طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۴۰-۴۵

عنوان فارسی سنجش کیفیت خدمات مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران
چکیده فارسی مقاله هدف: به‌منظور دستیابی به خدمات بهتر، آگاهی از میزان رضایت جانبازان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد نیاز بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی است و جامعه آماری دراین تحقیق جانبازان استفاده‌کننده از خدمات مراکز بهداشتی درمانی بنیاد جانبازان شهر تهران در طول مدت سال 1389 بوده‌است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه، 149 نفر انتخاب‌گردید و 145 پرسشنامه مورد تایید و پردازش قرارگرفت. در تحلیل داده‌ها از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده‌شد. یافته‌ها: این مطالعه نشان‌داد که کیفیت خدمات مراکز بهداشتی و درمانی در چهار شاخص قابلیت اطمینان، قابلیت اعتماد، پاسخگویی و همدلی در سطح مطلوب و در بعد عوامل محسوس در سطح نامطلوبی بوده‌است. بحث و نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌گردد به عوامل مرتبط با عوامل محسوس توجه بیشتری شود، همچنین کیفیت خدمات در سایر ابعاد حفظ و بهبود یابد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژگان کلیدی، کیفیت ، خدمات، کیفیت خدمات ، مدل کیفیت خدمات

عنوان انگلیسی Measuring the Service Quality of Tehran Medical Centers Of Martyrs And Veteran Affairs Foundation
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Purpose:: In order To Achieve Better Services , We need to know of Veterans’ satisfaction from Medical Centers Of Martyrs And Veteran Affairs Foundation. Method & Materials: This Study is A Descriptive & Survey research. Its Statistical Population are Veterans of Tehran city in 1389. The random sampling with a sample size of 149 members is used and then , 145 questioners are confirmed. descriptive and inferential statistics are applied for analysis. . Results: This research shows that the satisfaction of Veterans in four indices including Assurance, Reliability, Responsiveness and empathy are suitable but Tangibles unsuitable Conclusion: We Suggest intangible assets were improved more than other indices, However the quality of other indices were improved
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله غلامعلی طبرسا | gholamali tabarsa
shahid beheshti university
تهران - دانشگاه شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

آرمان احمدی زاد | arman ahmadizad
shahid beheshti university
تهران. ولنجک. بلوار دانشجو. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده مدیریت و حسابداری
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-236-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41383.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تشخیص و درمان بیماری ها در قربانیان جنگ
نوع مقاله منتشر شده گزارش مورد
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات