اندیشه سیاسی در اسلام، جلد ۳، شماره ۱۰، صفحات ۱۲۵-۱۴۴

عنوان فارسی جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه
چکیده فارسی مقاله خشونت مقدس در دنیای معاصر اسلامی و زمینه تحول در صورتبندی آن، موضوع این مقاله است. نکته مهم این پژوهش، نشان دادن فرایند تصریح بر جهاد و گذر از آن و روی‌آوری به اندیشه تکفیر،‌ تا نفی تکفیر است. به دیگر سخن، در مواجهه با جهان معاصر تا آنجا که اندیشه این متفکران ناظر به تقابل با دنیای مدرن و مشرک غربی است و خود را در وضعیتی متصور می‌کند که امکان هماوردی برایش ممکن است، جهاد را ترغیب می‌کند؛ اما گویی متناسب با زمان و پذیرش برتری این دیگری نسبت به مسلمانان از سوی این دسته از اندیشمندان، بویژه در عرصه نظامی به جای اندیشه جهاد ، اندیشه خشونت مقدس از طریق پرداختن به دشمن داخلی (منافق، مفسد، مرتد، سکولار و ...) جایگزین شده است و با آگاهی از اینکه دنیای غرب از همین اقدام نیز دستمایه می‌سازد و به مقابله با کیان مسلمانان می‌پردازد، این روش نیز به کناری نهاده شده است و همزیستی دستمایه حضور و نمایش «خود» در جهان معاصر شده است. این موضوع به شیوه تحلیل فلسفی و با بررسی دو رویه خشونت مقدس، یعنی جهاد و تکفیر در آرای تنی چند از متفکران معاصر جنبش اخوان المسلمین پی گرفته شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Jihad and Takfir in Islamic World: From Fiqh-al-Khilafa to Fiqh-al-Maslaha
چکیده انگلیسی مقاله The topic of this article is the holly violence in the contemporary Islamic world and also its developments in formulation. What is really important in this research is to clarify the parts of Jihad and afterward clarifying the Takfiri beliefs and at last negation of Takfir. In other words the thinkers who have beliefs against modern and western countries and also believe in competing with them urge the Jihad. According to the time and acceptance of superiority of the "other" to  uslims from this group of thinkers, specifically in military fields rather than Jihadi thoughts, the idea of holly violence was replaced by addressing the internal enemy (hypocritical, corrupt, apostate, secular, etc). Also it is important to know that the west is prepared to make use of this idea against Muslims as well. This process has put aside already and now it is the coexistence which let the "self" grow and become clear in today's world. To analyze this issue the philosophical analysis approach is used by reviewing the two processes of holly violence: Jihad and Takfir gathered from the ideas of some of the great contemporary thinkers of Muslim Brotherhood Group (Ikhwan al muslimin)
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرتضی بحرانی |
استادیار گروه مطالعات آینده نگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


نشانی اینترنتی http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_50222_14c9f800b3fa7e97387446617a84d3c2.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات