مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی ریسک احتمالی به روش آنالیز درخت خطای فازی بر پایه ی دو نوع توزیع امکان وقوع نقص در صنایع فرآیندی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ارزیابی ریسک احتمالی با استفاده از آنالیز درخت خطا یک ابزار موثر به منظور ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای خطرناک در صنایع فرآیندی شیمیایی می باشد. متاسفانه احتمال وقوع نقص رویدادهای پایه ای در صنایع فرآیندی اغلب در دسترس نمی باشند. هدف این مطالعه چگونگی محاسبه احتمال وقوع نقص رویدادهای پایه ای است، هنگامی که رویدادهای پایه ای داده های نقص دقیق ندارند. روش کار: در این مطالعه، چهارچوب ارزیابی ریسک پیشنهاد شده برپایه دو رویکرد فازی پایه پنج و شش مقیاسه بود. ابتدا دیاگرام درخت خطا با استفاده از روش های شناسایی ریسک ترسیم گردید. سپس با کاربرد دو نوع توزیع امکان نقص، احتمال وقوع نقص رویدادهای پایه ای محاسبه شد. در نهایت با استفاده از آنالیز میزان اهمیت، مجموعه های برشی حداقل بحرانی رتبه بندی گردیدند. یافته ها: نتایج نشان داد که احتمال های وقوع نقص محاسبه شده به وسیله رویکردهای پنج و شش مقیاسه برای 32 رویداد پایه ای به همدیگر نزدیک بوده اند. احتمال وقوع رویداد اصلی محاسبه شده با استفاده از رویکردهای پنج و شش مقیاسه به ترتیب 04 - 3/64E  و  04 - 4/76E   در سال بودند. بعد از رتبه بندی MCS ها بر پایه میزان اهمیت محاسبه شده آن ها، نقایص فرآیندی به عنوان علل بحرانی TE تعیین شده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که رویکرد فازی پایه به نظر می رسد جایگزین خوبی برای رویکرد متعارف FTA به منظور مقابله با رویدادهای پایه ای است که داده های نرخ نقص برای بدست آوردن احتمال وقوع نقص شان ندارند. این مطالعه سازگاری رویکرد فازی پایه برای ارزیابی احتمال های وقوع نقص رویدادهای پایه ای تایید کرده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قضاوت خبرگان، عدم قطعیت، منطق فازی، آنالیز درخت خطای فازی

عنوان انگلیسی Probabilistic risk assessment using fuzzy fault tree analysis based on two types of failure possibility distributions in process industries
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Probabilistic risk assessment using fault tree analysis is an effective tool to assess occurrence probability of hazardous events in chemical process industries. Unfortunately, the failure occurrence probability of the basic events are often not available in process industries. The aim of this study is how calculate basic events failure occurrence probability when basic events do not have precise failure data. Methods: In this study, the proposed risk assessment framework was based on five-scale and six-scale fuzzy-based approaches. Firstly, the fault tree diagram was constructed using the risk identification methods. Then, by applying the two types of failure possibility distributions, failure occurrence probability of the basic events were calculated. Finally, using the importance measure analysis, critical minimal cut sets were ranked. Results: Results show that the failure occurrence probabilities calculated by the five-scale and six-scale approaches for the 32 basic events were closed to each other. The occurrence probability of the top event calculated using the five-scale and six scale approaches were 3.64E-04 and 4.76E-04 at year, respectively. After ranking of the MCSs based on their calculated importance measures, the process failures have been determined as the critical causes of the TE. Conclusions: The results show that the fuzzy-based approach seems to be a good alternative for conventional approach of the FTA to deal with basic events which do not have failure rate data to obtain their failure occurrence probabilities. This study has validated the consistency of fuzzy-based approach, to assess basic events failure occurrence probabilities.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عباس بک بکی | abbas bakbaki
دانشگاه صنعت نفت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعت نفت (The petroleum university of technology)

نادر نبهانی | nader nabhani
دانشگاه صنعت نفت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعت نفت (The petroleum university of technology)

باقر انوری پور | bagher anvaripour
دانشگاه صنعت نفت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعت نفت (The petroleum university of technology)

غلامعباس شیرالی | gholamabbas shirali
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (Ahvaz jundishapur university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-324-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات