بیماری های پستان، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۶۶-۷۴

عنوان فارسی بررسی ویژگی‌های روان‏سنجی مقیاس نسخه فارسی تصویر بدنی در بیماران سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: زنانی که تحت درمان سرطان پستان قرار می‌گیرند، دچار یکسری تغییرات از جمله از دست دادن یا بد شکلی یک یا هر دو پستان، زخم‌های ناشی از جراحی، تغییرات پوستی و افزایش وزن می‌شوند. این تغییرات ارتباط بسیار نزدیکی با ظاهر فیزیکی و تصویر بدنی دارند و اغلب منجر به کاهش سلامت روان، کاهش کیفیت زناشویی و استرس‌های روان‏شناختی حاصل از این تصویر نامناسب از تن می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس نسخه فارسی تصویر بدنی در بیماران سرطان پستان در شهرهای اصفهان و شهر کرد صورت گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی (تحلیل عاملی تاییدی) بود. 200 زن مبتلا به سرطان پستان از مراکز درمانی سبا در شهر اصفهان و بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهرکرد به صورت نمونه‌گیری هدفمند- داوطلب انتخاب شدند. آنها مقیاس‌های تصویر بدنی هاپ وود و همکاران و عزت نفس روزنبرگ را تکمیل کردند. تحلیل داده‌های مدل یک عاملی مقیاس تصویر بدنی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و شاخص‌های برازندگی و نرم‌افزارهای آماری AMOS و 21-SPSS انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدل یک عاملی BIS با دو شاخص اصلاح برازنده جامعه است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس در حد قابل قبول است و ضریب روایی واگرای این مقیاس با مقیاس عزّت نفس روزنبرگ (001/0>p) معنادار است. نتیجه‌گیری: با توجه به روایی و پایایی مناسب این مقیاس می‌توان از آن برای فعالیت‌های پژوهشی و درمانی در تحقیقات و مراکز مشاوره استفاده کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقیاس تصویر بدنی، ویژگی‌های روان‏سنجی، سرطان پستان.

عنوان انگلیسی Psychometric Properties of the Persian version Scale of Body Image among Patients with Breast Cancer
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله غلامرضا رجبی | gholamreza rajabi


ذبیح الله کاوه فارسانی | zabihollah kaveh farsani


حامد فدایی ده چشمه | hamed fadaei dehcheshmeh


آرش جلوداری | arash jelodariنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-78&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88439.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات