اندیشه سیاسی در اسلام، جلد ۳، شماره ۱۰، صفحات ۲۹-۵۳

عنوان فارسی دین و صلح بی نالمللی: با اشاره به نقش هنجارهای اسلامی در صلح بی نالمللی
چکیده فارسی مقاله از دهه‌های پایانی سده بیستم نشانه‌های تقویت جایگاه دین در تئوری روابط بین‌الملل نمایان‌تر شده است. از یک سو، واقعیت روابط بین‌الملل تحت تأثیر کارگزارانی قرار گرفته که با گرایش‌های دینی وضع موجود را به چالش می‌کشند و از سوی دیگر، در عرصه نظری نیز جریان مسلط روابط بین‌الملل آماج چالش‌های معرفت‌شناختی‌ای قرار گرفته که بر ضعف و ناکارآیی عقل‌گرایی، پوزیتیویسم، و ماتریالیسم در رسیدگی به مسایل و مشکلات روابط بین‌الملل تأکید می‌کنند. یکی از موضوعات مهمی که پرداختن به آن در تئوری روابط بین‌الملل ضرورت دارد، رابطه بین دین و صلح بین‌المللی است. سؤال اصلی مقاله این است که دین در ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی چه نقشی دارد و بالاخص هنجارهای اسلامی چگونه می‌توانند به استقرار صلح بین‌المللی کمک کنند. در پاسخ، ایده استفاده از دین به مثابه عامل برقراری صلح مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، به عنوان مطالعه موردی به برخی هنجارهای صلح‌گرا در دین اسلام اشاره خواهد شد. این مقاله به لحاظ نظری، به جریان انتقادی روابط بین‌الملل اتکا دارد و از این رو منتقد جریان‌های فکری پوزیتیویست است. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Religion and international peace Referring to the role of Islamic norms in international peace
چکیده انگلیسی مقاله The signs of strengthening the roles of religion in international relations theory have become more clarified since the last decades of twentieth century. The reality of international relations has been affected by some agents with religious tendencies who are challenging the current situation; on the other hand in the theoretical aspect the mainstream of international relations are targeted by epistemological challenges which highlighting the weakness and inefficiency of rationalism, positivism and materialism in solving the issues of national relations. The relation between religion and international peace is one of the most important issues which must be studied in the theory of international relations. The main question of this article is what is the role of religion in creating international peace and security? And specifically how can Islamic norms help establishing international peace? As the answer the idea of using religion as factor for creating peace would be reviewed. In the end as a case study some of the peace-oriented norms will be pointed out. Theoretically this article is relying on a critical flow in international relations so it has critical views against positivism.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالله قنبرلو |
دانشیار گروه روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نشانی اینترنتی http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/article_50221_7665adedb3a366a0fe4e6889942d64d6.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات