مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۵۹-۶۶

عنوان فارسی بررسی نقش تیپ شخصیتی در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صدای فرکانس کم از مهمترین منابع مولد صدا در محیط است، برخی از تفاوتهای فردی مانند برونگرایی، روان رنجور خوئی و حساسیت به صدا فاکتورهای موثر در تاثیر صدا بر عملکردهای شناختی هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) بر عملکرد شناختی در حضور صدای فرکانس کم می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله­ای می­باشد. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که از میان آنها تعداد 120 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند (60 نفر برونگرا و 60 نفر درونگرا) انتخاب و به مطالعه وارد شدند. با شبیه سازی محیط واقعی هر یک از افراد مورد مطالعه در ترازهای صوتی 50، 60 و 70 دسی بل به مدت 40 دقیقه در معرض مواجهه قرار گرفتند. در حین مواجهه با استفاده از  آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری عملکردهای شناختی افراد مورد بررسی قرار گرفت.  یافته­ها: نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم مولفه­های عملکرد شناختی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار میدهد و با افزایش تراز فشار صوت از 50 به 70 دسی بل عملکردهای شناختی کاهش می­یابند(p< 0/05). بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) و جنسیت افراد نشان داد که در درونگراها و زنان عملکردهای شناختی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند(p< 0/05). نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تراز فشار صوت صدای فرکانس کم اثرات متفاوتی را بر پارامترهای عملکرد شناختی افراد برونگرا و درونگرا دارد، و این تاثیر منفی در افراد درونگرا به صدای فرکانس کم بیشتر است، همچنین ارتباط معناداری را بین صدا و جنس نشان داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صدای فرکانس کم، عملکرد شناختی، تیپ شخصیتی، تراز فشار صوت

عنوان انگلیسی Investigating the role of personality type in the effects of low frequency noise on students' cognitive performances
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Low frequency sound is one of the most important sources of sound in the environment. Some individual differences such as extraversion, neuroticism, and sound sensitivity are factors that influence the effect of sound on cognitive functions. The purpose of this study was to investigate the effect of personality type (introversion/extraversion) on cognitive Performances in the presence of low frequency noise.Methods: This is an interventional study. The study population was Hamadan University of Medical Sciences students. 120 of them were selected through purposeful sampling (60 extraversion and 60 introverted) and entered the study. By simulating the real environment of each person, they were exposed to 50, 60 and 70 dB for 40 minutes. During the encounter, the cognitive Performances of the subjects were examined using the integrated visual auditory continuous performance test. Data were analyzed using SPSS20 software, independent t-test and ANOVA. Results: The results showed that low frequency noise negatively affects the components of cognitive Performances and decreases from 50 to 70 dB with increasing noise pressure (p < 0.05). The study of the effect of personality type (introversion / extraversion) and gender showed that cognitive Performances were more affected in introversion and women (p < 0.05).Conclusion: The results of this study showed that the noise pressure level of the low frequency noise has different effects on the parameters of the cognitive Performances of extrovert and introverted individuals, and this negative effect on introverts is lower than the low frequency noise.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جلیل درخشان | jalil derakhshan
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

محمد بابامیری | mohammad babamiri
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

رستم گلمحمدی | rostam golmohammadi
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مجید معتمدزاده | majid motamedzadeh
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مریم فرهادیان | maryam farhadyan
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-373-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات