گلجام، جلد ۶، شماره ۱۶، صفحات ۷۵-۹۶

عنوان فارسی بررسی طرح و رنگ در بافته های پنبه ای هند و ایران (با تأکید بر داری و زیلوهای دو تا سه رنگ)
چکیده فارسی مقاله زیر اندازهای پنبه ای ایران و هند از نوع بافته های تخت و بدون پرز هستند، هر دو سازگار با آب و هوای گرم بوده و در بعضی از نمونه هایشان شباهت هایی از لحاظ رنگ، نقوش و ترکیب بندی دیده می شود. ‌این بافته‌های پنبه‌ای همراه با نقاط مشترکشان، ویژگی‌های خاص فرهنگی، روانی، اعتقادی و حتی شرایط خاص اقلیمی بافندگان خود را (که منجر به تفاوت بین بافته‌های دو کشور شده است) نیز انعکاس می‌دهند. در تحقیق پیش رو بر آن هستیم تا این فرضیه که «بین طرح، رنگ و ترکیب‌بندی تعدادی از بافته‌های پنبه‌ای ایران و هند شباهت وجود دارد»، را به روش کتابخانه‌ای و میدانی مورد ارزیابی قرار دهیم. مقاله حاضر به معرفی و بررسی بافته‌های پنبه‌ای ایران با نام زیلو و نمونه‌های هندی با عنوان داری خواهد پرداخت و سعی شده است تا وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند. از آن جایی که طرح و رنگ در این بافته‌ها طی سالیان متمادی تابع روش‌های سنتی بوده و تغییرات جزیی و اندکی به خود پذیرفته‌اند، در بررسی آن‌ها محدوده زمانی خاصی مد نظر نبوده است. هم‌چنین علاوه بر مطالعه‌ی تطبیقی بافته‌های دو کشور، تفاوت نمونه‌های قدیمی با نمونه‌های جدید آشکار خواهد شد؛ ضمن آن‌که این بررسی تنها نمونه‌هایی با رنگ‌های محدود (دو تا سه رنگ) را مد نظر خواهد داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله داری، زیلو، بافته های پنبه ای، طرح و رنگ، ایران و هند.

عنوان انگلیسی Studing of colour and pattern in cotton wovens of India and Iran (emphasis on Zillo and Dhurrie with two or three colour)
چکیده انگلیسی مقاله The cotton hand-woven products of Iran and India are in the category of flat and without knot wovens; Both are suitable for warm climate and some of them have same colour, pattern and composition. These cotton wovens reveal the cultural, psychical and aesthetics distinective characteristic and even climate conditions of weavers. In this study using the library and field research the hypothesis that (colour, pathern and composition in some of cotton woven of Iran and India are the same) has been tasted. In this research Iranian cotton woven "Zillo" and Indian one "DHURRIE" have been introduced. Initially we have shown both of woven, Then we have studied their similarities and differences, and finally we have shown difference between old and new ones because in recent years due to acceptance of other culture, these wovens have changed. Changes in these wovens through function traditional methods on the countinous annual were very little and straw and therefore in this study have not in mind confined time. In this article we only have studied ones that have two or three colour.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پیوند توفیقی | peyvand tofighi
member of academic board, shahr-e-kord university
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-256-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات