زودرس و به موقع بیماری در درمان موفقیت-آمیز و انتشار کمتر بیماری تاثیر بسزایی دارد. بر طبق مطالعات انجام شده، میزان بقای 5 ساله زنانی که سرطان پستان آنها به موقع تشخیص داده شده، 90% بوده است. مطالعه حاضر با هدف انجام مداخله آموزشی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده جهت ارتقاء رفتارهای منجر به تشخیص به موقع سرطان پستان در زنان شهر زاهدان انجام یافت. روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله‌ای شاهد‌دار بود. جمعیت مورد مطالعه شامل 140 زن مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های شهر زاهدان بود که به‌صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مداخله (70 نفر) و شاهد (70 نفر) تقسیم شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های آماری ناپارامتری (کای دو، مک نمار، ویلکاکسون، من ویتنی) و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: پس از مداخله آموزشی میانگین امتیازات آگاهی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و انجام رفتارهای غربالگری در گروه مداخله به صورت معنی‌داری افزایش یافت. این تغییرات در گروه شاهد معنی‌دار نبود. میانگین نمرات هنجارهای ذهنی در گروه مداخله افزایش آماری معنی‌داری پیدا نکرد. نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده رفتارهای منجر به تشخیص زودهنگام سرطان پستان را ارتقا می‌دهد. پیشنهاد می‌شود جهت ارتقاء رفتارهای غربالگری سرطان پستان از این تئوری استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of an Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on behaviors leading to early diagnosis of Breast Cancer among women referred to health care centers in Zahedan in 2013
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مریم سرگزی | maryam sargazi


محبت محسنی | mohabbat mohseni


مریم صفرنواده | maryam safar navade


عابدین ایرانپور | abedin iran pour


مقدمه میرزایی | moghadame mirzaee


یونس جهانی | yones jahaniنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-48&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88463.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات