گلجام، جلد ۶، شماره ۱۶، صفحات ۵۷-۷۴

عنوان فارسی تأثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش: عرض بافت، طول نقش‌مایه‌ها، طول گره و وزن فرش
چکیده فارسی مقاله  این مقاله با استفاده از نمونه‌های قالی که توسط یک بافنده از مواد اولیه یکسان و کاربرد چهار نوع گره متقارن، نامتقارن، جفتی و بی‌گره بافته شده‌اند، تأثیر این گره‌ها بر خواص فیزیکی قالی شامل عرض بافت، طول نقش‌مایه‌ها، طول گره و وزن را اندازه‌گیری می‌کند. نمونه‌های بافته شده در دو روش تولید شدند. نتایج نشان می‌دهند که عرض نمونه‌های جفتی و بی‌گره پس از پایین آوردن از دار کاهش می‌یابد، در حالی‌ که کاهش عرض در نمونه‌های متقارن و نامتقارن بسیار اندک است. طول نقش‌مایه‌ها بستگی به میزان تغییر ابعاد فرش دارد و در نمونه‌هایی که تغییر ابعاد رخ داده است، ابعاد نقش‌مایه نیز تغییر کرده و در مواردی که تغییر ابعاد در فرش ایجاد نشده، نقش‌مایه‌ها نیز دست‌خوش تغییر نشده‌اند. در عین حال با بررسی کیفی نقوش ایجاد شده در چهار نمونه، تغییراتی که در اجزای نقش‌مایه به وجود آمده و از نظر وضوح نقش تفاوت‌هایی که بین نمونه‌های مختلف پدید آمده است نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند. با بررسی طول گره مشخص شد که بیشترین طول گره مربوط به گره جفتی و کوتاه‌ترین گره مربوط به بی‌گره است. نتایج نسبت وزن خامه قالی به وزن کل فرش نشان می‌دهد که در گره‌های متقارن و نامتقارن بیش از دو سوم وزن فرش مربوط به خامه قالی است که به این ترتیب پیش بینی می‌شود در کاربردهای مکانیکی نسبت به سایر نمونه‌ها برتری داشته باشند، در حالی که نمونه جفتی کمترین نسبت خامه مصرفی را داشته و به همین دلیل می‌تواند ضعیف‌ترین عملکرد مکانیکی را از خود نشان دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Knot Type on Some Physical Properties of Hand-Knotted Carpet: Carpet Width, Length of Motifs, Length and Carpet Weight
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, the specimens woven by the same weaver with identical materials but with four different types of knots, i.e., symmetrical, asymmetrical, jufti and U knots, which their details are given in a previous paper by these authors, are used. The effect of these knots on such physical properties as width of the weave, length of the motifs, length of yarn in a knot and the carpet weight are measured. The woven samples are produced in two different methods. Resulrs show that the width of jufti and U knot samples were reduced after cutting off the loom, while the change in the width of the other two is little. The change in the length of motifs depends on the change in the carpet length, i.e., in samples with change in carpet length, the motifs length change as well and in cases that there are little change or no change in the carpet length, accordingly no change or little change is observed in the motifs. In the meantime, by subjective investigation of shapes of motifs in the four different knots, the change in their details and the sharpness of the lines and curves in them are studied. The results of computation of the ratio of the wool yarn to cotton yarn demonstrates that in symmetric and asymmetric samples more than two third of the carpet weight is built up by wool yarns, so that it is predicted that they have better mechanical function compared with other knots. Jufti sample has the lowest ratio of wool to cotton yarn, so it would show the worst mechanical performance. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید جلال الدین بصام | seyed jalal eddin bassam
institute of technical and vocational higher education, ministry of jahad agriculture
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

محسن حمیدی | mohsen hamidi
ministry of labor and social affairs, kashan bureau
اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان

بهشته نصیری راد | beheshteh nasiri rad
iran cultural heritage, handicrafts and tourism organization
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان اصلی تایید شده: سازمان میراث فرهنگی


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-30-5&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بافت و مرمت
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات