گلجام، جلد ۶، شماره ۱۶، صفحات ۴۱-۵۶

عنوان فارسی تأثیر دما، رطوبت و زمان در خزش فشاری بخش تاخورده فرش دستباف
چکیده فارسی مقاله  اگر حین عملیات انبارداری، نگهداری یا مصرف بر فرش دستباف فشار وارد شود؛ فرش ابتدا با یک کاهش ضخامت آنی مواجه شده و سپس با ادامه فشار، کاهش ضخامتش به آرامی شدت می‌یابد که بخشی از این کاهش ضخامت برگشت‌پذیر نمی‌باشد. این کاهش ضخامتِ وابسته به زمان، خزش نامیده می‌شود و متأثر از پارامترهایی چون دما و رطوبت بوده و می‌تواند در صورت عدم توجه عیوبی همچون شکستگی، ترکیدگی، کیسی، کوبیدگی و خط افتادگی را در فرش دستباف به وجود آورد. در نتیجه با شناسایی مدل خزشی فرش دستباف می‌توان رفتار آن را در زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرد، پیش‌بینی کرده، از صدمات وارده بر قالی کاست و آثار ناشی از خزش را در فرش کاهش داد. در این تحقیق برای تعیین رفتار خزش فشاری فرش دستباف تاخورده، نمونه آزمایشی فرش به صورت تاخورده و زیر بار 170 کیلوگرمی برای 48 ساعت قرار گرفت و به صورت on – line میزان کرنش فشاری در آن‌ها و با شرایط دما و رطوبت مختلف محاسبه گردید. سپس بر روی داده‌های به دست آمده، مدل‌های آماری مختلفی برازش گردید و مشخص شد که تعمیم مدل خزشیVoight – Kelvin با در نظر گرفتن پارامترهای رطوبت و دما بهترین معادله جهت رفتار خزشی فرش دستباف تاخورده است. آنالیز واریانس داده‌های حاصل از اندازه‌گیری کرنش فشاری نیز مشخص کرد که سطوح مختلف دما و رطوبت اختلاف معنی‌داری با یکدیگر دارند و این به معنی تأثیر مستقیم رطوبت و دما در معادله خزش می‌باشد؛ با این حال تأثیر رطوبت و دما در مقایسه با زمان بسیار ناچیز می‌باشد. در این تحقیق هم‌چنین مدول یانگ، ثابت خزش و ضریب ویسکوزیتی فرش دستباف تاخورده محاسبه و ارائه گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دما، رطوبت، خزش، فرش دستباف، تاخوردگی

عنوان انگلیسی Effects of Temperature, Humidity and Loading Time on Compression Creep of the Hand-Woven Carpet Folded Part
چکیده انگلیسی مقاله If a carpet is put under pressure during use or storage, its thickness decreases instantly and continues to decrease slowly as the pressure is not removed. Some part of this loss of thickness is not recoverable. This phenomenon is called creep and is influenced by parameters such as temperature and humidity, and it may cause breakage, burst, crease, bump, and folding line in the carpet. By studying creep of carpets, it is possible to predict their behavior under such loads to reduce the damages and effects of the creep. In this paper, a sample of folded–carpet is put under pressure of a 170 kg dead weight for 48 hours and its compression strain under various thermal and humidity condition is measured on-line. Then different statistical models were regressed on the collated data proving that creep-model of Voight-Kelvin is assumed as the best formula for determination of creep behavior of the folded carpet under different thermal and humidity conditions. Analysis of data variance detected a significant difference between various levels of thermal and humidity parameters in creep model implying their direct influence in the equation, although they are negligible compared to time effect. This research extended to calculate the Young modulus, creep constant and viscosity coefficient of the folded-carpet. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Temperature, Humidity, Creep, Hand-Woven Carpet, Folding

نویسندگان مقاله سید علی مجابی | seyed ali mojabi
faculty of arts, architecture and urban planning, islamic azad university, najafabad
دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (Islamic azad university of najafabad)

سعید شیخ زاده نجار | saeed shaikhzadeh
department of textile engineering, amir kabir university of technology
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شاهرخ حسینی هاشمی | shahrokh hosseini hashemi
school of mechanical engineering, iran university of science and technology
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)

سید جلال الدین بصام | seyed jalal eddin bassam
institute of technical and vocational higher education, the ministry of jahad agriculture
مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-61-7&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده رنگرزی و مواد اولیه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات