مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۵۳-۵۸

عنوان فارسی مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: افزایش مشارکت زنان در بازار کار یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی جهان است. در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه تعداد مادران باردار شاغل در صنایع، قابل توجه می باشد لذا مسائل مربوط به عوامل زیان آور شغلی زنان  مهم می باشد. این مطالعه، مقالاتی را که به بررسی عوارض مواجهه با صدای شغلی در بین زنان پرداخته بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. روش بررسی: داده های مورد نیاز از منابع و بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در دسترس، از طریق جستجوی کلید واژه های مواجهه شغلی، زنان، اثرات صدا و بارداری در بازه ی زمانی 1980 تا 2016، در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی Science Direct  ،Scopus, ISI،Pubmed  و داخلی Iranmedex  ،  Magiran وSID  بدست آمد. یافته ها: بررسی مطالعات نشان داد که  تفاوت هایی در بروز افت شنوایی و همچنین شرح وزوز گوش بین زنان و مردان وجود دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که تاثیر صدا در زنان، به عنوان یک ریسک فاکتور بروز بیماری های ایسکمیک قلبی و تغییر در سطح کورتیزول پلاسمایی، به طور قابل توجهی بالاتر از مردان است. همچنین مواجهه با صدا در دوران بارداری، با تغییر در سیستم غدد درون ریز مادر می تواند باعث کاهش رشد جنین شده و نیز ممکن است باعث افت شنوایی در نوزاد بعد از تولد شود. افزایش فشار خون ، بروز قاعدگی دردناک، اختلالات هورمونی و کاهش باروری از دیگر عوارض مواجهه زنان با صدا می باشد. نتیجه گیری: مواجهه زنان با صدای شغلی علاوه بر افت شنوایی و اثرات فیزیولوژیک اثرات اختصاصی نیز دارد که برای زنان در همه شرایط و بخصوص دوران بارداری می تواند عواقب بیشتری نسبت به مردان داشته باشد، لذا توجه به ویژگیهای فیزیولوژیک و حتی روانی زنان خصوصا زنان باردار در برنامه پایش سلامت شغلی و معاینات ادواری ضروری می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مواجهه شغلی، زنان، اثرات صدا، بارداری

عنوان انگلیسی A review of the auditory and non-auditory effects of exposure to noise on women's health
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Increasing women's participation in the labor market is one of the most important social phenomena in the world. Currently, the number of pregnant mothers working in industries in the developing countries is significant; therefore, there are always issues related to occupational hazards and pregnancy health. This study has analyzed articles that examined the complications of occupational noise exposure among women. Methods: To collect required data, available resources and electronic databases were used. To do so, keywords of occupational exposure, women, noise effects and pregnancy during1980 to 2016 were searched in international databases such as Science Direct, Scopus, ISI, Pubmed, and in internal databases, including Iranmedex, Magiran, and SID. Results: Studies have shown that there are differences in hearing loss as well as the description of tinnitus between men and women. Some studies have shown that the effect of sound in women, as a risk factor for the incidence of ischemic heart disease and changes in plasma cortisol levels, is significantly higher than that of men. Also, exposure to sound during pregnancy can lead to reduced fetal growth by altering the mother's endocrine system. And may also cause hearing loss in the baby after birth. Increased blood pressure, painful menstruation, hormonal disorders, and reduced fertility are other complications of exposure to women by voice. Conclusion: The present review article showed that the women's exposure to occupational noise has specific effects in addition to hearing loss and physiological effects which for women in all circumstances, and especially during pregnancy, can have more consequences than men. Therefore, it is essential to pay attention to the physiological and even psychological characteristics of women, especially pregnant women, in the occupational health monitoring program and periodic medical examinations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Occupational Exposure, Women, Noise Effects, Pregnancy

نویسندگان مقاله شیوا سوری | shiva soury
hamadan university of medical sciences
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

رستم گلمحمدی | rostam golmohamadi
hamadan university of medical sciences
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-274-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عوامل فیزیکی
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات