طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۸۸-۹۹

عنوان فارسی بررسی شیوع دردهای خیالی در بیماران دچار ضایعه نخاعی
چکیده فارسی مقاله این مطالعه مشاهده ای، توصیفی و مقطعی با حجم نمونه 270 بیمار دچار ضایعه نخاعی در شهر تهران طی سال 1384 که شامل دو گروه جانبازان ومعلولین بوده اند، انجام شده است. میانگین سنی افراد 2/12± 8/37 سال بوده و 3/26% مؤنث و 7/73% مذکر بودند. در 4/17 % ضایعه نخاعی در سطح گردنی، 5/41 % سینه ای، 1/38 % کمری و 3 % دم اسبی بود. نوع ضایعه در 3/76 % کامل و در 7/23 % ناکامل بود. طول مدت ضایعه در3/19 % کمتر از 5 سال، در 9/11 % 5 تا 10 سال و در 9/68 % بالای 10 سال بود. درد خیالی در زیر سطح ضایعه در 89 نفر (33 %) از بیماران وجود داشت که بدین ترتیب 26% از جانبازان و 37% از معلولین چنین دردی را گزارش می نمودند. در این مطالعه ارتباط آماری معنی داری بین تأهل، سن و طول مدت ضایعه با وجود درد خیالی مشاهده گردید (05/0>P). در انتها باید گفت که میزان شیوع دردهای خیالی در این مطالعه نسبت به کلیه مطالعه پیشین پایینتر است و هیچ بیماری به هیچ یک از درمانها پاسخ مناسبی نداده است که می تواند ریشه در فیزیوپاتولوژی این نوع درد در مقایسه با سایر انواع دردهای ناشی از قطع نخاع داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شیوع،ضایعه نخاعی،درد خیالی

عنوان انگلیسی Frequency of Phantom Pain among patients with Spinal Cord Injury
چکیده انگلیسی مقاله Summary: Background: Patients with spinal cord injury (SCI) usually have permanent and often devastating neurologic deficits and disability and pain (1). According to the National Institutes of Health, "among neurological disorders, the cost to society of automotive SCI is exceeded only by the cost of mental retardation"(2). Neurogenic pain constitutes one of the enigmatic clinical syndromes faced by patients, clinicians, and researchers (3). Materials and Methods: Current observational descriptive cross-sectional survey is performed among 270 patients with spinal cord injuries including veterans and non-veteran disabled subjects in Tehran-City during 2005. Results: Mean age of the subjects was 37.8±12.2 years. 26.3% were female and 73.7% were male. 17.4% had spinal cord injury in cervical level, 41.5% thoracic, 38.1% lumbar, and 3% Quada Equina level. 76.3% had complete and 23.7% incomplete injuries. 19.3% had injury duration of less than 5 years, 11.9% between 5 to 10 years, and 68.9% upper than 10 years. Phantom pain below the lesion level was present in 89 patients (33%) that included 26% of veterans and 37% of non-veterans. There was a statistically significant association between age, marital status, and injury duration with having phantom pain (P< 0.05). Conclusion: it is concluded that frequency of phantom pain in current study is less than all of previous studies and our patients were totally resistant to analgesic treatments which may be due to physiopathologic basis of such pains in comparison with other pains due to spinal cord injuries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, Frequency, Phantom Pain, Spinal Cord Injury

نویسندگان مقاله هادی شجاعی | hadi shojaei
خیابان مقدس اردبیلی،کوچه فرخ،پلاک17111111

علیرضا جعفری | alireza jafari


سیده شهره ولایی | shohre valaeiنشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-17-1&slc_lang=en&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41441.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات