بیماری های پستان، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۲۳-۳۵

عنوان فارسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: درد ناشی از سرطان یا اثرات جانبی اقداماتی که برای درمان آن به عمل می‌آید 90 تا 50 درصد بیماران مبتلا به سرطان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دریافت حمایت و تعاملات بیمار با دیگران می‌تواند باعث افزایش رفتارهای پذیرندگی درمان شود و از آنجایی‌که رفتارهای پذیرندگی درمان، باعث تسکین و تخفیف در سطح درد می‌شوند، هدف این مطالعه، بررسی تاثیر افزایش سرمایه اجتماعی بر سطح درد در زنان مبتلا به سرطان پستان است. روش بررسی: در مطالعه مداخله‌ای، 29 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد، از طریق نمونه‌گیری غیراحتمالی (در دسترس) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شده‌اند. گروه مداخله، در کنار درمان‌های رایج مداخلاتی جهت ارتقا سرمایه اجتماعی و گروه مقایسه درمان‌های استاندارد دریافت می‌نمودند. از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: قبل از اجرای مداخلات دو گروه از نظر متغیرهای تحقیق همسان بوده‌اند (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Social Capital on Pain in patients with breast cancer
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیده محبوبه حسینی | seyede mahboobe hosseiniنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-46&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88461.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات