طب جانباز، جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۱-۱۶

عنوان فارسی بررسی سطح سرمی mmp۹ و مشکلات دیررس چشمی در جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با سولفور موستارد
چکیده فارسی مقاله مقدمه : سولفور موستارد یک عامل شیمیایی جنگی است که به‌طور گسترده‌ای در طی جنگ عراق ـ ایران از سوی عراق، مورد استفاده قرار گرفت. یکی از عوارض دیررس آن، عوارض چشمی می‌باشد. ماتریکس متالوپروتئیناز(mmp9) دسته‌ای از اندوپپتیدازهای وابسته به روی کلسیم هستند که در هموستاز ماتریکس خارج سلولی و در حالات التهابی نقش‌های عمده‌ای را ایفا می‌کنند. MMP9 یکی از این آنزیم‌هاست که نقش آن در بسیاری از بیماری‌های التهابی چشم به اثبات رسیده‌است. هدف این مطالعه، بررسی رابطه سطح سرمی MMP9 و مشکلات دیررس چشمی جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با سولفور موستارد بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 72 نفر از جانبازان شیمیایی با مشکلات دیررس چشمی (مورد) و 63 نفر از جانبازان بدون مشکل چشمی (شاهد)از شهر سردشت با استفاده از نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شدند. معاینه چشمی افراد فوق با استفاده از اسلیت لمپ انجام شد و سطح سرمی MMP9 با روش ساندویچ الایزا انجام گرفت.یافته‌ها: میانه سطح سرمی در گروه مورد 849.3 و در گروه شاهد 787.0 pg/ml بود که تفاوت معنی‌دار آماری نداشت (p=0.700). همچنین ارتباط معنی‌داری بین سطح سرمی و وجود و عدم وجود عوارض در هر یک از نواحی چشمی مشاهده نشد.بحث: از آن‌جا که افزایش بیان MMP9 در مایع اشک و محیط کشت سلول‌های قرنیه و ملتحمه افراد مبتلا به بیماری التهابی چشم، در مطالعات متعدد آشکار شده‌است. اندازه‌گیری این مارکر در نمونه‌های مذکور در جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض چشمی ارزشمند خواهدبود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ماتریکس متالوپروتئیناز، عوارض چشمی، گاز خردل، سردشت

عنوان انگلیسی Relationship between Serum levels of MMP-9 and late ocular complications in
چکیده انگلیسی مقاله Background: Sulfur mustard (SM) is a chemical warfare agent which has been usedextensively during Iran- Iraq war. One of the major late complications is ocularcomplications. Matrix metalloproteinases (MMPs) are a group of zinc and calciumdependentendopeptidases which play important roles in the homeostasis of extracellularmatrix (ECM) and inflammatory conditions. It has been proved that MMP-9 , as a memberof MMPs, is involved in many inflammatory ocular disorders.Aim: The aim of this study was to evaluate the relation between serum MMP-9 and lateocular complications of SM exposure.Methods: In this study, 72 chemical veterans with late ocular complications (case group)& 63 chemical veterans without ocular complications (control group) were selected fromSardasht via a systematic sampling. Ophthalmologic examinatia of the study group wasperformed by slit lamp and serum MMP-9 was measured by ELISA sandwich method.Results: The median of serum MMP-9 was 849.3pg/ml in the case group and 787.0pg/mlin the control group. There was no significant statistical difference (p=0.700). There wasalso no statistical relationship between serum MMP-9 and each involved ocular region.Conclusions: In many studies, It has been proved that MMP-9 expression is increased intear fluid & culture media of conjunctival & corneal epithelial cells from patients with ocularinflammatory diseases. Therefore, assessment of MMP-9 in mentioned samples of chemicalveterans with ocular complications would be valuable.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله طوبی غضنفری | ghazanfari t


رویا یارایی | yaraee r


حسن قاسمی | ghasemi h


زهرا مصدری | masdari z


محمدرضا واعظ مهدوی | mohammad reza vaez mahdavi m


زهیر محمدحسن | mohammad hasan zنشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-1-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41434.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات