گلجام، جلد ۱۲، شماره ۲۹، صفحات ۴۰-۵۸

عنوان فارسی مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان
چکیده فارسی مقاله     عناصر و موتیف‌های فرانسوی سال‌ها پیش از طریق گچبری در بناها و ساختمان‌ها وارد هنر ایران شدند. از طرفی هم ورود کارت‌پستال‌ها، جعبه‌های شکلات و ...، که حاوی نقوش و عناصر فرنگی بودند، در نقوش فرش نیز تأثیر گذاشتند. اما در دوره گوبلن کرمان، با تقاضای آمریکا مبنی بر استفاده از نقوش گلفرنگ و گوبلن فرانسه، ساختار و عناصر فرش کرمان تحت تأثیر فرش‌های آبوسن و ساوونری قرار گرفت. در این مقاله سعی شده است با مطالعه بر روی این دو گونه فرش نحوه ارتباط نقوش فرش فرانسه و دوره گوبلن کرمان بیان شود و با مقایسه طرح‌ها و نقوش، شباهت‌ها و تفاوت‌ها مشخص شود که تا چه حد فرش کرمان از فرش فرانسه تأثیر گرفته است؟ آیا طراحان به کپی‌برداری از طرح‌ها می­پرداختند؟ یا این‌که طرح‌ها را تلفیق می­کردند؟ بنابراین برای یافتن نتیجه­ای دقیق 65 نمونه نقشه فرش از دوره گوبلن کرمان با روش میدانی جمع‌آوری شد. همچنین 70نمونه از فرش‌های فرانسه با روش کتابخانه­ای عکاسی شد. با تطبیق این نقشه‌ها و با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای به بیان وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه کپی‌برداری صورت نگرفته است و در دوره گوبلن، طراحان فرش کرمان از نقوش فرش فرانسه تأثیر گرفته‌اند. در برخی موارد اقتباس نیز در فرش‌ها صورت گرفته است، که خود به ابداع طرح‌هایی جدید منجر شد. با توجه به شبیه بودن ترکیب و ساختار دو گونه فرش، رنگ‌های مورد استفاده در فرش‌های کرمان، برخلاف اغلب فرش­های فرانسه، روشن و مات است و همچنین علی­رغم این‌که اساس طراحی فرش فرانسه که از شرق گرفته شده است، تناسبات در آن‌ها نسبت به فرش کرمان بسیار کمتر رعایت شده است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مطالعه تطبیقی، فرش فرانسه، فرش کرمان، گوبلن، آبوسن، ساوونری

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله The French elements and motifs have been entered to Iran art through building moldings. Meanwhile, importing postcards and chocolate boxes having European stencils ,have had important role at stencils of carpet .At the period of Gublan in Kerman province ,by the request of America for using French Golfrang and Gublan,the structure and elements of Kerman carpet was influenced by Aubusson and Savonery  carpets. In this article , by study these two types of carpet, we try to show the relationship between French carpet stencils and the  Gublan period carpet in Kerman and by comparing the resemblances and differences to show: How much the Kerman carpet has been influenced by the French carpet, whether the designers copied the designs or incorporated them. To achieve a precise and accurate result,56 samples of Gublan Period carpet in Kerman were collected by field study .Also 70 samples of French carpets were photographed by library method .By comparing these designs through descriptive, analytical  and comparative methods ,their different and common aspects were surveyed and specified that no copy has been done and at the Gublan period ,the Kerman designers have been influenced by French carpet design. In some cases adaptations used ,have resulted to innovation of  new designs. With regard to the similarities between the composition and structure of these two types of carpet, in spite of French carpet ,the colour used in Kerman carpets are bright and opaque. Though the basis of French carpet design has been originated from the  East ,but in comparison to Kerman carpet, less porportions have been observed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مریم سلطانی گوکی | maryam soltani
دانشگاه هنر تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه هنر تهران (Art university of tehran)

مهدی کشاورز افشار | mehdi keshavarz afshar
department of art studies, school of art and architecture, tarbiat modarres university
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-624-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تاریخ فرش
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات