مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین حداکثر اکسیژن مصرفی با پایداری و قدرت نیروهای چنگشی در مونتاژکاران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: چنگش قدرتی و ظریف به عنوان نشانه ای از سلامت عمومی محسوب میگردد و عملکرد دست را ارزیابی میکند. باتوجه به  شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار (WMSDS) به دلیل متناسب نبودن کار با کارگر و با توجه به قابل پیشگیری بودن بیماریهایی که در اثر این عدم تناسب ایجاد میشود، برآن شدیم رابطه بین حداکثر اکسیژن مصرفی ( Vo2max) با پایداری و قدرت چنگش و نیشگون را بررسی نماییم.  روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی بین120 نفر از مونتاژکاران  مرد با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. جهت تعیین Vo2max، قدرت و پایداری چنگش و نیشگون به ترتیب از تست پله، دینامومتر و پینچ گیج استفاده شد. پایداری چنگش با مشخص کردن حداکثر زمانی (برحسب ثانیه) که فرد قادر به ادامه یک سوم حداکثر انقباض ارادی بود، تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه20 و ضریب همبستگی پیرسون  انجام و 0/05P value <   معنادار تلقی گردید. یافته ها : طبق نتایج مطالعه، بین Vo2max با قدرت و پایداری چنگش و نیشگون رابطه مستقیمی وجود داشت(0/05  P value <). ضمنا بینBMI ، سن و قد با  قدرت چنگش و نیشگون و Vo2max رابطه مستقیمی مشاهده شد(0/05  P value <)ولی بین  BMI و قد با پایداری چنگش رابطه ای یافت نگردید(0/05< P value). همچنین سن با پایداری چنگش و نیشگون رابطه مستقیم داشت(0/05 P value <). نتیجه گیری: طبق نتایج در مشاغلی که نیازمند پایداری و قدرت بالای چنگش و نیشگون هستند، لازم است، از افرادی با Vo2max بالا استفاده شود تا به دنبال آن شاهدکاهش بیماریهای اسکلتی عضلانی ناشی از کار و افزایش بهره وری باشیم
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قدرت و پایداری چنگش و نیشگون، Vo2max، تست پله، مونتاژکاران

عنوان انگلیسی The relationship between maximum oxygen consumption with strength and endurance of hand grip powers in assembly workers
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Grip and pinch strength assess the function of hand and is considered as a sign of general health. Considering the high prevalence of related-work musculoskeletal disorders (WMSDs) due to the incongruity of work with the workers and preventability of diseases that are caused by such incongruity, we decided to study the relationship between maximum oxygen consumption (Vo2max) and with grip and pinch strength and endurance. Methods: This cross-sectional study was performed among 120 men assembly workers by means of simple random sampling. To assess the Vo2max, grip and pinch strength and endurance, the Step Test, dynamometer and pinch gauge were respectively used. Participant's grip endurance was specified through determining the maximum time (in seconds) that he could continue applying one third of the maximum voluntary contraction. Data analysis was carried out by using SPSS version 20 and Pearson correlation coefficient It is noteworthy to mention that P value < 0.05 was considered significant. Results: The findings of the study indicate that there is a direct relationship between the Vo2max and grip strength and endurance, pinch strength and endurance P value < 0.05. It was also found that there is a direct relationship between BMI, age and height with grip and pinch strength and Vo2max P value < 0.05. But, no relationship was observed between the BMI and height with grip endurance P value ˃0.05. Also there is a direct relationship between age with grip and pinch endurance P value < 0.05. Conclusion: In jobs that require high grip and pinch strength and endurance it is necessary to employed those with high Vo2max so that WMSDs would be prevented and increased efficiency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا اردودری | zahra ordudari
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

احسان الله حبیبی | ehsanollah habibi
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

جواد غلامیان |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

اکبر حسن زاده | akbar hassanzadeh
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-299-2&slc_lang=en&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات