مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی سنجش رضایتمندی دانشجویان از صندلی های آموزشی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به تأثیر رضایت از تجهیزات آموزشی و احساس راحتی و آرامش در حین حضور در کلاس درس بر یادگیری، تمرکز و افزایش بهره ­وری، لزوم وجود یک پرسش­نامه با روایی و پایایی مناسب­­ جهت تعیین رضایت­مندی دانشجویان از صندلی­ های آموزشی احساس می­شود. لذا هدف مطالعه­ ی حاضر طراحی و اعتبارسنجی پرسش­نامه­ی رضایت­مندی دانشجویان از صندلی ­های آموزشی بود. روش بررسی: این مطالعه­ ی توصیفی در دو فاز طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسش­نامه­ ی رضایت­مندی و تعیین نقطه برش آن در سال 1395 انجام گرفت. به­ منظور بررسی روایی محتوایی، از دو ضریب CVR و CVI و جهت تعیین پایایی بیرونی و درونی، از روش آزمون-بازآزمون و آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تعیین حساسیت، ویژگی و نقطه برش نیز از منحنی ROC استفاده گردید. یافته ­ها: شاخص روایی محتوا 0.798 محاسبه شد که این عدد یک عدد قابل قبول برای پرسش­نامه می­ باشد. آلفای کرونباخ 0.799 و همبستگی بین سؤالات در سری اول و دوم در سطح معناداری قابل قبول بود (0.825=r با 0.000=p-value). در تست تشخیصی ROC، نقطه­ی برش با حساسیت و ویژگی 80.9% و 46.2%، 35.5 به­دست آمد و سطح زیر منحنی در این نقطه برش 0.65 بود. نتیجه­ گیری: بنا بر نتایج این مطالعه، در بررسی شاخص ­های روایی و پایایی مرتبط با پرسش­نامه­ی محقق­ ساخته­ ذکر شده مشخص گردید که این پرسش­نامه از روایی و پایایی مناسبی در بررسی میزان رضایت­مندی از صندلی آموزشی برخوردار می­باشد و حتی می­توان از آن جهت ارزیابی هر گونه صندلی اداری، دانش ­آموزی استفاده نمود. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روایی، پایایی، رضایت، صندلی

عنوان انگلیسی Evaluation the reliability and validity of students' satisfaction questionnaire from training chairs
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Given that the satisfaction from educational facilities and feel comfort and relax in classroom can affect on learning, focus and increase productivity, so the necessity for a questionnaire with appropriate validity and reliability to determine students' satisfaction from training chairs has been felt. therefor the aim of this study was to design and validate of students' satisfaction questionnaire from training chairs. methods: this descriptive study was performed in two phases of designing and considering the validity and reliability of satisfaction questionnaire and determining its cut point in 2016. to determine the content validity of questionnaire, CVR and CVI indices were used and to determine the external and internal reliability, test-retest method and cronbach's alpha were used. also ROC curve was used to assess the sensitivity, specificity and cut point. results: content validity index was calculated 0.798 that is an acceptable nmber for questionnaire. cronbach's alpha was 0.799 and correlation between the questions in first and second series was in a acceptable significant level (r=0.825, p-value=0.000). in ROC diagnostic test, cut point was reported 35.5 with sensitivity and specificity 80.9% and 46.2% respectively and sub curve area in this cut point was 0.65. conclusion: according to this study's results, in investigating the validity and reliability indices of questoinnaire developed by the researcher was noted that this questionnaire have a proper validity and reliability to assess students' satisfaction from training chairs and can be used to assess any office and student chairs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Validity, Reliability, Satisfaction, Chair

نویسندگان مقاله سمیرا انصاری | samira ansari
qazvin, bahonar blvd, qazvin university of medical scienses, faculty of health
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

عطیه سادات قاضی | atiye sadat ghazi
qazvin, bahonar blvd, qazvin university of medical scienses, faculty of health
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

سکینه ورمزیار | sakineh varmazyar
qazvin, bahonar blvd, qazvin university of medical scienses, faculty of health
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-370-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات