اندیشه سیاسی در اسلام، جلد ۳، شماره ۱۰، صفحات ۷۵-۱۰۷

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر شکل گیری افرا طگرایی سلفی در جهان اسلام
چکیده فارسی مقاله بنیادگرایی و افراطی‌گری خشونت‌آمیز ناشی از آن، که به یکی از پدیده‌های تهدیدکننده صلح در جهان تبدیل شده است، همچون هر پدیده دیگر در جوامع انسانی، حاصل علل مختلف در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. بنیادگرایی و افراطی‌گری، تنها خاص جهان اسلام نبوده و در میان دیگر ادیان نیز دیده می‌شود. اما به طور ویژه در جهان امروز، بنیادگرایی و افراطی‌گری سلفی اسلامی است که با وجوه خشونت‌آمیز خود برجسته شده و صلح جهانی را تهدید می‌کند، به طوری که با وجود آن، آرمان جهانی عاری از خشونت، در حال حاضر دست‌نیافتنی به نظر می‌آید. هدف این مقاله که با روشی تاریخی- توصیفی به انجام رسیده است، آن است که نشان دهد که عوامل ایجاد این نوع افراط‌گرایی بر خلاف آنچه در رسانه‌های داخلی و خارجی تبلیغ می‌شود، تنها خارج از جهان اسلام بویژه غرب و یا تنها در میان اهل سنت در جهان اسلام نبوده است. از این رو پرسش اصلی مقاله این است که علل شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی چیست و این علل چه تاثیری بر صلح جهانی داشته است؟ نتیجه کلی مقاله نیز آن است که مجموعه عوامل داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف در تعامل و تقابل با یکدیگر موجب شکل‌گیری افراط‌گرایی سلفی خشونت‌ورز شده است که پیامد‌ آن، دور بودن صلح جهانی در آینده‌ای نزدیک برای جامعه بشری است.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Factors Affecting the Formation of Salafist Extremism in the Islamic World
چکیده انگلیسی مقاله Fundamentalism which creates violent extremism has become one of the phenomena threatening peace in the world. Like any other phenomenon in human societies, it is the result of various social, political, cultural and economic causes. The fundamentalism and extremism do not only exist in the Islamic World, they are visible in other religions as well. But specifically in today's world, Islamic fundamentalists and Salafi extremists which are known for their violence and also as a threat to world peace in a way that reaching an ideal world free of violence seems impossible and unattainable. This article with historical-descriptive method, tries to show the roots of Islamic fundamentalism and Salafi extremism which do not belong only to Islamic World or even to Western World. As the result the author wants to prove that a combination of internal and external factors in different fields in contraction with each other led to these groups and as a result a world without global peace soon in the future.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حامد عمویی |
عضو دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
سازمان اصلی تایید شده: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

الهام حسین خانی |
دانشجوی دکتری گروه روابط بین الملل، واحد خوراسگان اصفهان


نشانی اینترنتی http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_50237_611dc41b505f9455bb0a17df4acc40a5.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات