بیماری های پستان، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۳۵-۴۳

عنوان فارسی تاثیر ده هفته تمرین هوازی بر سطوح استرادیول و درصد چربی بدن زنان یائسه غیرفعال دارای اضافه وزن
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: شواهد پژوهشی نشان داده‏اند غلظت بالای استرادیول در زنان یائسه خطر ابتلا به سرطان پستان را در آنها افزایش می‏دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر 10 هفته تمرین هوازی بر سطوح استرادیول و درصد چربی بدن در زنان یائسه غیرفعال می‏باشد. روش بررسی: 24 زن یائسه 9/3 ±6/54 سال، به طور تصادفی در دو گروه تجربی (14 نفر) و شاهد (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‏های گروه تجربی به مدت10 هفته در یک برنامه تمرینات هوازی (با شدت 65 – 75 درصد حداکثر ضربان قلب، 2 روز در هفته) شرکت نمودند.گروه کنترل در هیچ‏گونه فعالیت ورزشی شرکت نداشتند. سطوح سرمی استرادیول به روش الایزا و درصد چربی بدن با استفاده از دستگاه ارزیابی ترکیب بدن قبل و بعد از دوره تمرین اندازه‏گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از SPSS16و آزمون تی مستقل و تی همبسته استفاده شد. یافته‏ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تمرینات ورزشی اثر معنی داری بر سطوح سرمی استرادیول و درصد چربی بدن زنان یائسه غیر فعال دارای اضافه وزن نداشت. نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، احتمالا یک دوره تمرین هوازی کوتاه مدت (10 هفته‏ای) با شدت متوسط بر سطوح سرمی استرادیول و درصد چربی بدن زنان یائسه غیرفعال تاثیری ندارد. احتمالا سطوح استرادیول در اثر تمریناتی که با کاهش توده چربی بدن همراه باشد بهبود می‏یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects 10 Weeks of Aerobic Training on Serum Levels of Estradiol and Percent Body Fat in Sedentary Postmenopausal Overweight Women
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهناز خرم جاه | mahnaz khoram jah


معصومه سرمدیان | masomeh sarmadiynنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-75&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88436.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات