طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۴۶-۵۹

عنوان فارسی بررسی همگیر شناسی سوء مصرف و وابستگی به
چکیده فارسی مقاله مقدمه:جانبازان گروهی از اعضا هستند که به دلیل آسیب‏های جسمی، نیاز به سازگاری جدید با وضعیت فیزیکی خود و محیط اجتماعی دارند. از طرفی چون هرگونه تغییر درانسان منجر به ایجاد فشار روانی می شود، جانبازان برای مقابله با آسیب‏های جسمانی و استرس‏های ناشی از آن از مجموعه داروهای روان‏گردان و مواد مخدر استفاده می کنند. هدف:هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع اعتیاد در جانبازان شهر کرمان و تعیین همبسته‏های مرتبط ازقبیل درصد جانبازی، نوع مجروحیت، سن و ... روش:این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی و به لحاظ روش شناسی در حوزه پژوهش‏های پیمایشی قرار می‏گیرد. جامعه پژوهش شامل کلیه جانبازان شهرستان کرمان که دارای پرونده مورد تائید بنیاد جانبازان می‏باشند و نمونه مورد بررسی شامل 400 نفر که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. به منظور ارزیابی میزان اعتیاد، از چک لیست تشخیص اعتیاد و پرسشنامه خصوصیات جمعیتی استفاده گردید. جهت تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تاوکندال، من ویتنی و کروسکال- والیس به تناسب استفاده گردید. نتیجه گیری :نتایج نشان داد 31 درصد مجروحان جنگی دارای وابستگی به مواد مخدر هستند. همچنین نتایج نشان داد بین درصد جانبازی، سن جانبازی، میزان تحصیلات همسر، تحصیلات مادر ، میزان درآمد ماهیانه و هزینه های زندگی و مدت زمان مصرف سیگار با مصرف مواد مخدر رابطه معنی دار نشان می دهد ولی تحصیلات پدر و تعداد اعضای خانواده یا ابتلا به اعتیاد همبستگی معنی داری نشان می‏دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوء مصرف ، اعتیاد ، مجروح جنگی، همگیر شناسی

عنوان انگلیسی Epidemiology of substance abuse in war survivors and their relatives
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: war wounded (Janbazan) are people who need a new adaptation with their physical and social situations, because of their physical damages. Since, any terrible change in human life may result in psychological pressure Janbazan may be more willing to use drugs and substance abuse to cope with their physical and psychological damages. Aim: the main aim of this research was to find out the amount of drug addiction spreading among Janbazan in Kerman city in terms of the degree and the type of wounding, age and so on. Methodology: the type of this investigation is an applied and survey research. Statistical society comprised the entire Kerman city Janbazan who had war wounded file in Janbazan foundation. The sample included 400 who were randomly selected using classical sampling method. In order to assess the degree of addiction, addiction checklist and also population feature questionnaire were used. The data were statistically analyzed using Pearson correlation test and Spearman, Kendall, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis respectively. Results: the results showed that 31% of the war wounded (Janbazan) had dependence to drug addiction. It was also found that thee is a meaning relationship between the degree of wounding, age, spouse and mother academic level, income, living costs, smoking and drug addiction
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله substance abuse, addiction, war wounded.

نویسندگان مقاله فریبرز درتاج | fariborz dortaj
allameh tabatabaei
دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-85-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41438.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات