طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۶۰-۷۵

عنوان فارسی فرایند اثربخشی رواندرمانی پویشی/ تجربی تسریع شده در افسردگی اساسی
چکیده فارسی مقاله هدف با توجه به اهمیتی که روان ‌ درمانی های پویشی در درمان اختلا لات روانپزشکی دارند و به خصوص توسعه فزاینده ای که روان ‌ درمانی های پویشی کوتاه مدت در سالهای اخیر پیدا کرده اند پژوهش حاضر به اثر بخشی یک نوع از این درمان ها به نام رواندرما نی پویشی/تجربی تسریع شده( AEDP ) بر افسردگی اساسی پرداخته و نقش مکانیزم های دفاعی کلاسیک وتاکتیکی را در فرایند درمان مورد بررسی قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه تک آزمودنی با حجم نمونه 6 بیمار ( شامل 2 مرد و 4 زن) می ‌ باشد. مداخلات بر اساس طرح چند خط پایه ‌ ای از نوع بین آزمودنی سازماندهی شد. میانگین سنی بیماران 28 سال بود. همه بیماران، در دو مرحله مجزا مبتلا به افسردگی اساسی تشخیص داده شدند: ارزیابی اولیه توسط یک روانپزشک برای بررسی محور I و II ، و ارزیابی دیگر برای اعمال دقیق ‌ تر معیارهای شمول و خروج توسط پژوهشگر و با استفاده از مصاحبه تشخیصی ساختار SCID) ) انجام گرفت. یافته ها تحلیل داده ها نشان داد میزان افسردگی( BDI ) و سازگاری اجتماعی( SAS ) به شکلی معنی دار قبل حین و پس از درمان تفاوت دارند. میزان استفاده از مکانیسمهای دفاعی تاکتیکی نیز در سه مرحله مذکور تفاوت معنی دار دارد .ولی مکانیسم های دفاعی کلاسیک در سه سطح پخته نوراتیک و نا پخته تفاوت معنی داری نشان ندادند. نتیجه گیری روان ‌ درمانی پویشی/تجربی تسریع شده ( AEDP ) بر کاهش علایم اقسردگی اساسی به شکل معنی داری اثر بخش است ، در حالیکه قدرت تغییر مکانیزم های دفاعی کلاسیک را در طی 20 جلسه درمان دارا نمی باشد ولی می تواند بکار گیری مکانیسمهای دفاعی تاکتیکی را در حد معنی دار کاهش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Process of effectiveness of accelerated experiential dynamic psychotherapy
چکیده انگلیسی مقاله Objectives : Regarding to importance of Dynamic Psychotherapies in treatment of psychiatric disorders, especially their increased development in recent years the purpose of this study was to investigate the efficacy of one kind of short term dynamic psychotherapy called Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) on major depression and the role of classic and tactical defense mechanisms (as mediators) in the process of change. Materials & Methods : Current study is a single subject design with a sample size of six patients (2 male, 4 female). Interventions are arranged based on multiple baselines, across subject design. Patients were on average 28 years old . All patients were diagnosed with major depression in two separate interviews by a psychiatrist for a preliminary evaluating axis I & II and through using the SCID by researcher for implement inclusion /exclusion criteria accurately. Analysis was carried out visually and with non parametric ANOVA (friedman). Results: analysis of data demonstrated that, scores of depression (BDI) and social adjustment (SAS) were significantly different in three phases of pre, during and post treatment. Also there was significant difference between average scores of tactical defense mechanisms in these phases. But there were no difference between average scores of classical defense mechanisms in these phases. Conclusion: AEDP was significantly effective in reducing depression symptoms and using tactical defense mechanisms .but AEDP was not effective on classic defense mechanisms in 20 therapeutic sessions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعید محمد | saeed mohammad


علیرضا جزایری | alireza jazayeri


بهروز دولتشاهی | behruz dowlatshahi


امید رضایی | omid rezaei


عباس پورشهباز | abbas pourshahbazنشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-76-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41439.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات