طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۳۳-۳۹

عنوان فارسی بررسی مقایسه ای عزت نفس و بهزیستی روانی در جانبازان ورزشکار گروهی و انفرادی و غیر ورزشکار استان بوشهر
چکیده فارسی مقاله هدف: این پژوهش به منظور مقایسه عزت‌نفس و بهزیستی روانی در جانبازان ورزشکار گروهی، انفرادی و غیرورزشکار استان بوشهر انجام شد. مواد و روش‌ها: از 2242 جانباز بالای 25 درصد استان بوشهرتعداد 327 نفر آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب شد و در سه گروه جانبازان ورزشکار گروهی 109نفر، انفرادی 109 نفر و غیرورزشکار 109نفر قرارگرفتند. سپس پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت و بهزیستی روانی دیکن توسط آن‌ها تکمیل گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که بین سه گروه مورد مطالعه در متغیرهای عزت‌نفس و بهزیستی روانی تفاوت معنی‌داری وجودداشت. آزمون تعقیبی توکی نشان‌داد که گروه‌های ورزشکار نسبت به گروه غیرورزشکار نمره بالاتری در هر دو متغیر داشتند. نتیجه‌گیری: جانبازان ورزشکار در مقایسه با جانبازانی که ورزش نمی‌کردند عزت‌نفس و بهزیستی روانی بالاتری داشتند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عزت نفس - بهزیستی روانی - ورزش-جانباز

عنوان انگلیسی Comparative survey self esteem and mental wellbeing between group athletic devotee and individual athletic devotee and unauthentic devotee in boushehr
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Purpose: This study compares self-esteem and psychological well-being in groups and individual athlete veterans and non athletes of Bushehr. Method and Materials: From 2242 over 25% Veterans of Bushehr Province, 327 subjects were randomly selected in three groups, group athlete veterans (109 persons), individual athlete veterans (109 persons) and nonathletic veterans (109). Cooper smith Self Esteem questionnaire and Deccan psychological well-being were completed by them. Results: One-way analysis of variance indicated that there was significant difference between three groups in self-esteem and well-being. Results of Tokay test showed that both groups of athlete veterans had significantly higher scores in studied variables. Conclusion: athlete veterans comparing to nonathletic veterans has higher self-esteem and well-being. Key word: self-esteem, psychological well-being, veterans sport.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شاهین افشارپور | shahin afsharpoor
بوشهر -شغاب - خیابان ساحلی کوچه دریا 8

علی پولادی ریشهری | ali poladei
پیام نور بوشهر - بلوار شهید چمران

محمود بهرامخانی | mahmood bahramkhani
آموزش و پرورش استثنایی قزوین


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-212-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41382.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تشخیص و درمان بیماری ها در قربانیان جنگ
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات