مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی روشنایی عمومی و موضعی و بررسی ارتباط آن با وضعیت‌های اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ روشREBA در آرایشگاه‌های زنانه شهر همدان
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: کار طولانی، ابزار نامناسب و غیر­استاندارد و نیز نور ناکافی محیط، از جمله عوامل ایجاد وضعیت­های ناراحت­کننده کاری در آرایشگران است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی روشنایی عمومی و موضعی و بررسی ارتباط آن با وضعیت­های اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ روش REBAدر آرایشگاه‌های زنانه شهر همدان انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در 50 آرایشگاه زنانه با­ وجود 100 زن شاغل، و به صورت مقطعی انجام شد. جهت اندازه­گیری شدت روشنایی عمومی و موضعی از نورسنج مدل Hagner ECI و برای بررسی وضعیت­های انجام کار از روش ارزیابی سریع کل بدن (REBA) استفاده شد. داده‌های مطالعه توسط نرم­افزار آماری SPSS 21 تحلیل شد. یافته‌ها: شدت روشنایی عمومی (72%) و شدت روشنایی موضعی (97%)، اکثر آرایشگاه­ها کمتر از حد­ الزامی بود. طبق نتایج ارزیابی پوسچر روش (REBA)، 26% افراد در معرض ریسک بالا و 5/12% در معرض ریسک بسیار بالا قرار داشتند. آزمون ANOVA ارتباط بین شدت روشنایی عمومی و نمره ریسک پوسچر افراد برای فعالیت­های پیرایش ابرو و صورت را تایید نمود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: در اکثر آرایشگاه‌ها شدت روشنایی عمومی و موضعی از حد مجاز (الزام) کشوری کمتر، و دارای وضعیت نامناسبی از لحاظ کمی و کیفی بود. از طرفی با توجه به سطح خطر ارگونومیک بدست آمده، لازم است ضمن توجه به اصلاح سیستم روشنایی مصنوعی این اماکن، آموزش­های کافی جهت پیشگیری از اختلالات ارگونومیک مرتبط با آن در آرایشگران مد­نظر قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روشنایی عمومی، روشنایی موضعی، آرایشگاه‌ زنانه، REBA

عنوان انگلیسی Assessment of general and local lighting and its relationship with postural status assessed by REBA in Hamadan’ hair salons
چکیده انگلیسی مقاله Background and objective: long term work, nonstandard and improper tools, and inadequate lighting in the workplaces are important factors which resulted in awkward postures in hairdressers. The present study was performed to assess general and local lighting and investigate its relationship with postural status assessed by Rapid Entire Body Assessment (REBA) method in Hamadan’ hair salons. Material and methods: in this descriptive analytical study, 100 hairdressers who worked in 50 hair salons were studied. The local and general lighting was measured using a Hanger ESI photometer. The hairdressers’ postures were assessed using REBA method. Data were analysed using version 21.0 of the SPSS/PC statistical package. Results: in 97 and 72% of the studied hair salons, local and general illuminance levels were lower than the occupational exposure limit, respectively. REBA assessment indicates that 26 and 12.5% of the studied subjects fell in to high and very high risk levels, respectively. ANOVA test showed significant relationship between general illuminance and the REBA scores in face and eyebrow makeup tasks (p< 0.05). Conclusions: in most of the hair salons, local and general illuminance was lower than the Iranian occupational exposure limit and it had not a suitable condition in term of quality and quantity. According to the obtained risk levels, the modification of lighting systems of the hair salons and training of the hairdressers are recommended to prevent ergonomic disorders in hairdressers. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله general lighting, local lighting, hair salon, REBA

نویسندگان مقاله رستم گلمحمدی | rostam golmohammadi
hamadan-meidan pajohesh-roberoei parke mardom-university of medical of sciences of hamadan
همدان-میدان پژوهش-مقابل پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

زهرا چهاردولی | zahra chahardoli
hamadan-meidan pajohesh-roberoei parke mardom-university of medical of sciences of hamadan
همدان-میدان پژوهش-مقابل پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مجید معتمدزاده طرقبه | majid motamedzade
hamadan-meidan pajohesh-roberoei parke mardom-university of medical of sciences of hamadan
همدان-میدان پژوهش-مقابل پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مریم فرهادیان | maryam farhadian
hamadan-meidan pajohesh-roberoei parke mardom-university of medical of sciences of hamadan
همدان-میدان پژوهش-مقابل پارک مردم-دانشگاه علوم پزشکی همدان-دانشکده بهداشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-292-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات