اندیشه سیاسی در اسلام، جلد ۳، شماره ۱۰، صفحات ۱۰۹-۱۲۴

عنوان فارسی افراط گرایی در جهان عرب زمینه های فکری و عوامل خارجی
چکیده فارسی مقاله بنیاد گراییرا می توان دفاع از سنت به روش سنتی تعبیر کرد. در این راستا جریانات بنیادگرا به شدت به صحت تفاسیر خود از آموزه های دینی باور دارند. در رابطه با چرایی شکل گیری جریانات بنیادگرا دو دسته عوامل قابل ذکر هستند؛ به لحاظ داخلی می توان تحولات درونی جهان عرب مانند دموکراسی های ناقص و اندیشه پردازی های رادیکال و سطحی اندیشمندانی چون سید قطب را اشاره کرد، اندیشمندانی چون سید قطب ضمن رد هرگونه اجتهاد وعقل گرایی، بر نص وسنت تأکید دارند. اما به لحاظ خارجی مهم ترین عامل تأثیرگذار را می توان سیاست های اسرائیل و غرب به سرکردگی آمریکا معرفی کرد که نمونه عینی و بارز آن  اشغال عراق توسط آمریکا و کمی دور تر اشغال افغانستان از سوی شوروی می باشد که در این باره غرب با در آغوش کشیدن و تجهیز نیروهای جهادگر و افراطی منافع مدنظرخودش را اجرایی کرد. با توجه به این موارد نگارندگان پژوهش حاضر با به کار گیری روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به چرایی این سؤال هستند که چه عواملی زمینه ساز ایجاد و گسترش جریان های افراطی در جهان اسلام شده است و اینکه چه راه کاری را می توان جهت مقابله با این جریانات انحرافی در پیش گرفت؟ یافته های حاصل از پردازش فرضیه حاکی از آن  است که نقش نیروهای فرامجموعه ای مانند آمریکا و سطحی نگری نیروهای اسلام گرا مهمترین دلایل ایجاد و گسترش این جریانات می باشد. به نظر می رسد تقابل نظامی بی نظمی و آشفتگی بیشتر را در پی خواهد داشت،  در واقع  راه کار مناسب وحدت جهان اسلام و بازاندیشی در تفکرات رادیکال اندیشمندان عرب است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افراطی گری، سلفی گری، سید قطب، بنیادگرایی، آمریکا،

عنوان انگلیسی Extremism in the Arab World The intellectual fields and external factors
چکیده انگلیسی مقاله Traditionally, fundamentalism can be defined as a defense against tradition. In this field fundamentalist groups strongly believe in the accuracy of their interpretations of religious teachings. Two factors worth notifying as reasons for formation of fundamentalist: internally, the changes in the Arab world such as imperfect democracies and also radical and shallow ideation of thinkers such as Sayyid Qutb could be noticed. Thinkers like him had always followed the fundamentals and Rejected any discretion and rationalism. And externally, the most important factor to be mentioned is Israel's and western politics Led by America. The clear example of it is the invasion of Iraq and also a little earlier the invasion of Afghanistan by Soviet ::union::. In the examples mentioned western countries by supporting the Jihadists and extremists tried to reach their goals in the region. Due to this the authors using descriptive-analytic method are trying to answer the question what factors underlie the creation and growth of extremists in the Islamic world and also what is the best way to stop these deviant groups? The results of processing hypothesis shows the role of the superset groups such as America and the superficiality of the Islamists view are of the most important reasons of creation and growth of these groups. And also military confrontation would led to a chaos; in fact the best policy is the unity of Islamic World and rethinking the ideas of radical Arab thinkers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Extremism, Salafism, Sayyid Qutb, Fundamentalism, America

نویسندگان مقاله عبدالمجید سیفی |
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (Grand ayatollah borujerdi university)

مهرداد عله پور | عله pour
دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)

معصومه میرزایی |
دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)


نشانی اینترنتی http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_50220_7ccf00af7b9a0cd2b255799c5923df55.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات