طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۱۷-۲۴

عنوان فارسی بیماری های کلیه و مجاری ادراری در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه بررسی سابقه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی بوده است. 335 نفر از 576 جانبازی که در طی جنگ عراق علیه ایران در سراسر کشور دچارقطع هر دو اندام تحتانی شده بودند حاضر به شرکت در این مطالعه شدند. جهت بررسی سابقه بیماری های کلیه و مجاری ادراری ،افراد مورد مطالعه توسط دو پزشک مورد معاینه قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به علائم بالینی در رابطه با بیماری های کلیوی درپرسشنامه هایی که از قبل تهیه شده بود ، ثبت گردید. میانگین سن جانبازان با قطع دو اندام تحتانی42 ( انحراف معیار =3/6) سال با محدوده سنی 20 تا 71 سال بود. متوسط زمان معلولیت3/22 سال( انحراف معیار = 9/3) سال و میانگین سن در زمان قطع عضو 6/20 سال با انحراف معیار 4/5 بود. جمعیت مورد مطالعه شامل 327 نفر مرد (7/97 %) بود. قطع هر دو عضو از زیر زانو با 6/37% (126نفر) شایعترین نوع آمپوتاسیون بود. سابقه بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری در جامعه مورد مطالعه بالا بود. 3 /45% (152 نفر) سابقه یکی از انواع این بیماری ها را داشتند. اما ارتباطی بین سطح آمپوتاسیون و وجود سابقه بیماری کلیه به دست نیامد . از بین بیماری های کلیه ومجاری ادراری، بیشترین فراوانی مربوط به سنگهای ادراری 6/77 %(118 نفر) بود. اختلالات جنسی در 3/24% (83 نفر) از جانبازان وجود داشت و فقط 9/. % (3 نفر) ازراه های باروری مصنوعی استفاده کرده بودند. با توجه به شیوع بالای سنگهای ادراری در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی ، آموزشهای لازم در زمینه داشتن تحرک کافی، استفاده از پای مصنوعی جهت حمل و نقل وداشتن رژیم غذایی مناسب ، پیشنهاد می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Genitourinary disease in war related Bilateral lower limb amputation
چکیده انگلیسی مقاله Objective(s): The aim of study was to determine history of genitourinary diseases in war related bilateral lower limb amputees who were injured during Iran-Iraq war (1980-1988). Methods: Subjects with war related bilateral lower limb amputation (335 persons) were examined by two physicians for any history of genitourinary diseases and their documents were reviewed. Results: The mean age was 42 (SD=6.3) year. Most of the cases were male (97.7%). Both below knee was the most common level of amputation 37.6% (N=126). History of renal diseases were found in %45.3 (N=152). Renal calculi was the most common genitourinary diseases %35.2 (N=118). Sexually dysfunction was reported in 24.3% (N=83). Comparing with normal population nephrolithiasis in amputees was higher. There were no significant relationship between nephrolithiasis and level of amputation. Sexually dysfunction was higher in both below knee amputees than others but no significant relationship was found. Conclusion: According to the results of the study, lower limb amputees are prone to nephrolithiasis. Suitable diet and more daily activities can help to prevent the future ris
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله lower limb amputation, war, Iran, renal calculi

نویسندگان مقاله شکوفه شهریار | shekofe shahriar


مهدی معصومی | mehdi masoumi


بتول موسوی | batool mousavi


محمدرضا سروش | mohammadreza soroushنشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-7-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41435.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات