بیماری های پستان، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۲۴-۳۴

عنوان فارسی مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش (چهره به چهره و الکترونیکی) بر افسردگی، اضطراب و استرس مبتلایان به سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: اضطراب و افسردگی از جمله مشکلات روحی متعاقب ابتلا به سرطان پستان است. از این رو ارایه اطلاعات و آموزش به بیمار را می‏توان به عنوان جز حیاتی مراقبت‏های پرستاری در جهت کاهش افسردگی و اضطراب نام برد. لذا با توجه به اینکه آموزش بیمار به شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش (چهره به چهره و الکترونیکی) بر افسردگی و اضطراب و استرس مبتلایان به سرطان پستان، در مرکز تحقیقات سرطان، طی سال1393 انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه یک کار آزمایی بالینی روی 90 بیمار مبتلا به سرطان پستان که به طور تصادفی و پس از همسان‏سازی از نظر سن، جنس، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، به سه گروه 30 نفری آزمون و کنترل تقسیم شدند انجام شد. افرادی که آموزش چهره به چهره و آموزش الکترونیکی را دریافت کردند در گروه‌های تجربی قرار گرفتند و در گروه کنترل فقط مراقبت‏های روتین بخش ارایه گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه افسردگی و اضطراب، استرس ((DASS42 جمع‏آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر محاسبه میانگین و انحراف معیار از آزمون‏های chi-square و t زوج،ANOVA ، آزمون تعقیبیLSD، با نرم‌افزار SPSS. V.16 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش اختلاف معنی‏داری را در میانگین امتیازات افسردگی، اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله در گروه‏های آزمون نشان داد، درحالی‌که اختلاف معنی‏داری در میانگین امتیازات افسردگی، اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل دیده نشد. نتیجه‏گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مبتلایان به سرطان پستان فشار روانی را قبل و بعد از عمل تجربه می‏کنند، که می‏تواند اثرات منفی بر بیمار و روند بیماری بگذارد علی‏رغم وجود تفاوت در نمرات قبل و بعد از مداخله در هر سه گروه، در گروه‏های آزمون این تفاوت قبل و بعد بسیار چشمگیرتر بوده و همچنین در مقایسه نمرات بعد از مداخله نیز بین دو گروه آزمون و گروه کنترل تفاوت وجود داشت. بنابراین پرستاران می‏توانند در امر آموزش به بیمار از این دو شیوه آموزشی ساده، کارآمد و مقرون به صرفه، استفاده نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of Two Methods of Training (Face-to-Face and Electronic) on Depression, Anxiety and Stress in Breast Cancer Patients
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله روح اله شیخ ابومسعودی | roohollah sheikh abumasoudi


فهیمه کاشانی | fahimeh kashani


طیبه کریمی | tayebeh karimi


شهین سالاروند | shahin salarvand


مریم السادات هاشمی | maryam hashemi


مریم مقیمیان | maryam moghimian


وجیهه آتشی | vajihe atashi


پریسا کاشانی | parisa kashaniنشانی اینترنتی http://www.ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-222-74&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/174/article-174-88435.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات