طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۴۶-۵۲

عنوان فارسی آنالیز ژنومیک مولکول C-fos در راههای هوایی بیماران مبتلا به COPD در پی افزایش رادیکال های آزاد پس از مواجهه با گاز خردل
چکیده فارسی مقاله هدف: اپی‌تلیوم راه هوایی به عنوان سد فیزیولوژیکی بدن به مبارزه با عوامل مخاطره‌زای بیرونی در بیماری‌های ریوی از جمله بیماری ریوی انسدادی مزمن (COPD) می‌پردازد و به نظر می‌رسد این مکانیسم از طریق تغییرات در بیان ژن‌های درگیر در التهاب صورت می‌گیرد. رادیکال‌های آزاد اکسیژن که نقش مهمی در بیان پروتئین‌های التهابی دارند، ازطریق فعال‌شدن فاکتور رونویسی پروتئین فعال‌کننده نوع 1 (AP-1) سبب رونویسی ژن‌های سیتوکین و ژن‌های التهابی می‌شوند. سولفور موستارد نیز به عنوان یک عامل مخاطره‌زای بیرونی به‌طور مشابه سبب افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌شود. با توجه به گستردگی سیتوکین‌ها و پروتئین‌های التهابی، بر آن شدیم تا بیان فاکتور رونویسی سیتوکین‌ها وپروتئین‌های التهابی را به دنبال افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن پس از مواجهه با سولفور موستارد بررسی‌کنیم و برای این منظور از متداولترین منومر فاکتور رونویسی AP-1 یعنی C-fos استفاده‌کردیم. مواد و روش‌ها: بیان ژن C-fos در20 نمونه مصدوم شیمیایی و 10 نمونه کنترل مورد بررسی قرارگرفت. پس از استخراج mRNA از سلول‌های راه‌هوایی، از mRNA تخلیص‌شده، cDNA ساخته‌شد و بیان ژن C-fos مورد بررسی قرارگرفت. به منظور مطالعه میزان افزایش بیان ژن C-fos در نمونه‌های شیمیایی نسبت به کنترل، از تکنیک Real-Time PCR استفاده‌شد. یافته‌ها: نتایج نشان‌داد بیان ژن C-fos در دیواره راه‌های هوایی مصدومین شیمیایی نسبت به افراد کنترل به دنبال مواجهه با سولفور موستارد افزایش می یابد اما این افزایش بیان در سطح mRNA با توجه نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل آماری معنی‌دار نیست (0.05 p> ). بحث: بررسی‌های فوق نشان‌داد بیان ژن C-fos در دیواره راه‌های هوایی مصدومین شیمیایی افزایش‌یافته‌است و این افزایش بیان ممکن‌است به دنبال افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن پس از مواجهه با سولفور موستارد باشد اما این افزایش بیان چشمگیر نیست و این امر ممکن است به دلیل کاهش سطح آنتی‌اکسیدان‌ها که یک فعال‌کننده بارز AP-1 هستند، باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Genomic analysis of C-fos in Airway Wall of COPD Patients at mRNA level via increase of Reactive Oxygen Species after Countering to Sulfur Mustard
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The airway epithelium as a physiological barrier defend airway against environmental hazards in lung disease such as Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). This defense seems to be regulated via alteration of inflammatory genes and Reactive oxygen species (ROS) have an important role in expression of inflammatory proteins. ROS promote the upregulation of cytokines and inflammatory proteins via activation of transcription factors such as Activated Protein 1 (AP-1). Sulfur Mustard (SM) is one of the hazardous agents which cause increase of ROS. In this study we will highlight the role of AP-1 in activation of cytokines and inflammatory molecules following the increase of ROS after exposure to SM in airway wall and for this purpose we chose C-fos which is the most common monodimer of AP-1. Materials and Methods: Ten control individuals and twenty SM exposed patients were considered. RT-PCR and Real-time PCR measured the quantity of C-fos mRNA in control and SM exposed specimens. Results: Although this research showed 2.89 fold changes in expression levels of C-fos in SM exposed patients in compare to normal group, our result was not statistically remarkable (P> 0.05). Discussion: Our evidence suggested that the induction of C-fos is may be because of increase of ROS after exposure to SM and having no statistically remarkable result is might refer to depletion of antioxidants.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله bronchial wall, Sulfur Mustard, AP-1, ROS, C-fos

نویسندگان مقاله محمدرضا نورانی | mohammad reza nourani
baqiyatallah medical sciences university
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. عج

محمدحسن کریم فر | mohammad hassan karimfar
ilam medical sciences unuv. amp;amp; zabol medical sciences univ.
دانشگاه علوپزشکی زابل و علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

سمانه یزدانی | samaneh yazdani
baqiyatallah medical sciences university
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. عج

عباسعلی ایمانی فولادی | abass ali imani fooladi
baqiyatallah medical sciences university
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. عج


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-144-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41384.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات