طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۵۳-۵۸

عنوان فارسی بررسی اختلالات بلند مدت عضو باقیمانده و میزان رضایت از پروتز در جانبازان بالای زانو استان گیلان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در‌پی از دست‌دادن اندام، ارائه برنامه‌های توانبخشی، پروتز، وسایل کمکی و آموزش برای بازگرداندن عملکرد به فرد دچار قطع‌عضو بسیار حائز اهمیت است. دردهای مزمن و همیشگی ناشی از قطع‌عضو می‌تواند سبب محدودیت‌های روحی و جسمی فرد شود. با وجود میزان شیوع بالای دردهای مختلف در افرادی با قطع عضو، اطلاعات جامعی از میزان شیوع آن‌ها در دست نیست. شیوع بالای درد ممتد در افرادی با قطع‌عضو نیاز به برنامه‌های توانبخشی و درمانی برای بهبود درد دارد. هدف: بررسی اختلالات بلند مدت قطع‌عضو و میزان رضایت جانبازان با قطع‌عضو بالای‌زانوی یک‌طرفه از پروتز کنونیشان در استان گیلان مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده و بر روی 38 نفر از جانبازان با قطع یک‌طرفه اندام‌تحتانی از بالای‌زانو استان گیلان دعوت‌شده به اردوی تفریحی-درمانی انجام‌گرفت. روش جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه Prosthesis Evaluation Questionnaire بوده که روایی و پایایی آن در زبان انگلیسی مورد تایید است. همچنین میزان رضایت از پروتز فعلی افراد با گزینه‌های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم سنجیده‌شد. یافته‌ها: 78.95% افراد از حس خیالی، 60.53% از درد خیالی، 44.74% درد در اندام باقیمانده، 76.32% درد در اندام مقابل و 60.53% کمردرد داشتند. 15.38% از افراد از سوکت پروتز خود رضایت خیلی زیاد داشتند. نتیجه‌گیری: طبق مطالعه حاضر بیشترین شیوع درد در قطع اندام‌تحتانی به ترتیب مربوط به حس خیالی، درد در اندام سمت مقابل، درد اندام خیالی و کمردرد ، و درد اندام باقیمانده می‌شود. در این مطالعه بیش از نیمی از افراد از پروتز خود رضایت متوسط به بالا را گزارش‌کردند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قطع عضو، دردهای مزمن، حس خیالی، رضایت از پروتز

عنوان انگلیسی Consideration of chronic pain and current prosthetic satisfaction in above knee amputees
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Following limb loss, offering rehabilitation, prosthesis, assistive devices and training to restore function for amputee are really important. Chronic pain can cause patient’s psychological and physical limitations. Purpose: consideration the chronic pain and prosthetic satisfaction of war related amputees Method and Materials: For this study, 38 Iranian above knee amputees were asked to answer the Persian version of prosthesis Evaluation Questionnaire (PEQ) and repot satisfaction of their current prosthesis. Results: : Phantom sensation was reported in 78.95%, phantom pain in 60.53%, residual limb pain in 44.74%, lateral limb pain in 76.32% and back pain in 60.53% of patients with lower limb amputation18.38% of patients were really satisfied of their current prosthesis. Conclusion: According to this study, the most prevalent outcomes in war related amputees were phantom sensation, countralateral limb pain, phantom pain, back pain and residual limb pain. More than half of the patients were satisfied of their current prosthesis more than moderate.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امیر یاوری | amir yavari
janbazan foundation
بنیاد شید و امور ایثارگران

الهام اسفندیاری | elham esfandiari
janbazan foundation
تهران- خ ظفر- خ فرید افشار- نبش آرش- بنیادشهید و امور ایثارگران، طبقه 5- پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

مهدی معصومی | mehdi masoumi
janbazan foundation
بنیاد شید و امور ایثارگران

حسن سعیدی | hassan saeedi
tehran university
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

مصطفی علامی | mostafa allami
janbazan foundation
بنیاد شید و امور ایثارگران


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-206-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41385.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات