مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک در یک مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اختلالات اسکلتی عضلانیMSDs (musculoskeletal disorders) یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه می باشد. این اختلالات خسارات اقتصادی بالایی  دارند و نه تنها روی فرد، بلکه بر روی سازمان و جامعه تاثیر گذار است. از شیوه های ارزیابی بروز خطر  آسیب های اسکلتی – عضلانی ، روش REBA است که برای ارزیابی مشاغلی که دارای پوسچرهای دینامیک یا استاتیک طراحی شده است. روش بررسی:  این مطالعه از نوع مداخله‌ای می باشد که در ایستگاه های کاری اسلاید گیت و پلاستر زنی  یک شرکت تولیدی انجام گرفت. ارزیابی پوسچر قبل و بعد از مداخله به روش REBA و Man TRA انجام شد. جهت مداخله ارگونومیکی از اقدام اصلاحی مهندسی استفاده شد. یافته ها : یافته ها کاهش 63 و 64 درصدی سطح خطر در ایستگاه های پلاستر زنی و اسلاید گیت را به روش REBA  و نیز کاهش 47 و 56 درصدی امتیاز خطر تجمعی به روش Man TRA را در دو ایستگاه کاری مذکور نشان داد. همچنین اختلاف معنی داری بین امتیاز نهایی سطح ریسک در هر دو روش  REBA و ManTRA در دو حالت قبل و بعد از مداخله وجود داشت(0=p). نتیجه گیری : استفاده همزمان از روش Man TRA و REBA برای مشاغلی که علاوه بر درگیر بودن کل بدن فعالیت های دستی بیشتر زمان کار را شامل شده و مدت زمان فعالیت اهمیت زیادی دارد،مفید بوده و محدودیت های هر روش با استفاده از روش دیگر به حداقل خواهد رسید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله REBA ، ManTRA، ارزیابی پوسچر، ارگونومی، مداخله

عنوان انگلیسی The study of the effects of ergonomic interventions in a Steel Company
چکیده انگلیسی مقاله Introdaction: Musculoskeletal disorders MSDs is one of the most common causes of occupational injuries and disability in industrialized nations and developing countries. Musculoskeletal disorders have a high economic losses. . Musculoskeletal disorders not only impact on individuals, but also on organizations and community. Methods: This interventional study was conducted in the Tundish and Slide gate workstations of a steel company. To assess workers' postures, the REBA and ManTRA technique were applied before and after the intervention. After data analysis, corrective engineering measures implemented in two mentioned workstations.   Results: The findings showed a 63% and 64% reduction in risk level at Tandish and Slide Gate stations using the REBA method and a 47% and 56% reduction in ManTRA cumulative risk score at the Tandish and Slide Gate stations. Also data analysis showed that mean intensity of risk level score in the Tandish and Slide Gate stations using the REBA and ManTRA technique before and after the intervention were significant.   Conclusions: The simultaneous use of the ManTRA and REBA methods is beneficial for occupations which the entire body is involved and more activity is manual as well as Occupations that work duration is important and limitation each method will be minimized using another method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله REBA, Man TRA, Posture assessment, Ergonomics, Intervention.

نویسندگان مقاله فاطمه رستمی | fatemeh rostami
hamedan- hamedan university of medical science- department of occupational health engineering
همدان - دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مجید معتمد زاده طرقبه | majid motamedzadeh torghabeh
hamedan- hamedan university of medical science- department of occupational health engineering
همدان - دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

رضا غیبی | reza gheibiنشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-283-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات