مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو شهر همدان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مواجهه مدوام با سرما یک عامل مخاطره آمیز در محیط های کاری در فصول سرد است. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص های استرس سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین مکانیک خودرو در فصول سرد صورت گرفت. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در زمستان 1395 بر روی 50 نفر از شاغلین مکانیک خودرو شهر همدان انجام شد. روش انتخاب و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. پاسخ های فیزیولوژیک بدن در حین انجام فعالیت روزانه مطابق با روش استاندارد 9886ISO اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری میزان درصد چربی بدن از کالیپر مدل 01128 استفاده شد. همچنین مقاومت حرارتی لباس کارگران برحسب کلو نیز با استفاده از استاندارد 9920ISO تعیین شد. پارامتر های محیطی هوا از جمله دمای خشک و سرعت جریان هوا نیز به طور همزمان اندازه گیری گردید. براساس پارامترهای محیطی شاخص های استرس سرمایی از جمله شاخص خنک کنندگی باد و دمای معادل خنک کنندگی تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار21 SPSS صورت گرفت. یافته ها: در محیط کار شاغلین مکانیک میانگین شاخص خنک کنندگی باد 47/679 ± 489/97 کیلوکالری بر مترمربع در ساعت، دمای معادل خنک کنندگی 1/869 ± 13/78 درجه سانتی گراد و شاخص حداقل عایق مورد نیاز 0/246 ± 2/04 کلو بدست آمد. با توجه به نتایج شاخص های استرس سرمایی، شاغلین در مواجهه با استرس سرمایی قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین رابطه معنی داری وجود دارد (0/05P<)، با توجه به ضریب همبستگی بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیک، شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز بالاترین همبستگی را با پاسخ های فیزیولوژیک بدن شاغلین نشان داد. بین درصد چربی بدن شاغلین با دمای عمقی بدن نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت (0/314 r= , 0/05P<). نتیجه گیری: نتایج تایید نمود شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز دارای قابلیت اطمینان بیشتری برای تعیین سطح استرس سرمایی در بین شاغلین مکانیک خودرو است. علاوه براین درصد چربی بیشتر بدن منجر به افزایش قدرت تحمل سرمای شاغلین شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص های استرس سرمایی، پاسخ های فیزیولوژیک، کارگران مکانیک

عنوان انگلیسی Study of exposure to cold stress and body physiological responses in auto mechanic employees in Hamadan city
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Continuous exposure to cold air is considered to be a hazardous agent in the workplace in cold seasons. This study aimed to determine the level of cold stress and relation with physiological responses in auto mechanic employees. Method: This cross-sectional study was conducted in the winter of 1395 on auto mechanic employees in Hamadan city. Physiological responses during daily activity were measured in accordance with ISO 9886 standard method. Environmental air measures like air temperature and air velocity were measured simultaneously and cold stress indexes were also determined. Data was analyzed using SPSS 21 software. Result: The result showed that mean wind chill index, equivalent chill temperature and required clothing insulation were 489.97±47.679 kcal/m2.h, 13.78± 1.869 0c and 2.04 ± 0.246 clo, respectively. According to the results of cold stress indexes, the studied employees are exposed to cold stress. Pearson correlation test showed that there are significant relationship between cold stress indexes with physiological responses (p< 0.05), however, IREQ min showed more correlation than the others. There is also a significant relationship between body fat percentage and deep temperature (p< 0.05, r=0.314). Conclusion: The result confirmed that IREQ min index has high validity for estimation of cold stress among auto mechanic employees. Moreover, the increase of body fat percentage leads to an increase of cold tolerance power of employees.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کیوان ساعدپناه |
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

محسن علی آبادی |
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

مجید معتمد زاده |
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)

رستم گلمحمدی |
علوم پزشکی همدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی همدان (Hamadan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-194-6&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات